دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 5-328 ((مقاله پژوهشی )) 
3. مدلسازی علل رفتار نابهنجار سازمانی

صفحه 69-94

10.22111/jmr.2019.31845.4812

مبین صادقی؛ علیرضا موغلی؛ محمد علی سرلک؛ محمد جواد حضوری