تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت مدیران خودرو-خودروسازی شهرستان بم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، زاهدان، ایران.

2 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده مدیریت و اقتصاد، زاهدان، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی، عامل اساسی در بقای هر سازمان یا شرکتی است، که در سال­های اخیر نیز به آن توجه ویژه­ا­ی شده است. بر این اساس، این تحقیق به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی با توجه به نقش میانجی اعتماد اجتماعی در شرکت مدیران خودرو - خودروسازی شهرستان بم - پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 35 نفر از مدیران و کارکنان شرکت مدیران خودرو می­باشند که به روش تصادفی و طبق جدول مورگان نمونه انتخابی شامل 32 نفر می­باشد. جهت جمع آوری داده­ها از پرسشنامه مسئولیت اجتماعی اقتباس شده از سرمد و همکاران (2011) و کارول (1999)  و پرسشنامه شهرت سازمانی لوما-آهو (2008) و پرسشنامه اعتماد اجتماعی اقتباس شده از کفاشی (2010) و صفاری­نیا و شریف (2010) استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارهایSpss24  وSmart Pls3  استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ (به ترتیب، 860/0، 910/0، 843/0) و پایایی ترکیبی و روایی آن به روش روایی همگرا و واگرا تایید شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی بر شهرت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. از میان ابعاد شهرت سازمانی، کارایی (با ضریب شدت تاثیر50/0) و احترام (با ضریب شدت تاثیر 44/0)، بیشترین تاثیرپذیری را از مسئولیت اجتماعی داشته­اند. در مورد تاثیر اعتماد اجتماعی بر شهرت سازمانی، یافته­های پژوهش نشان داد که از میان ابعاد شهرت سازمانی، احترام (با ضریب شدت تاثیر58/0) و خدمات (با ضریب شدت تاثیر 59/0) بیشترین تاثیرپذیری را از اعتماد اجتماعی داشته­اند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Effect of Social Responsibility on Organizational Reputation with an attention on the Mediator of Social Trust (A study Of The City of Bam Utomoil Factury Modiran Khodro Company)

نویسندگان [English]

  • Sara Masarat 1
  • Abdolmajid Imani 2
1 MSc Student in Public Administration, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Assistant Professor, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract         
Social responsibility is a key factor in the survival of any organization or company that has received special attention in recent years. The research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-correlational survey. The statistical population of the study consisted of 35 employees of Modiran Khodro company which randomly and according to Morgan table the sample consisted of 32 employees. To collect data from Social Responsibility Questionnaire (Adapted from Sarmad et al, 2011 and Carroll, 1999) and Organizational Reputation Questionnaire (Luoma-Aho Standard 2008) and Social Trust Questionnaire (Adapted from kafashi, 2010 and SafariNia & Sharif), Data was analyzed using Spss24 and Smart Pls3 softwares. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha (respectively 0.860, 0.910, 0.843) and its reliability and validity were confirmed by convergent and divergent validity. The results of this study showed that social responsibility has a positive and significant effect on organizational reputation. Among the dimensions of organizational reputation, efficiency (0.50) and respect (0.44) were the most influenced by social responsibility. Regarding the effect of social trust on organizational reputation, the research findings showed that among the dimensions of organizational reputation, respect (with coefficient of impact intensity of 0.58) and service (with coefficient of impact intensity of 0.59), the most influential of social trust.
Introduction
Nowadays, the social responsibility of organizations as a fundamental variable in decision making is considered by the general public, organizations and governments. Organizations must consider the consequences and impact of their activities on the community and community members. The basic idea of social responsibility is that the business sector should play a deeper role in the production of goods and profits in society. This role includes social and environmental actions to make the world a better place to live. On the other hand, social responsibility has an undeniable impact on organizational reputation. Reputation is an intangible asset and one of the most important and vital elements for an organization to survive, so it is defined as a "benchmark of competitiveness and differentiation. In this study, the effect of social responsibility on organizational reputation was investigated and social trust variable was considered as a mediating variable. On the whole, social trust is one of the most important aspects of human life, so that today human beings are not capable of social life to a great extent without social trust. In this study, we attempt to measure the impact of social responsibility on organizational reputation with regard to the mediating role of social trust in The City of Bam Utomoil Factury Modiran Khodro Company.
Case study
The statistical population of the study consisted of 35 employees and manager of the Modiran Khodro company that 32 people randomly selected according to Morgan table.
Theoretical framework
Social responsibility is a kind of feeling that the managers of private business organizations have towards society. The signal is that managers make the decision to improve the welfare level of the community as well. in a simpler definition, it can be said that corporate social responsibility means the organization's consideration of stakeholder interests beyond the legal requirements and its purpose is to minimize any damage caused by the organization's activities and maximize the beneficial effects. Many models have been proposed regarding the constituents of corporate social responsibility. One of the first definitions of corporate social responsibility is the Carroll model, introduced in 1979. Carroll's famous pyramid of responsibilities is based on legal and economic responsibilities as the most important of organizational responsibilities and ethical and voluntary humanitarian responsibilities that can be addressed by all societies. Nowadays, optimizing the organizational mentality (organizational reputation) is one of the most essential and inevitable issues in the development of organizations and the cornerstone of their development and evolution, as well as the chemical evolution of the organization's activities. Organizational reputation based on the Luoma-Aho model is based on five dimensions: respect, efficiency, service, authority, trust. Trust is one of the essential conditions for the survival of any society. Trust consists of five dimensions: honesty, confidence, openness, cooperative tendencies, and trust-based behavior.
Methodology
In this study, the effect of social responsibility on organizational reputation was investigated and social trust variable was considered as a mediating variable. The statistical population of the study is The City of Bam Utomoil Factury Modiran Khodro Company. Thirty-five employees were estimated and 32 people were selected by simple random sampling according to Morgan table. Questionnaires were used for data collection. Five Likert spectra were used to answer the questions. SPSS and PLS were used for data analysis. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha and its composite and its reliability was confirmed by convergent and divergent validity.
Discussion and Results
The results showed that social responsibility has a positive and significant effect on organizational reputation. Among the dimensions of organizational reputation, efficiency (with a coefficient of intensity of 0.50) and respect (with a coefficient of impact intensity of 0.44) had the most impact on social responsibility. Regarding the effect of social trust on organizational reputation, the research findings showed that among the dimensions of organizational reputation, respect (with coefficient of impact intensity of 0.58) and service (with coefficient of impact intensity of 0.59), the most influential of social trust. The magnitude of the impact of social responsibility on indirect organizational reputation is 0.36, which means that almost one quarter of the total effect of social responsibility on indirect reputation organizational is explained by the social trust variable.
Conclusion
On the first hypothesis of research show that Social responsibility has a positive and significant impact on organizational reputation. Among the dimensions of organizational reputation efficiency, (with a coefficient of effect intensity of 0.50) has the most impact on social responsibility. The results of the second hypothesis show that Social responsibility has a positive and significant effect on social trust. The results of the third hypothesis showed that Social trust has a positive and significant impact on organizational reputation. Among the dimensions of organizational reputation, respect (with a coefficient of effect intensity of 0.59) was most influenced by social trust. The social trust variable was considered as the mediating variable, and 0.36 of the total effect of social responsibility on organizational reputation is indirectly explained by the social trust variable. According to the findings of the research, suggestions are made to improve the performance of Company. 1- increased corporate support for environmental activities, as well as financial and non-financial support that the company can provide in relation to sports, cultural, educational institutions, etc. 2- Paying attention to speeding things up, selecting the right managers for Modiran Khodro, and doing things according to the plan and clearly articulating goals and creating consistency in the organization has increased efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • Organizational reputation
  • Social trust
  • Modiran Khodro Company
1-Abdi, T. & Saremi, N. & Saedi, A. (2008). The Impact of Implementation of Social Security Promotion on People's Trust in Police in Central District of Karaj, Law Management Studies Quarterly, Volume 3, Number 3, pp. 281-261(In Persian).
2-Adams, C. & Zutshi, A. (2004)."Corporate social responsibility: Why business should act responsibly and be accountable". Australian Accounting Review, 14(3):PP. 31-40.
3-Agarwal, J. & Osiyevskyy, O. & Feldman, P. M. (2015). Corporate reputation measurement: Alternative factor structures, nomological validity, and organizational outcomes. Journal of Business Ethics, 130(2), 485-506.
4-Amir Khani, A. & Ahmadi, A. (2014). Organizational reputation and its impact on the behavioral characteristics of Sina Bank employees (In Persian).
5-Amiri, Kh. & Vakilzadeh Rouh Alamini, M. (2014). The Impact of Social Responsibility on Corporate Financial Performance, International Accounting Conference, Economics and Financial Management (In Persian).
6-Amirpour, M. (2007). Sociological Survey of the Social Confidence of Ethnic Groups on Government Social Policies, PhD Thesis in Sociology, Islamic Azad University (In Persian).
7-Arikan, E. & Kantur, D. Maden, C. Telci, E.E. (2016). Investigating the mediating role of corporate reputation on the relationship between corporate social   responsibility and multiple stakeholder outcomes, Quality & Quantity, January 2016, 50(1) pp129-149.
8-Barthorpe, S. (2010). Implementing corporate social responsibility in the UK construction industry. Property management, 28(2), 4-17.
9-Beiginia, A. & Esfandiari Solokloo, M. & Soleimani Bashli, A. (2009). "The Role of Corporate Social Responsibility in Sustainable Development", 7th International Management Conference, December 28-30, Ariana Industrial Research Group, Tehran (In Persian).
10-Bowen, H. (1953). Social responsibility of the businessman, New York: Harper & Row.
11-Bromley, D.B. (1993). Reputation,"image and impression management", Landon, Wiley.
12-Caliskan, E. & Icke, B. & Ayturk, Y. (2011). Corporate reputation and financial performance: evidence from Turkey. Research Journal of Internat ional Studies, 18, pp. 61-72.
13-Carpenter, D. P. & Krause, G. A. (2011). Reputation and Public Administration. Public Administration Review, 72(1), 26–32.
14-Carroll, A. B. (1999). "Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct". Business and Society, 38(3) PP.268–295.
15-Chalabi, M. (1996). Sociology of Order, Tehran, Ney Publishing (In Persian).
16-Chi-Shiun Lai, & Jen Chiu, C. Fag Yang, D. (2011).The Effects of Corporate Social Responsibility on Brand Performance: The Mediating Effect of Industrial Brand Equity and Corporate Reputation, Journal of Business Ethics, 95:pp. 457-469.
17-Colemen, J. (1990). foundation of social theory, Maddschusetts: press oh Harrard University.
18-Davis, K. (1960). "Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibilities? " California Management Review, 2:PP.70–76.
19-Dimosthenis T. M. & Apostolos D. Z. (2014). "The Effects in the Structure of an Organization through the Implementation of Policies from Corporate Social Responsibility (CSR)", Procedia - Social and Behavioral Sciences. 148, pp: 634 – 638.
20-Fombrun, C. J. & Foss, C. B. (2001). The reputation quotient, part 3: Five principles of reputation management.
21-Fombrun, C. J. & Van Riel, C. B. M. (2003). Fame & fortune: How successful companies build winning reputations, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
22-Garriga, E, Mele, D. (2004). "Corporate social responsibility theories: Mapping the territory". Journal of Business Ethics, 53(1-2):PP.51-71.
23-Ghafari, Gh. (2004). Social Trust in Iran, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance Publications (In Persian).
24-Giddens, A. (1999). Politics, Sociology and Social Theory, Translated by: Manouchehr Sabouri, Tehran, Ney Publishing (In Persian).
24-Giddens, A. (2008). Modernity and Individuality, Translated by: Nasser Mofeghian, Tehran, Ney Publishing (In Persian).
25-Grunig, J. E. & Hung, C. F. (2002). The effect of relationships on reputation and reputation onrelationships: A cognitive, behavioral study. Paper presentedat the thAnnual International, Interdisciplinary Public PRSA Educator’sAcademy 5Relations Research Conference, Miami, Florida.
26-Hadizadeh Moghaddam, A. & Amirkhani, T. & Abdolmaleki, M. (2016). Investigating the Impact of Organizational Reputation on Organizational Citizenship Behavior, Journal of Management Studies, Twenty-fifth Year, No. 81, pp. 1-24 (In Persian).
27-Haghighi Kafash, M. & Sehat, S. & Etna Ashari, M. &  Farahmand Sabet, M. (2014). The Impact of Organizational Reputation on Customer Behavioral Intentions in Modern Economics Bank, Transformation Management Research Journal, Sixth Year, No.11 (In Persian).
28-HajZamani, M. (2007). The Process of Social Capital in the Perspective of Sustainable Development of Society, Proceedings of the Regional Conference on Social Capital, Challenges and Solutions, Research Deputy of Dehghan Azad University (In Persian).
29-Hashemi, Z. (2004). Police and Social Trust, Department of Social Studies, NAJA, Tehran (In Persian).
30-Hsu, K. T. (2012). The advertising effects of corporate social responsibility on corporate reputatation and brand equity: Evidence from the life insurance industry in Taiwan.Journal of business etheics, 109(2), 189-201.
31-Hui, Fu. Yaoqi, Li. Yanhong, Duan. (2014). Does employee-perceived reputation contribute to citizenship behavior? The mediating role of organizational commitment, International Journal of Contemporary Hospitality Management,26 (4),pp.593 – 609.
32-Inglehart, R. (1994). Cultural Transformation in Advanced Industrial Societies, Translated by Maryam Wether, Tehran, Desert Publications (In Persian).
33-Jeng, S. P. (2011). The Effect of Corporate Reputations on Customer Perceptions and Cross-Buying Intentions. The Service Industries Journal, 31 (6),pp. 851–862.
34-Johnson, D. (1993). reaching out: Intrprsonal effectiveness and self- actualization, Boston university press.
35-Kafashi, M. (2010). Investigating the Social and Cultural Factors Affecting the Social Confidence of Tehrani Citizens in Islamic Azad University, Social Research Quarterly, Vol. 8, No. 8 (In Persian).
36-Khalili, S. & Nouraei, T. & Sharifian, I. (2014). The Influence of Social Responsibility on Manufacturing Firms on Distribution Agent Loyalty, Applied Research in Sport Management, Volume 3, Number 10, pp. 101-114. (In Persian).
37-Kiyakjouri, S. & Afrasiabi, H. (2012). Study of Social Trust and Related Factors Among Students, Quarterly Journal of Economic and Development Sociology, Second Issue, pp. 143-165 (In Persian).
38-Lai, c. s, chiu,  C. J. Yang, C.F. & Pai, Dc. (2010). The effects of social responsibilitiy on brand performance: The mediating effet of industrial brand equity and corporate reputation Journal of busininess ethics, 95(3), 457-469.
39-Lange, D. & Lee, P.  M. & Dai, Y. (2011). Organizational Reputation: A Review. Journal of Management, 37(1), 153-184.
40-Lukman R, Innocent A. & Olakunle D. O. (2015). "Corporate Social Responsibility and Entrepreneurship (CSRE): antidotes to poverty, insecurity and underdevelopment in Nigeria", Social Responsibility Journal, 11(1), pp: 56 – 81.
41-Luoma-aho, V. (2008). Sector reputation and public organizations. International Journal of Public Sector Management, 21(5), 446-467.
42-Mohseni Tabrizi, A. & Moayedfar, S.&  Golabi, F. (2011). A Study of Social Confidence with a Generational View of Society, Applied Sociology, Twenty-Second Year, No. 41, pp. 41-70 (In Persian).
43-Nasr Esfahani, A. & Faghani, F. (2012). Investigating the Relationship between Social Responsibility and Organizational Reputation under Study, Iran Khodro, First National Conference on Modern Management Sciences, Golestan Province (In Persian).
44-PiranNejad, A. (2007). Investigating the Relationship between E-Government and Public Trust, Master of Public Administration Thesis, University of Tehran (In Persian).
45-Pour Rashidi, R& . Jalali Jowarn, M. (2009). The Effects of Paying Attention to Social Responsibility on Organization, Management Journal, Vol. 20, No. 153 and 154 (In Persian).
46-Pourmohammadi, A. (1999). Trust in Television and its Affecting Factors, M.Sc Shahid Beheshti University (In Persian).
47-Rah Chamani, A. & Kavousi, K. (2015). The Impact of Organizational Social Responsibility and Consumer Confidence on Organizational Reputation,Shahid University Twenty-Second Year, No. 5(In Persian).
48-Riliang, Qu (2009). The impact of market orientation and corporate social responsibility on firm performance. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics; 21(4), 580-582.
49-Rindova, V. P. & Kotha, S. (2001). Accumulating reputation through strategic action flows: Lessons from Amazon. com and its competitors in Internet retailing, Unpublished paper, University of Maryland, College Park.
50-Roshan, A. & Hassanzadeh, J. (2013). The Impact of Social Responsibility on Quality and Consequences and Organizational Relationship, Journal of Organizational Behavior Studies, Volume 2, Number 3, pp. 109-136  (In Persian).
51-SafariNia, M. & Sharif, N. (2010). Social Confidence Questionnaire (In Persian).
52-Sarmad, Z. & Hejazi, E. & Bazargan, A. (2011). Research in Behavioral Sciences, Agah Publishing (In Persian).
53-Shakeel Niazi, M . & Imtiaz Haider, M. & Islam, T. & Ur Rehman, SH  (2012). The Impact of Corporate Social Responsibility on Brand Equity’, European Journal of Social Sciences,vol. 34 NO 3. pp. 520-529.
53-Soltani, M. & Nejat, S. & Jafari, Kh. (2015). Investigating the Impact of Social Responsibility on Employees' Emotional Commitment to the Mediating Role of Organizational Culture, Quarterly Journal of Organizational Behavior, No. 15, pp. 145-171 (In Persian).
54-Sprinkle, G.b & Maines, L. A. (2010). "The benefits and costs of corporate social responsibility". Business Horizons 53. PP 445-453.
55-Sung, M. & Yang S-U. (2008). Student–university relationships and reputation: a study of the links between key factors fostering students' supportive behavioral intentions towards their university. Higher E duc; 57(6):787–811.
56-Tabarsa, Gh. & Rezaeian, A. & Azar, A. & Alikhani, H. (2011). Model Design and Design The Corporate Social Responsibility Mission. Quarterly Journal of Strategic Management Studies 8 (In Persian).
57-Tah Hus, k. (2011). The Advertising Effects of Corporate Social Responsibility on Corporate Reputation and Brand Equity Evidence from the Life insurance in Taiwan (109), pp: 189-201.
58-Tingchi Liu, M. Anthony W. I. S., Guicheng C. R. L. & Brock, J. (2014). "The impact of corporate social responsibility (CSR)   performance and perceived brand quality on customer-based brand preference", Journal of Services Marketing, 28(3), pp: 181 –194.
59-Van de Velde, E. Vermeir, W. Corten, F. (2005). "Financial and accounting: Corporate social responsibility and financial performance". Corporate Governance, 5(3):PP.129-138.
60-Waddock, S. (2000). The multiple bottom lines of corporate citizenship, social investing, reputation, and responsibility and its, Business and Socity Review, 105(3), 323-345.
61-Zairi, M. & Peters, J. (2002). "The impact of social responsibility on business performance". Managereial Auditing Journal, Vol.17,No.4.
62-Zolfaghari, A. & Sepahvand, H. & Darikvand, Kh. &  Imam Jomeh, F. (2012). Social Factors Influencing the Social Confidence of High School Teachers in Khorramabad, Social Science Quarterly, No. 60 (In Persian).