تغییر ISSN چاپیمجله پژوهش­های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان تا شماره 43 ، بهار 1398 با 2959-2008 ISSN: چاپ می­گردیده و از شماره تابستان 1398 به بعد با 3418-2538 ISSN: چاپ خواهد گردید.