فرایند پذیرش مقالات

مقاله های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیات تحریریه ، برای ارزیابی به 3 نفر داور به تشخیص هیات تحریریه داده خواهد شد که پذیرش نهایی بر اساس نظرات داوران و در نهایت موافقت هیات تحریریه است .