فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری و پذیرش مقالات

مقاله‌های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیئت تحریریه، برای ارزیابی به سه نفر داور به تشخیص هیئت تحریریه داده خواهد شد که پذیرش نهایی بر اساس نظرات داوران و در نهایت موافقت هیئت تحریریه است. فرایند داوری و پذیرش مقالات در فلوچارت زیر توضیح داده شده است. در صفحه دربارۀ نشریه به فارسی و انگلیسی، و در بخش انگلیسی هم به طور کامل توضیح داده شده است.