اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

yazdanihamoon.usb.ac.ir

سردبیر

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
nm.yaghoubigmail.com

مدیر اجرایی

دکتر عبدالمجید ایمانی

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/imani/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
abdolmajidimanigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر کامران فیضی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/9692756/
------test.com

دکتر آرین قلی پور

مدیریت دولتی استاد دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~agholipor
agholiporut.ac.ir

دکتر سعید مرتضوی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

mortazavi.profcms.um.ac.ir/
mortazaviyahoo.com

دکتر مهدی ابراهیمی نژاد

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/ebrahimi
---test.com

دکتر مهدی کاظمی

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

academicstaff.uk.ac.ir/makazemi
mehdikazemigmail.com

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
nm.yaghoubigmail.com

دکتر باقر کرد

مدیریت دولتی دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/bkord/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
baqerkordyahoo.co.uk

حبیب ابراهیم پور

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه استاد گروه مدیریت دولتی.دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران.

h_ebrahimpouruma.ac.ir

امین رضا کمالیان

lمدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

kamalianmgmt.usb.ac.ir

ویراستار

دکتر عبدالوهاب پورقاز

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/pourghaz/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
w.pourghazyahoo.com

دکتر عالمه کیخا

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/alemekeikha/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
aleme.keikhayahoo.com

دکتر عبدالمجید ایمانی

استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/imani/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
abdolmajidimanigmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر باقر کرد

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/bkord/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
baqerkordyahoo.co.uk

کارشناس نشریه

معصومه قنبری

کارمند دانشگاه سیستان و بلوچستان

ghanbari236gmail.com