اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر بدرالدین اورعی یزدانی

مدیریت دولتی، مدیریت عمومی دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

yazdanihamoon.usb.ac.ir

سردبیر

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی، مدیریت عمومی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/en
yaghoubimgmt.usb.ac.ir
0000-0001-6808-0594

h-index: 21  

مدیر اجرایی

دکتر عبدالمجید ایمانی

مدیریت دولتی، مدیریت عمومی استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/imani/en
imanimgmt.usb.ac.ir
0000-0003-4972-1450

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

دکتر آرین قلی‌پور

مدیریت دولتی، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~agholipor
agholiporut.ac.ir
0000-0003-1962-3665

h-index: 20  

دکتر نورمحمد یعقوبی

مدیریت دولتی، مدیریت عمومی استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/en
yaghoubimgmt.usb.ac.ir
0000-0001-6808-0594

h-index: 21  

دکتر سعید مرتضوی

مدیریت رفتار سازمانی استاد، گروه آموزشی مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

mortazavi.profcms.um.ac.ir/
mortazavium.ac.ir
0000-0002-2137-2300

h-index: 18  

دکتر امین‌رضا کمالیان

مدیریت دولتی، مدیریت عمومی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

www.usb.ac.ir/astaff/kamalian/en
kamalianmgmt.usb.ac.ir
0000-0002-5755-9046

h-index: 13  

دکتر مهدی کاظمی

مدیریت دولتی دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/en/~mehdykazemi
mehdykazemiuk.ac.ir
0000-0002-2845-4317

h-index: 10  

حبیب ابراهیم‌پور

مدیریت دولتی، مدیریت تطبیقی و توسعه استاد، گروه مدیریت دولتی.دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران.

uma.ac.ir/cv.php?cv=288&url_title=Habib-Ebrahimpour
h_ebrahimpouruma.ac.ir
0000-0001-6498-2400

h-index: 8  

دکتر باقر کرد

مدیریت دولتی، مدیریت عمومی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/bkord/en
baqerkordmgmt.usb.ac.ir
0000-0003-3390-229X

h-index: 7  

دکتر مهدی ابراهیمی‌نژاد رفسنجانی

مدیریت استراتژیک- مدیریت اسلامی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

uk.ac.ir/~ebrahimi.nejad
ebrahimi.nejaduk.ac.ir
0000-0002-4095-0583

h-index: 3  

دکتر کامران فیضی

مدیریت فناوری، مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

drfeizi.com/
feiziatu.ac.ir
0000-0001-7020-9465

h-index: 4  

ویراستار

دکتر عبدالوهاب پورقاز

علوم تربیتی دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/pourghaz/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
w.pourghazped.usb.ac.ir
0000-0003-4329-2157

h-index: 8  

دکتر عالمه کیخا

مدیریت، رهبری، آموزش استادیار، گروه مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/alemekeikha/en
aleme.keikhaentp.usb.ac.ir
0000-0003-3188-3670

h-index: 6  

دکتر عبدالمجید ایمانی

مدیریت دولتی، مدیریت عمومی استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/imani/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
imanimgmt.usb.ac.ir
0000-0003-4972-1450

h-index: 4  

ویراستار انگلیسی

دکتر باقر کرد

مدیریت دولتی، مدیریت عمومی دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/bkord/en
baqerkordmgmt.usb.ac.ir
0000-0003-3390-229X

h-index: 7  

کارشناس نشریه

معصومه قنبری

کارمند دانشگاه سیستان و بلوچستان

ghanbari236gmail.com