دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، شهریور 1398، صفحه 5-259 (مقاله پژوهشی) 
تاثیرنوآوری باز برعملکرد توسعه محصول جدید با تاکید برتأثیرظرفیت جذب دانش

صفحه 55-78

10.22111/jmr.2019.24775.3921

ناصر سیف الهی؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ سپیده مهاجر؛ الله یار بیگی فیروزی؛ محمد حسین کریم


طراحی مدل ترکیبی آینده‌نگاری منابع انسانی بخش دولتی

صفحه 79-105

10.22111/jmr.2019.21672.3554

بهزاد مشعلی؛ حسن شیبانی؛ ابراهیم حاجیانی؛ علی اله قنبری


طراحی مدل توانمندی های پویا برای کارکنان بانک سپه با رویکرد شایستگی

صفحه 107-131

10.22111/jmr.2019.26635.4159

مریم سدهی اصفهانی؛ اسحق رسولی؛ فرزاد ستاری؛ بهنام آزادی؛ مجید احمدلو