تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی سرمایه فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کارافرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

      توانمندسازی کارکنان به عنوان یک سازه مهم می­تواند نقش حیاتی در اثربخشی سازمان داشته باشد. در رویکرد روان­شناختی توانمندسازی، تئوی شناخت اجتماعی مبنا قرار می­گیرد. این تئوری، یک چارچوب مفید برای تجزیه و تحلیل احساس افراد از میزان توانمندی خود فراهم می­آورد. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی روانشناختی با نقش میانجی سرمایه فکری صورت پذیرفت. پژوهش براساس هدف کاربردی و از جهت شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. گردآوری داده‌‌ها با بررسی‌‌های کتابخانه‌‌ای و روش میدانی انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌‌های پژوهش از پرسش­نامه­های استاندارد سرمایه اجتماعی ناهایت و گوشال (1998)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و توانمندسازی روان­شناختی اسپریتزر (1995) استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرستاران بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان با 250 نفر تشکیل دادند، که مطابق جدول مورگان 150 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه­گیری تصادفی ساده بود. جهت تعیین پایایی پرسش­نامه­ها از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. که میزان آن برای هر سه پرسش­نامه بالاتر از 7. بود. مقادیر بدست آمده برای، روایی همگرا و واگرا  نیز نشان­دهنده روایی پرسش­نامه­ها بود. تجریه و تحلیل داده­ها با کمک نرم­افزار­های SPSS و SMART PLS انجام پذیرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد سرمایه اجتماعی از طریق متغیر میانجی سرمایه فکری بر توانمندسازی روان­شناختی پرستاران بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از میان ابعاد سرمایه اجتماعی بعد اعتماد بیشترین تأثیر (38/0) را بر توانمندسازی روان­شناختی پرستاران دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Social Capital on Psychological Empowermen with the Role of Mediating Intellectual Capital

نویسندگان [English]

  • Mohim Sheihaki tash 1
  • Farahnaz Ahang 2
  • Aboobakr Raeesi 3
1 Assistant Professor University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 PhD Student in Public Administration, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan
3 Master of Entrepreneurship Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Empowering employees as an important structure can play a crucial role in the effectiveness of the organization. In the psychological approach to empowerment, the theory of social cognition is based. This theory provides a useful framework for analyzing the feelings of individuals from their level of ability. The present study was conducted to investigate the effect of social capital on psychological empowerment with the role of mediator of intellectual capital. The research is based on the purpose of the research and the method of collecting data is a descriptive correlation. Data was collected using library surveys. Questionnaires were used to collect the data from the Nahapiet & Ghoshal (1998), Bontis intellectual capital (1998) and Spritzer psychological empowerment questionnaires (1995). The statistical population of the study consisted of all nurses of Khatam-Al-Anbia hospital in Zahedan with 250 people. According to Morgan table, 150 people were selected as sample. To determine the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha and combined reliability were used. The rate for all three questions was higher than .7. The values obtained for convergent and divergent validity also indicated validity of questionnaires. Data analysis was performed using SPSS and SMART PLS software. The results of the assumptions test showed that social capital has a positive and significant effect on the psychological empowerment of nurses at Khatam Al-Anbia hospital in Zahedan through the mediator of intellectual capital. Also, among dimensions of social capital, trust has the most impact (0.38) on nurses' psychological empowerment.
Introduction
Today, rapid environmental changes, global competition and new demands for quality services, require quick response from organizations. In order to overcome the uncertain, complex and dynamic conditions, the only way forward is to empower employees through the acquisition of knowledge and skills that quickly become obsolete. The empowerment of employees as an empowerment of employees for decision making is also described. By employing empowerment techniques, employees feel trust, double-duplicate, commitment and self-reliance. In general, three approaches, Relation, Motivational and Psychological In empowerment. The psychological empowerment is the process of promoting self-esteem and internal motivation among employees. This approach provides a useful framework for analyzing the feelings of individuals from their capacity levels. Intellectual capital is one of the factors that can be effective in empowering employees. Intellectual capital is invisible capital. And includes a set of knowledge, information, intellectual property, experience, competition and organizational learning.  Intellectual capital consists of three components of human capital, structural and communication. Various researches have been done on the factors influencing intellectual capital, according to which, among other factors, factors affecting intellectual capital are social capital.  Social capital promotes the norms and values within the organization. The main idea of social capital is membership in networks that make it possible to participate in mutual benefit. The amount of social capital that a person has, depending on the size of his communications network. Considering the importance of these networks and its role in the exchange and interaction of information in organizations, especially hospital units, it is necessary to pay attention to the social capital variable and its consequences, including empowerment of employees. Competition between hospitals has expanded today, treatment costs require patients to be in a better position to serve. Certainly, hospitals with more powerful human resources will be able to better respond to their clients. Therefore, the present research seeks to investigate the effect of social capital variable on empowerment of employees with the mediating role of variable intellectual capital in nurses of Khatam Al-Anbia hospital in Zahedan.
Case study
The statistical population of the study consisted of all nurses of Khatam-Al-Anbia hospital in Zahedan with 250 people. According to Morgan table, 150 people were selected as sample.
Research Methods
The purpose of this study was with investigate the Impact of Social Capital on Psychological Empowermen with the Role of Mediating Intellectual Capital. The statistical population of the study consisted of all nurses of Khatam-Al-Anbia hospital in Zahedan with 250 people. According to Morgan table, 150 people were selected as sample. To determine the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha and combined reliability were used. The rate for all three questions was higher than .7. The values obtained for convergent and divergent validity also indicated validity of questionnaires. Data analysis was performed using SPSS and SMART PLS software.
Discussion and Results
The results of the assumptions test showed that social capital has a positive and significant effect on the psychological empowerment of nurses at Khatam al-Anbia hospital in Zahedan through the mediator of intellectual capital. Also, social dimension of social trust has the most impact (0.38) on nurses' psychological empowerment.
Conclusion
Empowering employees as an important structure can play a vital role in the organization's innovation and effectiveness. Therefore, research on the factors and obstacles to empowerment is of great importance. In the psychological approach to empowerment, the theory of social cognition is based. This theory provides a useful framework for analyzing the feelings of individuals from their level of ability. The purpose of this study was with investigate the Impact of Social Capital on Psychological Empowermen with the Role of Mediating Intellectual Capital. The results of the study showed that social capital has a positive and significant effect on the psychological empowerment of nurses at Khatam-Al-Anbia Hospital in Zahedan via the mediating variable of intellectual capital. According to the findings of the research, the following suggestions are presented:
1: Encouragement and strengthening of social and professional institutions;
2: Planning for the enrichment of the social culture of the hospital;
3: Attention to the promotion of social capital in public education and nursing education;
4: Attempting to fulfill the ethics at the level of individuals, groups, and sector

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • psychological empowerment
  • Intellectual Capital
  • trust
  • nurses
1-Allameh, S. M., Tabaeeyan, R. S. & Tavakoli, H. (2016). The Influence of Social Capital on the Sharing of Knowledge and Intellectual Capital. Management Studies, 25 (80), 101-118, (In Persian).
2-Amini, A. Mazrooei, R. & Aghajari, M. (2018). The role of psychological empowerment and the willingness of entrepreneurship in the relationship between market orientation and innovation. Business Management, 9 (2), 233-258, (In Persian).
3-Bakhshi-Zadeh, A. R. & Fat-olahi, M. (2015). The Effect of Cognitive Empowerment on Structural Empowerment. Organizational Behavior Studies, 4 (3), 97-119, (In Persian)
4-Dehympour, M., Mirandari, K., Najari, R. & Abedi, H. (2018). The Effect of Organizational Transparency on Organizational Trauma Management by Mediating Social Capital. Social Capital Management,5(3),337-363.(In Persian)
5-Doaee. H., Yaghobi, N., Firoozbakht, Z., Shekhe Por M. & Shekhe­Por, Z. (2014). Employee Empowerment as a Mediator Between Intellectual Capital and The Quality Of Working Life. Quantitative Researches In Management, 5 (2), 92-106, (In Persian).
6-Domínguez-Cruz, J. J., Pereyra-Rodríguez, J. J. & Ruiz-Villaverde, R. (2018). Empowerment in Dermatology. Actas Dermosifiliogr, 1-7
7-Gilbert, J. H. (2017). Organizational Intellectual Capital and the Role of the Nurse Manager. A Proposed Conceptual Model. Nursing Outlook, 1-39
8-Godarzvand, M., Hashemi, H. & Yousefi, M. (2017). The Impact of Social Capital on the Choice of Brand Names of Consumers. Management Development and Delivery, 31, 21-31, (In Persian).
9-Gogan, L. M., Artene, A., Sarca, I. & Draghici, A. (2016). The Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance. Social and Behavioral Sciences, 221, 194 – 202.
10-Hamidizadeh, A. (2018). A look at the decline of social capital. Social Capital Management, 5 (1), 91-109, (In Persian).
11-Hariri-zadeh, M., Ahmadi Zavieh, S. & Godarzi, R. (2017). The Effect of Organizational Culture on Employee Empowerment. National Library and Information Organization Studies, 28 (1), 88-100, (In Persian).
12-Hassanzadeh, M. S. & Bagherzadeh, R. (2018). The Effect of Social Capital on Employees' Psychological Empowerment. Social Capital Management, 5 (1), 111-134, (In Persian).
13-Hassanzadeh, M. S., Hassanzadeh, T. & Yousefi, S. (2015). The role of internal trust in increasing the psychological empowerment of employees. Public Management Outlook, 18, 145-164, (In Persian)
14-Jafari, M. & Rastegar, A. A. (2015). The Effect of Transformational Leadership on Employee Empowerment through Learning Learning. Resource Management Research, 5 (1), 26-42, (In Persian).
15-Javed, B., Khan, A. A., Bashir, S. & Arjoon, S. (2017). Impact of ethical leadership on creativity: the role of psychological empowerment. Current Issues in Tourism, 20(8), 839-851.
16-Jose, G. (2014). Psychological Empowerment as a Predictor of Employee Engagement:An Empirical Attestation. Global Business Review, 15 (1), 93-104
18-arimpour, A.H., Masoudi, N. & Ebrahimi, A. (2018). The role of the mediator of knowledge sharing in the relationship between intellectual capital and organizational innovation. IT Management, 10 (1), 185-208, (In Persian).
19-Kianto, A., Sáenz, J. & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Business Research, 81, 11-20

20-Latas, R. (2017). Intellectual capital within the project management. ScienceDirect Procedia Engineering, 153, 384 –391

 21-Li, Y. Q. & Liu, C.H. S. (2018). The role of problem identification and intellectual capital in the management of hotels’ competitive advantage-an integrated framework. Hospitality Management, 1-11

22-Li, Z. (2018). ReviewPsychological empowerment on social media: Who are theempowered users?. Public Relations Review, 1-11
23-Lyu, D., Ji, L., Zheng, Q., Yu, B. & Fan, Y. (2018). Abusive supervision and turnover intention: Mediating effects of psychological empowerment of nurses. Nursing Sciences, 1-6
24-Madhavaram, S. & Hunt, S. D. (2017). Customizing business-to-business (B2B) professional services: The roleof intellectual capital and internal social capital. Business Research, 74, 38-46
25-McDowell, W. C., Peake, W, O., Coder, L. & Harris, M. L. (2018). Building small firm performance through intellectual capital development: Exploring innovation as the black box. Business Research, 1-7

26-Meng, A., Borg, V. & Clausen, T. (2018). Enhancing the social capital in industrial workplaces: Developing workplace interventions using intervention mapping. Evaluation and Program Planning, 27, 227-236

27-Mohammadi, A., Ahmadi, Z. & Parvareh, Y. (2017). The Influence of Intellectual Capital between Organizational Risk Management and Performance. Research in Accounting Sciences and Economics, 2 (3), 29-40, (In Persian).
28-Motalebi, A., Mazaheri, S. & Alipour, A. R. (2018). Draw a structural model to explain the impact of social capital on employee creativity with an emphasis on the role of knowledge management. Social Capital Management, 5 (3), 411-432, (In Persian).
29-Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23 (2), 242-266.
30-Nasr Esfahani, A., Farrokhi, M., & Amiri, Z. (2016). The Impact of Social Capital on Empowerment of Employees. Applied Sociology, 27 (62), 111-126, (In Persian).
31-Nassar, M. A. (2017). Psychological empowerment and organisational change among hotel employees in Egypt. Research in Hospitality Management, 7 (2), 91-98
32-Nursalam, N., Fibriansari, R. D., Yuwono, S. R., Hadi, M., Efendi, F. & Bushy, A. (2018). Development of an empowerment model for burnout syndrome and quality of nursing work life in Indonesia. Nursing Sciences, 5, 390-395.
33-Ozkan, N., Cakan, S. & Kayacan, M. (2017). Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector. Borsa Istanbul Review, 17(3), 190-198
34-Rezai, B., Naderi, N., Jafari, H. & Chalanchi, R. (2016). Investigating the relationship between intellectual capital and employee empowerment. Master's thesis. Razi University of Kermanshah, (In Persian).
35-Sarban, V., Bakhtar, S., & Tale'i, V. (2018). Assessment and Impact of Social Capital Components on the Empowerment of Rural Women. Woman and Society, 7 (4), 27-50, (In Persian).
36-Sarboland, K., Mahdi-Zadeh, M., & sadeh Deh, M. (2017). Investigating the Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance of Imam Khomeini Hospital in Parsabad. The 5th International Conference on Research Approaches in Humanities and Management, (In Persian).
37-Shakeri, R. & Ghorbani, A. (2018). Investigating and analyzing the capabilities of the doctrine of Mahdism in creating social capital. Social Capital Management, 5 (3), 433-455, (In Persian).
38-Sohrabi, T. & Mohammadi, M. (2017). The role of organizational learning culture in employee empowerment. Public Management Outlook, 32, 155-174, (In Persian).
39-Sözbilir, F. (2018). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations. Thinking Skills and Creativity, 27, 92-100
40-Sufi, H. A. & Nosrat, S. (2018). Investigating the Impact of Intellectual Capital on Financial Injuries of Companies by Structural Modeling Approach. Research in Accounting and Economics, 2 (2), 37-55, (In Persian).
41-Teimouri, H, Fattahi, V. &  Hosseini, S. H. (2017). Assessment of the relationship between intellectual capital and organisational health through mediator of employee empowerment. Learning and Intellectual Capital, 14 (1), 11-23, (In Persian).
42-Vakili, Y. and Shahriari, S. A. (2018). The Influence of Intellectual Capital on Organizational Loyalty. Entrepreneurship Development, 11(2), 381-40.(In Persian).
43-Zhang, X., Ye, H. & Li, Y. (2018). Correlates of structural empowerment, psychological empowerment and emotional exhaustion among registered nurses: A meta-analysis. Nursing Research, 42, 9-16