دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 5-330 (مقاله پژوهشی) 
1. بررسی و شناسایی مؤلفه‌های جبران خدمات نیروی انتظامی بر اساس مدل دستاورد کل

صفحه 5-30

10.22111/jmr.2020.28553.4422

منیره علی پورمادرسرا؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


3. طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای نوپای حوزه IT (مورد مطالعه: خراسان جنوبی)

صفحه 59-84

10.22111/jmr.2020.31344.4744

محبوبه فلاح؛ مجتبی امیری؛ نسترن حاجی حیدری؛ نادر سید امیری؛ محمدرحیم اسفیدانی


6. شناسایی مؤلفه های تاب‌آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران

صفحه 135-158

10.22111/jmr.2019.28475.4415

محمود خواجه پور؛ حسن فارسیجانی؛ مسعود ربیعه؛ الدار صداقت پرست


7. ارائه مدل ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیکی

صفحه 159-186

10.22111/jmr.2018.25371.4043

فاطمه حسابی؛ شعبان الهی؛ علی شایان؛ رویا شاکری