الگوی جامع مبارزه با فساد اداری بر مبنای محیط بومی ایران

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22111/jmr.2019.5141

چکیده

     در بسیاری از کشورها، سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ضمن ارائه نسخه‌های تجویزی، تغییرات ساختاری را متناسب با این تغییرات به کشورها تحمیل نموده اند. در حال حاضر تدوین استراتژی مبارزه با فساد ملی  یکی از خواسته‌های جدی نظام از حوزه اجرایی است و در محافل اداری طراحی این استراتِژی در دستور کار دست اندرکاران تدوین برنامه های توسعه ای نیز قرارگرفته است. اگر سؤال شود جمهوری اسلامی ایران از چه مدلی جهت مبارزه با فساد استفاده می‌کند پاسخ روشنی از طریق مجامع دانشگاهی و یا اجرایی به آن داده نمی‌شود. در این پژوهش مدلی بومی برای مبارزه با فساد اداری ایران ارائه شده است. در مرحله اول این پژوهش، ادبیات موجود در داخل کشور در حدود 45 پایان‌نامه و کتاب فارسی و بیش از 30 مقاله خارجی مورد بررسی قرار  گرفت،  سپس به‌منظور بومی کردن مدل، قوانین مصوب مرتبط با مسئله فساد اداری و نظریات اسلام در خصوص مبارزه با فساد  به‌خصوص بحث رشوه و اسناد بالادستی نظام در حوزه مبارزه با فساد مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. با استفاده از ادبیات، 365 شاخص استخراج گردید که این شاخص‌ها مقدمه ایجاد مدل تحلیلی بودند. در مرحله دوم با توجه به اینکه نگارنده ضمن استفاده از مدل‌های موجود به دنبال استفاده از مدل‌های پیش‌ساخته نبوده است؛ لذا با استفاده از روش تحلیل مضمون که از روش‌های کیفی است برای تولید مدل اقدام نمودند. در نتیجه مدلی با 3 بعد و 8 مؤلفه و 24 شاخص حاصل شد. در ادامه به‌منظور تائید مدل از روش‌های کمی نیز استفاده شد که به ‌منظور سنجش صحت ارتباط هر متغیر با شاخص‌های آن، ضمن اخذ نظر از خبرگان  مبارزه با فساد اداری از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با نرم‌افزار لیزرل نیز  استفاده به عمل آمد. مدل حاصله با دو مدل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نمایندگی ایالات متحده برای توسعه بین‌المللی مورد مقایسه قرار گرفت که نتایج حاصله پوشش بسیاری از شاخص‌های دو مدل دیگر و استفاده از شاخص‌های ایرانی و اسلامی در شاخص‌های مدل بومی تدوین‌شده می‌باشد. مدل نهایی در سه بخش پیشگیری، ساماندهی و نظارت و برخورد با تخلفات (3P)  تنظیم گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Model for Anti-Corruption Based on the Native Environment in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Zarandi 1
  • Reza Vaezi 2
1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
Many countries and international organizations like the World Bank and the International Monetary Fund, while providing prescriptions, impose structural changes. But what is Iranian model for the fight against corruption? The answer to this question is not so clear. In this regard around 45 theses and Persian books and over 30 foreign articles were examined. In order to localize models, legislation related to the issue of corruption and Islamic views in the fight against corruption and bribery Along with the remarks of the Supreme Leader in this field were examined. Reviewing the native version of the Anti-Corruption, 365 index were detected, including 24 major content and content organizers was then 8 content, and finally summarized in three Comprehensive content.
Introduction
Since 1991 and after wards world bank, IMF (International Monetary Fund), ECO, European Union in the field of aid to countries for preparation and execution of fighting strategies for corruption fighting literature for corruption developed and explanation of negative effect of corruption and conformity of fighting strategy took priority of action in many countries. Although now a days many countries rapidly move towards compiling public fighting strategies for corruption, but few of countries are successful. Particularly in most countries international organizations like world bank and IMF imposed the prescription recommended a structure alteration proportioned to these changes of the countries. If asks this question so which design the I.R. Iran uses for fighting against corruption and there is not clear answer that can give from universities or other executive. In this research has considered to the problems of bureaucratic corruption in Iran.At first the present literature Scrutinized about 45 thesis and Persian books inside of the country.
Case study
In this research a native model for anti-corruption in Iran will be offered. The population of inspection and supervision of research staff, protection and management of executive agencies and a number of university professors met to discuss the fight against corruption were selected. Sample size was estimated at 60 people.
Materials and Methods
In this regard around 45 theses and Persian books and over 30 foreign articles were examined. In order to localize models, legislation related to the issue of corruption and Islamic views in the fight against corruption and bribery Along with the remarks of the Supreme Leader in this field were examined. Content analysis was used to model the qualitative method And to analyse data is used from confirmatory factor analysis and structural equation quantitative method for assessing the validity index with their respective structures.. In the study of factors affecting the fight against corruption has been through a questionnaire. The questionnaire was closed and the 5-point Likert scale is used. The importance of the fight against corruption was to the right and to the left of the status quo will be evaluated criteria. Method of distributing and collecting questionnaires, using the Internet (e-mail) and sometimes "been visiting. The validity of formal validity was used and 15 experts questionnaire and its relationship inspected. Cronbach's alpha coefficient was used to evaluate the reliability that all coefficients of each structure was higher than 0.7.
Discussion and Results
Reviewing the native version of the Anti-Corruption, 365 index were detected, including 24 major content and content organizers was then 8 content, and finally summarized in three Comprehensive content. The main aspect of comprehensive models of prevention, monitoring and dealing effectively with violations of institutions and systems. Secondly, given that the author while using existing models are not built models; Therefore, using thematic analysis of qualitative methods were used to produce the model. To anti-corruption should be considered in all aspects.
Conclusion
The final model in three parts: prevention PREVENTION, PREPRATION organizing and monitoring and dealing with violations PROSECUTION (3P) were set.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Native models
  • Strategies
  • Content analysis
1- Braun, V. & Clarke, V. (2013), “Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning”,Qualitative Research in Psychology, Vol. 3,  The Psychologist, 26 (2). pp. 120-123. ISSN 0952-8229.

2- Chêne, M; Heinrich, H. (2013). CORRUPTION IN THE HEALTH SECTOR IN VIETNAM. tihelpdesk@transparency.org.

3- Collier, A (1999) .Explaining Corruption: An Institutional-Choice Approach. The International Studies Association 40th Convention. Washington D.C.

4- Constitution of the Islamic Republic of Iran, 1989.

5- Desta, Y. (2004). Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea. University of horth Carolina state.[Ph.D]. NC State Theses and Dissertation.

6- Dorhoi, M .(2005) Anti-Corruption Strategies and Fighting Corruption in Central and Eastern Europe.

7- Farrokh Saresht, F. (2003). Investigating the Factors Influencing Corruption in order to provide a model for reducing its effects on the development of the Islamic Republic of Iran. Doctoral Thesis, Islamic Azad University, Science Research Branch (In Persian)

8- Frederick, S, Langseth, P. (1997). The Role of Public Administration in fighting Corruption. International Journal of Public Sector Management ، Vol. 10, No.5. 311-330.

9- Hope, K.R. (1999). Corruption in Africa: A Crisis in Ethical Leadership. Public Integrity. 1(3): 289-308

10- Huberts, L. (1998). What can be done against public corruption and fraud: expert views on strategies to protect public integrity. Crime, law & social change .29 (2-3). 209–224.

11- King N, (2014), qualitative research in Interviews. C Publications Ltd Sage: London.

12- LaFree, G. .(2004). Corruption as a Global Social Problem”. Handbook of Social Problems: A Comparativ International Perspective .

13- McCusker, R. (2006). Review of anti-corruption strategies. . Australian Institute of Criminology Retrieved from http://www.aic.gov.au.

14- Nur-tegin, K & Jakee, K. (2019). Does corruption grease or sand the wheels of development? New results based on disaggregated data. The Quarterly Review of Economics and Finance. 17 (73). Pp. 1-12.

15- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). https://www.oecd.org.

16- Rafi pour, F. (2009). Social Cancer Corruption. Tehran: Publication Joint Stock Company. (In Persian)

17- Rose-Ackerman, S. (1996). The Political Economy Of Corruption: Causes End Consequences. World Babnk.

18- Shah, A & Huther, J. (2000). Anti-corruption policies and programs: a framework for evaluation. World Bank policy research working paper no. 2501. http://ssrn.com/abstract.

19- Shah, A. (2007). Tailoring the Fight against Corruption to Country Circumstances. In A. shah, Performance Accountability and Combating Corruption (pp. 233-235). washington D.C: World Bank Publications.

20- Soot, M (2012). The Role of Management in Tackling Corruption, Baltic Journal of Management, Vol. 7, No. 3, pp. 287-301.

21- Transparency International (TI). (2017). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2015. http://www.transparency.org/cpi2015#results-table.

22- United States Agency for International Development (USAID). WWW. usaid.gov.

23- Zarandi, S; Vaezi, R; Rezaei Manesh, B (2013). Designing Native Anti Corruption in Iran. PhD thesis, Allameh Tabataba'i University. (In Persian).