توسعه راهکارهای کاهش فساد اداری در بخش دولتی: مطالعه نقش انگیزه خدمت‌محور و تعهد کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران،‌ ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

امروزه ارائه راه­کارهایی برای جلوگیری از فساد اداری یا کاهش آن به یک موضوع اساسی در مدیریت دولتی تبدیل شده است. عوامل متعددی بر فساد اداری در بخش دولتی موثر هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انگیزه خدمت محور و تعهد کارکنان بر فساد اداری در بخش دولتی می باشد. این تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن عبارت است از کلیه کارکنان سازمان­های دولتی شهربابک به تعداد 600 نفر که با لحاظ امکان عدم برگشت همه پرسشنامه­ها، 260 نفر (10 درصد بیشتر از حجم نمونه جدول مورگان) به­عنوان نمونه به شیوه طبقه­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، سه پرسشنامه استاندارد بود که پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ با مقادیر 87/0 ، 90/0  و88/0 و پایایی ترکیبی 88/0 ، 91/0 و 87/0 تأیید شد. روایی پرسشنامه­ها نیز براساس شاخص AVE با مقادیر 58/0 ، 64/0 و 53/0 و تحلیل عاملی تأییدی تأیید گردید. یافته‌های پژوهش با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری در نرم­افزار لیزرل نسخه 5/8 حاکی از آن است که انگیزه خدمت­محور با نقش واسطه­ای تعهد کارکنان، تأثیری منفی بر فساد اداری دارد. همچنین انگیزه خدمت­محور به­طور مستقیم بر فساد اداری تأثیر منفی دارد. نتایج این تحقیق، موید این امر است که انگیزه خدمت­محور می­تواند بستری مناسب برای ایجاد راهکار­های ضد فساد در بخش دولتی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing anti-Corruption Strategies in Public Sector: Study of the Role of Public Service Motivation and Employees' Commitment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Montazeri 1
  • Mohammad Ghasemi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
Todays, offering solutions for preventing of administrative corruption or reducing it, is an essential issue in public administration studies. Several factors effect on administrative corruption in public sector. This research aimed to examine the effect of public service motivation on administrative corruption with the mediating role of employees' commitment. This research is an applied and descriptive and correlation one. The statistical population was public organization's employees of Shahr-e-Babak that based upon Morgan's table, 260 persons of them selected by stratified random sampling method as a sample. For collecting data, three standard questionnaires were used that their reliability was confirmed by Cronbach's Alpha coefficient (0/87, 0/90, 0/88) and CR (0/88, 0/91, 0/87) and for validity was used AVE index (0/58, 0/64, 0/53) and confirmative factor analysis. Findings through structural equation modeling with LISREL 8/5 software demonstrated that public service motivation with the mediating role of employees'commitment has a negative effect on administrative corruption. Also, public service motivation directly effects on administrative corruption. The results confirm that public service motivation can provide an appropriate context for developing anti-corruption strategies in public sector.
 
 
Introduction
Todays, the need for ways to prevent or reduce corruption has become a fundamental issue in public administration (Kim & Kim, 2016). The issue of corruption is a complex and obscure issue that refers to the "deviant behaviors of bureaucrats whose origin is the violation of cultural and social norms or violation of the expectations of citizens (Kim, 2003: 20). Unfortunately, according to the International Transparency Organization in 2016, Iran rank in administrative corruption is 131 in 176 countries, which is not good for Islamic republic of Iran. Alarming statistics of corruption in the department may create an undesirable image of the Islamic society in the minds of the people and reduce their trust in the system (Afzali, 2013). There are various factors and contexts that can create, expand, and promote administrative corruption potentially. Based on these factors and backgrounds, we can identify factors that have more effect on reduction and elimination of corruption phenomenon in organizations. One of the reducing factors of corruption in organizations, especially government agencies, is public service motivation (Im & Lee, 2012). This is the main reason for this research. Therefore, the main objective of this study is to investigate the effect of public service motivation on administrative corruption with mediating role of employees' commitment in public services in the city of Shahr-e-Babak.
Case study
The present study is applied in terms of purpose, and in terms of type, is descriptive and correlative. The statistical population of this study was all public employees of Shahr-e-Babak city. A statistical sample of 260 people were selected by stratified random sampling method and the research questionnaire was distributed among them and 235 of these questionnaires was analyzed. In order to test the hypotheses, structural equation modeling using LISREL8 / 5 software was used.
Materials and Methods
In order to collect the required data, three standard questionnaires with a five-choice Likert option are completely disagree with the score of 1 to completely agree with the score of 5. To measure public service motivation, the standard 24-item questionnaire of Perry (1996) was used. In order to collect information about administrative corruption, the standard questionnaire of Hadavinejad and Javid (2016) with 24 items was used. To assess organizational commitment, Allen & Meyer (1991) standard questionnaire has been used.
To test the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha test was used using SPSS software and composite reliability (CR) index using LISREL8.5 software. Cronbach's alpha was used to assess the inherent consistency of the scale. Both of them was higher than 0.8 and it is considered appropriate, although in many studies alpha and CR higher than 0.7 is also well-accepted (Harris & Harris, 2007).
Discussion and Results
This study aimed to investigate the effect of public services motivation on administrative corruption with regard to the mediating role of employees'commitment in governmental organizations of Shahr-e-Babak city. Findings showed that employees' commitment in relationship between public service motivation and administrative corruption appears as mediating variable. Employees with a higher public service motivation are committed to the organization and have more willingness to stay longer in organization (Bright, 2008; Homberg et al., 2014), and this commitment in turn causes them to avoid negative behaviors and especially administrative corruption (Kim & Kim, 2016).
The results also indicate a negative relationship between public service motivation and administrative corruption. As a result, by increasing public service motivation in government agencies, corruption will decrease. This result is in agreement with Im and Lee(2012) and Kim & Kim(2016). Other results indicate a negative relationship between employees'commitment and administrative corruption. This means that with increasing employees' commitment, corruption will decrease. In this regard Haghighatian et al (2017) concluded that there is an inverse relationship between employees' commitment and tendency to corruption among millions of employees of Tehran municipality that there is an inverse relationship between employees' commitment and tendency to corruption.
Conclusion
According to the results of this study, we propose an increase in public service motivation and employees' commitment to prevent administrators and employees from getting infected with administrative corruption. Identifying the range of motives and stimulations that can be satisfied exclusively in public organizations can help managers to improve the motivation of public employee and reduce their willingness to administrative corruption. In this regard, it is important to try to create and strengthen the feeling of sympathy and sacrifice and commitment to public interest in managers and employees. Managers should use effective mechanisms such as their participation in setting goals and programs related to public interest and also replacing concepts of public service motivation in check list of employees ' performance evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public service motivation
  • corruption theory
  • administrative corruption
  • employees' commitment
1-Abbaszadegan, S. M. (2004). Administrative corruption. Tehran, Cultural Research Office, first publication. (In Persian)
2- Abili, Kh., & Nastezaei, N. (2010). Surveying the Relationship between Psychological Empowerment and Organizational Commitment in Nursing Staff. Journal of Health Sunrise, 8(1), 26-39. (In Persian)
3-Afzali, A. (2013). Administrative corruption and its effect on development: causes, consequences, and solutions. Journal of International affairs of President Institution, 45(28), 235-264. (In Persian)
4-Ahmed, M. M., & Filadelfo, L. (2016). Public Service Motivation and Organizational Performance in Mexico: Testing the Mediating Effects of Organizational Citizenship Behaviors. International Journal of Public Administration, 39, 40–48.
5-Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1–18.
6-Alonso, P. & Lewis, G. B. (2001). Public service motivation and job performance evidence from the federal sector. The American Review of Public Administration, 31(4), 363-380.
7-Bottomley, P., Ahmed, M. M., Seymour, G., & Filadelfo. L. (2016). The Impact of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behaviors: The Contingent Role of Public Service Motivation. British Journal of Management, 27, 390–405.
8-Bozeman, B., & Su, X. (2015). Public service motivation concepts and theory: A critique. Public Administration Review, 75, 700-710. doi:10.1111/puar.12248.
9-Bright, L. (2008). Does public service motivation really make a difference on the job satisfaction and turnover intentions of public employees? The American Review of Public Administration, 38(2), 149-166.
10-Caillier, G. J. (2015). Towards a better understanding of public service motivation and mission valence in public agencies. Public Management Review, 17(9), 1217-1236.
11-Camilleri, E. (2006). Toward developing an organizational commitment-public service motivation model for the Maltese public service employees. Public Policy and Administration, 21(1), 63-84.
12-Clerkin, R. M., & Fotheringham, E. (2017). Exploring the relationship between public service motivation and formal and informal volunteering. Journal of Public and Nonprofit Affairs, 3, 23-39.
13-Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E., & Wesson, M. J. (2013). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives. Journal of Applied Psychology, 98: 199-236.
14-Falkenburg, K., & Schyns, B. (2007). Work satisfaction, organizational commitment and work behaviors. Management Research News, 30(10), 708–723.
15-Gracia, D. B., & Casalo Arino, L.V. (2014). Rebuilding public trust in government administrations through e-government actions. Revista Espanola de Investigacion en Marketing ESIC, http://dx.doi.org/10.1016/j.reimke. 2014.07.001.
16-Hadavi Nejad, M., & Javid, Z. (2016). The relationship between information technology with administrative corruption: exploration the role of work consciousness as an ethical principle. Ethics in Sciences and Technology, 10(4), 65-74. (In Persian)
17-Haghighatian, M., Douleh, M., Taeimehpour, I., & Douleh, F. (2017). The relationship between organizational commitment and intend to administrative corruption among Tehran municipality' employees. Quarterly of Social Welfare, 16(61), 47-67. (In Persian)
18-Homberg, F., Tabvuma, V. & Heine, K. (2014). Motivation in public sector organizations – introduction to the special issue. EBHRM: Global Forum for Empirical Scholarship, 2(1), 1-5.
19-Houston. D. J. (2006). ‘Walking the walk’ of public service motivation: Public employees and charitable gifts of time, blood, and money. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(1), 67–86.
20-Im, T & Lee, H. (2012). Can Public Service Motivation Reduce Corruption? Evidence from Korean Public Servants. The International Public Management Network Conference, June 27-29. Hawaii.
21-Kim, S. (2006). Public service motivation and organizational citizenship behavior in Korea. International Journal of Manpower, 27(8), 722-740.
22-Kim, S. (2012). Does person-organization fit matter in the public sector? Testing the mediating effect of person-organization fit in the relationship between public service motivation and work attitudes. Public Administration Review, 72, 830–840.
23-Kim, Y. J. (2003). New Korean Public Administration and Corruption Studies, Hyung-Seol Publishing Co., Seoul.
24-Kim, Y. J., & Kim, E. S. (2016). Exploring the interrelationship between public service motivation and corruption theories. Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship, 4(2), 181-186.
25-Kim, Y. K., Eisenberger, R., & Baik, K. (2016). Perceived organizational support and affective organizational commitment: Moderating influence of perceived organizational competence. Journal of Organizational Behavior, 2016, 1-26.
26-Liu, B., Tang, N., & Zhu, X. (2008). Public service motivation and job satisfaction in China. International Journal of Manpower , 29 (8), 684-699.
27-Maesschalck, J., Van der Wal, Z. & Huberts, L. (2008). Public service motivation and ethical conduct, in Perry, J.L. and Hondeghem, A. (Eds), Motivation in Public Management: The Call of Public Service, Oxford University Press, New York, NY.
28-Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review,1(1),61-89.
29-Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extensions and Test of a Three-Component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4), 53-68.
30-Montazeri, M., & Ghorbanizadeh, V. (2012). Interactive relationship between public service motivation and job satisfaction and organizational commitment of public organizations' managers. Research of Human Capital Management Journal, 1(2), 61-79. (In Persian)
31-Mory, L., Wirtz, W. B., & Gottel, V. (2016). Factors of internal corporate social responsibility and the effect on organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 27(13), 1393-1425.
32-Nikoofar, M., & Mazaheri, M. (2018). The role of Dimensions of 0rganization Development in the Organization Commitment of Faculty Members of Physical Education of Universities of the Country. Public Management Researches, 10(36), 211-232. (In Persian)
33-O’Leary, C. (2018). Public service motivation: a rationalist critique. Public Personnel Management, (2018), 1-15.
34-Perry, J. L. & Hondeghem, A. (2008). Motivation in Public Management: The Call of Public Service, Oxford University Press, New York, NY.
35-Perry, J. L. & Wise, L. R. (1990). The motivational bases of public service. Public Administration Review, 50(3), 367-373.
36-Perry, J. L. (1996). Measuring Public Service Motivation: An assessment of construct reliability and validity. Journal of Public Administration Research and Theory , 6 (1), 5-22.
37-Perry, J. L. (1997). Antecedents of public service motivation. Journal of Public Administration Research and Theory, 7(2), 181-197.
38-Perry, J. L., Hondeghem, A., & Wise, L. R. (2010). Revising the motivational bases of public service: Twenty years of research and an agenda for the future. Public Administration Review, 70(5), 681–690.
39-Pooja, A. A., Clercq, D. A., & Belausteguigoitia, I. (2016). Job Stressors and Organizational Citizenship Behavior: The Roles of Organizational Commitment and Social Interaction. Human Resource Development Quarterly, 2016, 1-33.
41-Pool, S., & Pool, B. (2007). A management development model: Measuring organizational commitment and its impact on job satisfaction among executives in a learning organization. Journal of Management Development, 26(4), 353-369.
41-Prebble, M. (2016). Has the study of public service motivation addressed the issues that motivated the study? American Review of Public Administration, 46, 267-291.doi:10.1177/0275074014554651
42-Rasouli, R., & Shahaei, B. (2009). Administrative corruption in educational schools: affecting factors on its emergence, development, and reduction. Journal of Public Management, 1(3), 19-34. (In Persian)
43-Richter, W.L., Burke, F. and Doig, J.W. (1990), Combating Corruption: Encouraging Ethics: A Source Book for Public Service Ethics. American Society for Public Administration, 1990, 281-289.
44-Shim, D. C., & Park, H. H. (2018). Public service motivation in a work group: role of ethical climate and servant leadership. Public Personnel Management, (2018), 1-23.
45-Shrestha, K. A., & Mishra, K. A. (2015). Interactive Effects of Public Service Motivation and Organizational Politics on Nepali Civil Service Employees’ Organizational Commitment. Business Perspectives and Research, 3(1), 21–35.
46-Simone, S. D., Cicotto, G., Pinna, R., & Giustiniano, L. (2016). Engaging public servants Public service motivation, work engagement and work-related stress. Management Decision, 54(7), 1569-1594.
47-Vandenabeele, W. (2007). Towards a public administration theory of public service motivation: An institutional approach. Public Management Review 9(4), 545–556.
48-Wright, B. E., & Grant, A. M. (2010). Unanswered questions about public service motivation: designing research to address key issues of emergence and effects. Public Administration Review, 70(5), 691-700.
49-Wright, B. E., & Pandey, S. K. (2008). Public service motivation and the assumption of person-organization fit testing the mediating effect of value congruence.  Administration & Society, 40(5), 502-521.
50-Yaghoubi, N. (2016). Predicting facets of employees' organizational citizenship behavior under effect of managers' spiritual leadership. Public Management Researches, 8(30), 75-98. (In Persian)
51-Zahedi, S. A., Mohammadbani, S., & Shahbazi, M. (2009). Studying affecting factors on reducing administrative corruption (case study: Tehran municipality). Journal of Organizational Culture Management, 7(20), 29-55. (In Persian).