بررسی نقش میانجی عدالت سازمانی ادراک شده در اثر روابط مبادله ای بر طفره روی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در چنددهه­ی گذشته رفتارهای انحرافی از جمله طفره­روی اجتماعی در کانون توجه محققین مطالعات سازمانی قرارگرفته­است. طفره­روی سازمانی به تمایل فرد برای کاهش عامدانه تلاش ذهنی و جسمی خود در حین فعالیت اشاره دارد. نظر به اهمیت نقش این رفتارها در عملکرد سازمان، این تحقیق به بررسی دو متغیر سازمانی مؤثر بر آن در سطح بیمارستان­های دولتی اهواز می­پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان درمانی به تعداد 822 نفر بودند که از بین آنها 265 نفر با روش نمونه­گیری طبقه­ای به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات موردنیاز با بهره­گیری از پرسشنامه­های عدالت ادراک­شده نیهوف و مورمان(1993)، مبادله­ی رهبر-عضو لادن و مث لیدن(1998)، مبادله­ی عضو-تیم سیرز(1989) و طفره­روی اجتماعی جورج(1992) در بازه زمانی زمستان 97 جمع­آوری شدند. ضریب آلفای ترکیبی بدست آمده برای پرسشنامه­های مذکور به ترتیب برابر با 876/0، 948/0، 939/0 و 925/0 بودند. داده­ها با بهره­گیری از نرم افزارهای SPSS21 و Smart PLS2 تحلیل شدند. تحقیق نشان­داد که روابط مبادله­ای (رابطه رهبر-عضو و عضو-تیم) تاثیر معناداری بر ادراک از عدالت توزیعی و مراوده­ای و طفره­روی اجتماعی دارند. اما صرفاً عدالت توزیعی قادر است اثر رابطه رهبر-عضو بر طفره­روی اجتماعی را بطور معناداری میانجی­گری کند. این امر نشان می­دهد که اعضای درگیر روابط مبادله­ای چنانچه احساس کنند از نظر مادی و اقتصادی کمتر منتفع شده­اند، بیش از سایر اعضاء مبادرت به طفره­روی خواهند نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Effects Exchange Relationships on Social loafing by Emphasis on the Mediating Role of Perceived Organizational Justice

نویسندگان [English]

  • Fariborz Rahimnia 1
  • Azita Hajizadeh 2
  • Mohammad Mohammadi 2
1 Professor of Management Department, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Ph.D Candidate of human resource management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
In the past few years, duo to positive organizational behaviors, deviant behaviors such as social loafing have been the focus of attention of researchers in organizational studies. social loafing refers to the person's desire to deliberately reduce his mental and physical effort during activity. Considering the importance of the role of these behaviors in the performance of the organization and the provision of services to the client, this research examines the two organizational factors that affect social loafing in the public hospitals of Ahwaz. The population of the study consisted of 822 medical staff, that 265 were selected by stratified sampling method. Tools used to collectthe data organizational justic questionnaire of Nijouff and Morman(1993), leader-member exchange questionnaire of Liden & Maslyn(1998), team-member questionnaire of Seers(1989) and social loafing questionnaire of George(1992) that content validity structures and reliability of their approval reached. The results of the research indicated that the exchange relations had a significant effect on the perception of distributive and interactional justice and social loafing. But merely distributive justice can substantially mediate the impact of the leader-member relationship on social loafing. This indicates that members are involved in exchange relationships if they feel they are less financially and economically profitable than most other members, they involve in social loafing.
Introduction
Social loafing (SL) is a counterintuitive phenomenon that describes a decrease of efficiency observed in both small groups and large organizations. Research over the past century has increased our understanding of SL and identified antecedent factors that appear to reduce or exacerbate its effect. The term “social loafing” was coined for the discovery that participants working in groups exert less effort than participants working individually. This phenomenon has many negative consequences, including decreasing performance (Mefoh and Nwanosike,2012), satisfaction and trust (Mortazavi et.al,2009), interpersonal interactions, individual and group effectiveness and, as a result, reducing the effectiveness of organizations (Liden et.al,2004). The results of previous studies indicate that one of the factors affecting social loafing is organizational justice (Luo et.al,2013; Nadiri & Tanova,2010; Piezon & Ferree, 2008; Liden et al., 2004). Based on these studies, from the point of view of the individual, social loafing may be a reasonable behavior towards the inequality of the group, or an individual's reaction to a situation in which his efforts are rarely taken into consideration) Wallace,2014. ( In addition, previous studies indicate that the exchange relationships between team members and team leader influence on their perception of organizational justice and can lead to certain behaviors, including social loafing( Murphy et.al,2003; Masterson et.al,2000(. In therapeutic environments such as hospitals, group working is an important element of health care for providing and guaranteeing the health of patients, while reducing individual mistakes, increases the quality of care services. As noted social loafing is one of the pests of group working that the lack of attention to its roots can undermine the effectiveness of the group. Hence, the need for research that examines this phenomenon in therapeutic environments is inevitable This study examines the impact of exchange relationships (exchanges with leaders and colleagues) on social loafing through the mediating role of organizational justice in real work groups.
Case study
the population of the study consisted of 822 medical staff of public hospitals of ahwaz, among whom 265 were selected by stratified sampling method
Materials and Methods
This study is an applied research in terms of its objective, is descriptive in nature, and is of survey type in terms of its data collection and method. the required information was collected using questionnaires. To test the research hypotheses, structural equation modeling has been used.
Discussion and Results
Among the hypotheses of the research, five hypotheses were confirmed, but the hypotheses concerning the impact of interactional justice on exchange relations, including the relationship between the leader-member and the team-member, and its impact on social loafing, were not confirmed at 95% confidence level. The results of the research indicated that the exchange relations had a significant effect on the perception of distributive and interactional justice and social loafing. But merely distributive justice can substantially mediate the impact of the leader-member relationship on social loafing.
Conclusion
The present study was based on the argument that the quality of the relationship between the leader-member has a positive effect on their perception of distributive and interactional justice. The findings of this study confirm these relationships in the framework of the hypotheses (1) and (2). Previous empirical research, such as Manogran et al. (1994), Podsakoff et al. (1990) and Whitchu et al. (1986), also showed that in the process of exchange of leader-member, since individuals within a group receive positive action behaviors (trust and confidence) from their superior, as a result, they have more positive judgments to leader, and perceive more justice at the organization level. The findings also indicate that exchange relationships have a negative impact on social loafing. In other words, individuals respond to low-quality exchanges with their leaders. Individuals may not be motivated to exert full effort when they have a low-quality relationship with their leader because the task performance of individuals and groups contributes to the leader’s performance. Similarly, individuals who are in a high quality exchange with their leader may attempt to reciprocate to their leader by not engaging in social loafing. in addition, when individuals form high-quality relationships with their team members, they may be less likely to withhold effort, and will contribute fully to the group. However, this study did not confirm the role of interactional justice in reducing social loafing (hypotheses 7 and 9). The lack of a significant relationship between interactional justice and social loafing may be due to the fact that employee in the studied organizations have the most sensitivity to how organizational rewards are delivered and the interactions with managers and supervisors are in the next step.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social loafing
  • Leader- member exchange (LMX)
  • team- member exchange (TMX)
  • organizational justice
  • hospitals
1-Aggarwal, P., & Connie L. O'Brien. (2008), Social Loafing on Group Projects. Journal of Marketing Education, 30 (3), 255-264.
2-Al-Shammari, M., & Hasan Ebrahim, E., (2015). Leader-Member Exchange and Organizational Justice in Bahraini Workgroups, Management and Organizational Studies, 2(1), 87-94.
3-Amini,A., Moghimi, S.M., (2016), Making Metaphor forPersonnel Behavior of Iranian Public Organizations, Quarterly Journal of Public Organzations Management, 5(1), 13-32, (in persian).
4-Andrews, M.C. & Kacmar, M. (2001). Discriminating among organizational politics, justice and support. Journal of Organizational Behavior, 22(4), 347–366.
5-Banks, G. C., Batchelor, J. H., Seers, A., O'Boyle, E. H., Pollack, J. M., & Gower, K. (2014). What does team–member exchange bring to the party? A meta‐analytic  93review  of  team  and  leader  social  exchange. Journal  of  Organizational  Behavior, 35(2), 273-295.
6-Berg, S. T. S., Grimstad, A., Škerlavaj, M., & Černe, M. (2017). Social and economic leader–member exchange  and  employee  creative  behavior:  The  role  of  employee willingness  to  take  risks  and  emotional  carrying  capacity. European  Management Journal, 35(5), 676-687.
7-Bolat, L.O., (2010), The relationships between leader-member exchange and organizational justice in hotels, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 26(3), 115-125.
8-Byun, G., Karau, S.J., Dai, Y. & Lee, S., (2018), A three-level examination of the cascading effects of ethical leadership on employee outcomes: A moderated mediation analysis, Journal of Business Research, 88, 44–53.
9-Chen, Zh., (2018), A Literature Review of Team-Member Exchange and Prospects, Journal of Service Science and Management, 11, 433-454.
10-Comer, D.R., (1995). A model of social loafing in real work groups, Human Relations, 48(6), 647–67.
11-Cropanzano, R.,  & Mitchell, M S., (2005). Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review. Journal of Management, 31(6), 874-900.
12-Dahanayake, P., Rajendran, D., Selvarajah, C. and Ballantyne, G. (2018), Justice and fairness in the workplace: a trajectory for managing diversity, Equality, Diversity and Inclusion, Vol. 37 No. 5, pp. 470-490.
13-Davari, A. & Rezazadeh, A. (2014), Modeling Structural Equations with PLS Software (ThirdPrinting), Tehran: Jahad University Press. (In Persian)
14-Dipboye, R.L., (2018). Groups and Teams in Organizations. In the Emerald Review of Industrial and Organizational Psychology. Published online: 14 Aug, 369-439.
15-Dionne. L (2000). Leader- member exchange (LMX): level of negotiating attitude and job satisfaction. University De Moncton, Shippagan
16-Duffy, M.K. & Shaw, J.D. (2000). The Salieri syndrome: Consequences of envy in groups. Small Group Research, 31(1), 3–23.
17-Eikenhout, Nelson R. (2004). The Effects of Task Structure and Group Target Monetary Incentives on Social Loafing. Dissertation, Western Michigan University, August.
18-Etemadi M, Darab MG, Khorasani E, Moradi F, Vazirinasab H. (2015). Social loafing among nurses and its relation with organizational justice. International Journal of Educational and Psychological Researches,1(2),125-130. (In Persian).
19-George, J. M. (1992). Extrinsic and intrinsic origins of perceived social loafing in organizations. Academy of Management Journal, 35(1), 191-202.
20-Ghosh, V., Bharadwaja, M., Yadav, S. and Kabra, G. (2019), Team-member exchange and innovative work behaviour: The role of psychological empowerment and creative self-efficacy, International Journal of Innovation Science, Vol. 11 No. 3, pp. 344-361.
21-Janati A, Chegini Z, Gholizadeh M, Naseri N, Ahmadi Z., (2017),The Relationship between Organizational Justice Perception and Self-efficacy in Staff of a Selected Educational Hospital: a case study. Journal of Health Based Research, 3(2): 127-139, (In Persian).
22-Kakavand, B., Neveu, J. and Teimourzadeh, A. (2019). Workplace corruption: a resource conservation perspective. Personnel Review, Vol. 49 No. 1, 250-264.
23-Liden, R.C., Wayne, S.J. & Sparrowe, R.T. (2000). An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. Journal of Applied Psychology, 85(3), 407–416.
24-Liden, R.C., Wayne, S.J., Jaworski, R.A., & Bennett, N. (2004). Social loafing: A field investigation. Journal of Management, 30(2), 285-304.
25-Liu,  N.  T.,  &  Ding,  C.  G.  (2012).  General  ethical  judgments,  perceived  organizational  support,  interactional justice,  and  workplace  deviance, The  International  Journal  ofHuman  Resource  Management,  23(13), 2712-2735.
26-Luo, Z., Qu, H., Marnburg, E. (2013). Justice perceptions and drives of hotel employee social loafing behavior.  International Journal of Hospitality Management, 33(1),456–464.
27-Lussier, R, & Achua, C. (2010). Leadership: Theory, Application, & Skill Development, th ed, south western Cengage learning publications, USA.
28-Mefoh, P.C., &   Nwanosike, C.L. (2012). Effects of group size and expectancy of reward on social loafing. IFE PsychologIA, 20(1), 229-240.
29-Mortazavi, S., Hakimi, H., Soori, N. and Gholizade, R., (2011). Investigation of Perception of Justice and Trust on Teams Social Loafing in Knowledge Sharing: Research and Development Teams in Mashhad Industrial Town. executive management bulletin. 3(5), 137-162. (In Persian).
30-Murphy, S. M., Wayne, S. J., Liden, R. C. & Erdogan, B. (2003). Understanding social loafing: The role of justice perceptions and exchange relationships. Human Relations,56(1),61-84.
31- Naderi, E. & Saif Naraghi, M. (2011). Research and evaluation methods in the humanities, ). Tehran: Arasbaran publications
32-Noruzy, A, & Shatery, K, (2014). Investigation the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior: The mediating role of perceived organizational support, Indian Journal of Science and Technology, 4(7). 842-847. (In Persian).
33-Özbag, G.K., & ÜZumcu,T.P.(2018), Effects of perceived workload and coworker loafing on job performance, International Journal of Tourism, Economic and Business Sciences, 2(2): 285-289.
34-Peng, J.Ch., & Lin, J., (2016), Linking supervisor feedback environment to contextual performances", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 37 Iss 6 pp. 802 – 820.
35-Premru, M., (2019), The relationship between leader-Member exchange and counterproductive behavior, Doctoral Dissertation, University of Ljubljana, Faculty of Economics.
36-Rezaei, B., Yarmohammadian, M.H., & Mahmoodzadeh Ardakani, H., (2016), Assessing the prevalence of organizational procrastination and the associated factors among nursing and midwifery staff, Quarterly Journal of Nursing Management, 5(1), 17-27. (In Persian).
37-Rutishauser, L., & Sender,A., (2019), Effect of Team-Member Exchange on Turnover Intention: A Cross-Cultural Perspective on a Selected Aspect of Employee Engagement, International Studies of Management & Organization, 49(1), 43-62.
38-Samani, A. Darvish, H.Abesi, S. Safarzadeh, H.(2015). Designing a Model for Organizational Loafing and   its Impact on the Performance of Organization (Case Study: ICT ministry). Public Management Researches, 10(35), 241-265. (In Persian).
39-Şarkaya, S.S., & Tanriogen, ZM., (2019), A two-way perspective on social loafing and organizational cynicism, Educational Research and Review, 4(18), 678-687.
40-Seers, A. (1989). Team–member exchange quality: A new construct for role-making research. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 43(6), 118–35.
41-Shkoler, O. , Rabenu, E. , Tabak, F. , and Lebron, M. J. (2019), Leader- and Team-Member Exchanges and Their Relationships with Organizational and Interpersonal Counterproductive Work Behaviors: Moderation by Envy and Group Size in Israel and USA, Journal of Work and Organizational Psychology, 35, 145 – 156.
42-Taib Dora, M., & Mohamed Azim, A.M., (2019), Organizational Justice and Workplace Deviance Behavior: Psychological Capital as Mediator, American International Journal of Humanitiesand Social Science, Vol. 5 No 2, 35-45.
43-Teng, Ch.Ch., & Luo, Y.P., (2015), Effects of Perceived Social Loafing, Social Interdependence, and Group Affective Tone on Students’ Group Learning Performance, The Asia-Pacific Education Researcher,  volume 24, pages259–269
44-Tuna, M., Ghazzawi, I., Yesiltas, M., Tuna, A. A., & Arslan, S. (2016). The Effects of the Perceived External Prestige of the Organization on Employee Deviant Workplace Behavior: The Mediating Role of Job Satisfaction, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 28(2), 366- 396.
45-Ülke, H.E., & Bilgic, R. (2011). Investigating the Role of the Big Five on the Social Loafing of Information Technology Workers. International Journal of Selection and Assessment, 19(3), 301-312.
46-Varshney, D. (2018), Relationship between social loafing and the self-concept: Mediating role of perceived organizational politics, Journal of Indian Business Research, Vol. 11 No. 1, pp. 60-74
47-Wallace, M., & Storm, J. (2014), Organizational change in a regional local council, Australian journal of business and social inquiry, 1(2),51-60.
48-Yu. A., Matta, F.K., Cornfield, B., (2017), Is Leader–Member Exchange Differentiation Beneficial or Detrimental for Group Effectiveness? A Meta-Analytic Investigation and Theoretical Integration, Academy of Management Journa, 61(3), 1158–1188.