ارائه الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌‌‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی-گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 استادیار گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران

3 استاد تمام دانشگاه شهیدبهشتی تهران و رئیس دانشکدة مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

10.22111/jmr.2020.29228.4507

چکیده

       پژوهش حاضر، با هدف ارتقاء عقلانیت خط‌مشی‌گذاری عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق مشارکت نخبگان در تدوین خط‌مشی‌های عمومی صورت گرفته است. بر این اساس، سؤال از چیستی الگوی عوامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط‌مشی‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی ایران، مسأله اصلی این پژوهش بوده که از طریق کاربست پژوهش آمیخته به صورت کیفی-کمّی بدان پاسخ داده شده است. در ابتدا و در مقام گردآوری داده، پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پس از آن با تحلیل محتوای مطالعات پیشین، 18 عامل مؤثر بر مشارکت نخبگان در فرایند تدوین خط مشی­های عمومی را استخراج کردند. پس از آن و در گام دوم تحلیل، پژوهشگران، از طریق استخدام روش دیمتل به 15 خبره زیسته در نظام جمهوری اسلامی ایران مراجعه کرده که در نتیجۀ آن رابطه عوامل با یکدیگر و شدت اثر آنها بر هم مشخص گردید. یافته­های پژوهش نشان از این دارد که ایجاد شبکه‌های آموزشی و پژوهشی و فن‌آوری بین دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و سازمان‌ های اجرایی کشور، تأثیرگذارترین عامل و اصلاح رفتار سیاسی- اجتماعی در سطح‌ ملی، تأثیرپذیرترین عامل در بین عوامل احصا شده است. پژوهش حاضر می‌تواند مبنای عمل خط‌مشی‌گذاران جهت جلب مشارکت نخبگان در نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of a Model for Factors Affecting the Participation of Elites in the Process of Formulation of the Public Policymaking of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Danial Ramezanpour 1
  • Mahdi Abdolhamid 2
  • Ali Rezaeian 3
1 Ph.D. student in field of decision making and public policy making of the central Tehran Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Management and Science and Technology Philosophy Department, Progress Engineering Faculty, Iran University of Science and Technology
3 Professor of Shahid Beheshti University and president/dean of management faculty of the central Tehran Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
By considering the subject of the promotion of rationality for public policymaking in the Islamic Republic of Iran, the present research has been conducted through the participation of elites in the formulation of public policymaking. Accordingly, the question of what is the pattern of factors influencing elite participation in the process of formulating public policies of the Islamic Republic of Iran has been the main issue of this study. The present research is a mixed method (qualitative-quantitative). At first and in the position of data gathering, researchers extracted 18 factors affecting the participation of elites in the process of formulation of the public policymaking of the Islamic Republic of Iran through library studies and, subsequently, content analysis of the previous studies. Then, and in the second step of the analysis, the researchers referred to 15 living experts in the Islamic Republic of Iran system by employing the DEMATEL method. Research findings indicate that the establishment of educational, researching, and technological networks among universities, researching institutes and administrative organization is the most influential factor and modifying national socio-political behavior has become the most dependent factor. The current research can be regarded as a basis of action on behalf of policymakers in order to attract the participation of elites in the public policymaking system.
 
Introduction:
The principal role of government in the new world is public policy-making. One of the most important stakeholders in the formulation of public policies are the elites.  Wherever there is progress in the world, there is evidence of the intellectual cohesion of the instrumental elites and the intellectual elites. But the main issue is that there is a gap in the formulation of public policies in Iran between the status quo and the desirable one. One of the major weaknesses in the formulation of Iran's public policies seems to be the lack of elite involvement in the formulation of public policies. So the main question in this study is "What is the pattern of factors influencing participation of elites in formulating public policies of the Islamic Republic of Iran?"
Case study:
The formulation and implementation of programs, plans and public policies in Iran is not successful and unsatisfactory and critics believe there may be weaknesses in policy formulation. Therefore, the present research in the subject area considers the participation of the scientific elites in the process of formulating public policies In addition, the identification of factors affecting the participation of scientific elites in the territory of the Islamic Republic of Iran has been done through a governance perspective, including NGOs, public and private actors.
Materials and methods:
The present research is a mixed method (qualitative-quantitative). In the first step, the data were extracted from library documents and studies. Then, through the analysis of the texts, the factors that influence the participation of the elites in the formulation of public policies were identified. Subsequently, public policy experts were consulted and their views were analyzed through the use of the DEMATEL method, and how the concepts were established and deployed, and the severity of the effects were determined. The statistical population in this research is policy-makers with Ph.D. or Ph.D. degree and related work experience. The sampling method was theoretical and 15 persons were selected.
Discussion and results:
Governments strive to solve community issues through public policies. Therefore, any mechanism that contributes to the utility and quality of policies is important. Therefore, the present study proposes an approach that attempts to lead the policy system to formulate scientific and practical policies. This approach emphasizes the involvement of elites in the process of formulating public policies. In this study, DEMATEL method was used to analyze 18 factors. Accordingly, the factors: the establishment of educational, researching, and technological networks among universities, researching institutes and administrative organization (C6), creating the legal context in line with encouraging elites to participate in policymaking and policy research centers (C7), strengthening the national culture of community participation (C8), the preference of the law over the relationship and the preference of national interest over factional interest in society is most influential (C11), Effective communication with elites in the country (C16), Government support for decisions of policy making and policy research centers (C4) have the most impact.
Also, the factors: Modifying national socio-political behavior (C9), the preference of the law over the relationship and the preference of national interest over factional interest in society is most influential (C11), creating the legal context in line with encouraging elites to participate in policymaking and policy research centers (C7), are the most dependent.
Conclusion:
Based on the results, the Government of the Islamic Republic of Iran should strengthen the humanistic approach to establish a genuine and sustainable participation. In this approach, based on human capabilities, using the power of elites, the path of development is planned and implemented. If such a participation takes place, during a learning process, the country's elite scientific theories will grow along with government action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic of Iran
  • Public policies
  • Elites
  • Participation
  • DEMATEL
1-Abdolhamid, M. & Abdolhosseinzadeh, M. (2016). Offering of Intelligent curriculum in the field of public policy, through the application of comparative study of global well known universities. Iranian Higher Education Quarterly Journal. 7(4), 3-27. (In Persian)
2-Abdolhamid, M. (2018). PolicyPitch: Crowdsourcing Event of Public Problem Solving, Hekmataneh, 3, 17. (In Persian)
3-ALAVI,P.(2015). Political relations; Political relation, development and participation; Tehran, 5th edition, Nashre Oloume Novin, Publishing Co. (In Persian)
4-Alipour,P.; Zahedi, M.J; Shiani,M.(2009). Trust & Participation (A study on Investigating the relationship between Social Trust & Participation in Tehran); Iran Sociology Journal, 10th edition, 2nd Issue, Pp.109-135. (In Persian)
5-Anderson, E, J. (2011). Public policy making An Tntroduction seventh Edition, MA: Wadsworth publishing.
6-Anderson, J.E. (1994). Public policy making: An introduction, Boston: Houghton. Mifflin Company, 1-34.
7-Batomor,T.P.(2013). Elites & Community, along with an introduction to empirical research methods on Elites; translated by: TAYYEB,ALIREZA, 1st edition, Tehran; Tehran PARDIS publishing Co. (In Persian)
8-Benner, T., Reimicke, W., & Witte, J. (2000), Beyond multilateralism: Global public policy networks, international politics and socity.
10-Boulianne S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. Information Communication & Society. 18(5): pp.524–538.
11-Cummings, S., Norgard, O. (2004), Conceptualizing state capacity: comparing Kazakhstan Kyrgyzstan in political studies, 52(4), pp.685-708.
12-Danaei Fard, H; Hoseini, S.Y; Fani, A (2013). Public policy making capacity : a clue to development; 1st edition; SAFAR publishing co. (In Persian)
13-Danaei Fard, H; Saghafi, E.; Moshabaki Esfahani,A.(2009); Public policy making administration: investigating the role of rationality in editing policy making stage; a quarterly journal of Humanities Teacher; Management researches in Iran, 14th edition, 4th issue. (In Persian)
14-Daneshfard, K.(2010). The Process of public policy making, 1st edition, Islamic Azad University publishing co., Science & Research Branch.
15-Davis, GC. (2000), Conclusion: policy capacity and the future government, Sydney: Allen & Unwin.
16-Denhart,R.B.(2002). State Organization Theories; translated by: Alvani, S.M& Danaei Fard, H.; Safar Publishing co. (In Persian)
17-Dimitrova D.V., Shehata A., Stromback J., et al. (2014) The effects of digital media on political knowledge and participation in election campaigns: Evidence from panel data. Communication Research 41(1): pp.95–118.
18-Doostar, M., Foroughi, N., Noroozi, Kh., Javadi, M. (2013). Strategies to employ elites in higher education system in Islamic Republic of Iran, exploiting quality function expansion model, a quarterly journal of Macro-strategy policies, 1st Y, 4th issue, Pp.1-20. (In Persian)
19-Evans, K., Flores, S., Larson, A. (2019). Participatory monitoring in forest communities to improve grievance, accountability and women's participation, original research, pp.1-20.
20-Firoozabadi, M., Poorezzat, A.A., Akbarpoor-E-Shirazi, M. (2013). Role of Thinking centers to support social capitals, preparing vast participation of different social levels during decision-making process. Notes on Science & Technology policy; 2nd issue, Pp.55-62. (In Persian)
21-Gaynor, T. (2011). Stakeholder perception on the role of community development corporation and resident participation, A dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor philosophy graduate program in public administration, the state university of New Jersey.
22-Gerasimova, V. & Mokichev. (2015). The university as a center of concentration of knowledge and reproduction of the intellectual elite, procedia-social and behavioral sciences 191, pp. 2618-2621.
23-Ghanei-E-Rad, M.A. (2017). Science Elites; participation or emigration; 1st edition; Cultural & Social Research publishing, Ministry of Science, Research & Technology.(In Persian)
24-Ghertner, D. A. (2011). “Gentrifying the state, gentrifying participation: Elite governance programs in Delhi”, International Journal of Urban Regional Research, PP. 505-527.
25-Hassan, L., Hamari, J. (2019). Gamiffication of E-participation: A literature review, proceeding of the 52nd Hawaii international conference on system sciences. Pp.3077-3092.
26-Heshmatzadeh, M.B., Haji Yousefi, A.M., Talebi, M.A. (2019). Considering the obstacles on fulfilling a fair Govern in Iran Political culture, Contemporary Political Themes; Research Center of Humanities & culture studies. 8th Y, 1st issue, Pp.1-24. (In Persian)
27-Hird, j.A. (2005). Policy analysis for what? The effectiveness of nonpartisan policy research organizations, policy studies journal vol.33. pp.1-100.
28-Hosseini, S.A., Abbasi, R., Rezaei, R. (2015). Recognizing effective factors on elites participation to codify Iranian-Islamic model of improvement; a quarterly journal of Basij strategy studies; 18th Y, 67th issue, Pp.25-45. (In Persian)
29-Hughes, O. (2003), Public management & administration: An introduction, third edition, Palgrave.
30-Khanmohammadi, H., Vaezi, R., Delshad-E-Tehrani, M. (2014). Model of citizenship participation on State management based on Nahjolbalaghe Doctrines. a quarterly journal of State organization management; 2nd Y, 7th issue, Pp.25-48. (In Persian)
31-Khosravi, M.A., Shahsavari-E-Fard, Sh. (2016). Political culture of Elites Rulers & efficiency of private organization in Islamic Republic of Iran. A quarterly journal of State research, Journal of political science & Law college. 2nd Y, 8th Issue, Pp.189-229. (In Persian)
33-Lee, Hsuan-Shih, Gwo-Hshiung Tzeng, Weichung Yeih, Yu-Jie Wang, Shing-Chih Yang (2013), “Revised DEMATEL: Resolving the Infeasibility of DEMATEL”, Applied Mathematical Modelling, 37 (2013) 6746–6757.
34-Malaki, Y. (2017). Status of People social-political participation on religious point based on Quran Verses & Nahjolbalaghe;  A quarterly journal of science- research & verbal- ideology; 7th Y, 26th Issue, Pp.97-118. (In Persian)
35-Mc Gann, J.G. (2010). The global "80 to think tanks", Philadelphia: university of Pennsylvania.  
36-Mirzaei Ahranjani, H. & Amiri, M. (2002). Presenting three dimensions’ analysis of philosophical principles of management theories. Management Knowledge. 15, 56.
37-Mosleh, P. (2006). Elite Involvement based on a review on elite concept on democratic discourse; 1st edition, Tehran, Ghaside sara publishing co. (In Persian)
38-Noorian, A. (2014). Role of political elites on Asian contemporary  balanced communities growth & development; Humanities research center & cultural studies; 5th Y, 2nd Issue, Pp.133-158. (In Persian)
39-Oreszczyn, S., Carr, S. (2008). Improving the link between policy research and practice using a scenario work shop as a qualitative research tool in the case of genetically modified crops, qualitative research 8, 473-497.
40-P. Sebola, M. (2016). “Public participation in South Africa’s policy decision-making process: The mass and the elite choices”, International Public Administration Review, 14(1), PP. 55-73.
41-Painter, M., Pierre, J. (Eds). (2005), Challenges to state policy capacity: global trends and comparative perspectives. Houndmills Basingstoke Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
42-Salehi-E-Amiri, S.R. (2009). Elites Emigration; 1st edition; Tehran, Expediency Discernment Council publishing co. Strategic research center. (In Persian)
43-Sariolghalam, M. (2011). Iran Development & Wisdom; 1st edition; Forouzanfar publishing co. (In Persian)
44-Shafritz, J.M., Borick, Ch.P. (2008). Introducing public policy. New York: Pearson.
45-Sharifzadeh, F., Madani, J. (2015). Basic & Advanced concepts on public policy making; 1st edition, Vazegan publishing co. (In Persian)
46-Smith, K.B. & Larimer, C.W. (2009). The public policy theory primer, 2nd ed, boulder, co: Westview press.
47-Tiamsoon S. (2009). Conservation of Bangkok old town, the university of Tokyo, 7-3-1, Hongo, Bunkyo-Ku, Tokyo, 113-8656, Japan.
48-Toosi, H.A., Mehri, A. (2012). Effective factors to employ State elites to accept Basij membership; a science-research quarterly of Islamic Management; 19th Y, 2nd Issue, Pp.105-130. (In Persian)
49-Torabi, Y. (2010).Political elite consensus & Development in Islamic Republic of Iran, 1st edition, Tehran, Imam Sadegh (P.B.U.H) Publishing co. (In Persian)
50-UNDP, (2003), Thinking the unthinkable: form thought to policy united nations development programmer (UNDP)
51-Zare, B., Rohand, M. (2015). Investigating the effective social factors on social-political participation, a case study on Karaj citizens over 18; Iran social studies magazine, 9th edition, 2nd issue, Pp.64-87. (In Persian)
52-Zarei, B., Saghafi, F., Imami, A. (2010). Framing function on elite participation on e-idea bank; a professional quarterly of Parks & centers of Technology development. 23rd issue, Pp.2-8. (In Persian)
53-Zhang, Sh. (2019). Public participation the Geoweb era: Defining a typology for geoparticipation in local governments. Journal home page: www.elsevier.com/locate/cities. pp.33-50.
54-Zuiderwijk, A., Janssen, M., Choenni, S., & Meijer, R. (2014), Design principles for improving the process of publishing open data. Transforming government: people, process and policy, 8(2), 185-204.