تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای خصوصی شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت کارافرینی-دانشکده مدیریت و افثصاد-دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، گرایش مدیریت منابع انسانی

چکیده

     ارتباطات بازاریابی یکپارچه شامل همه فعالیت­های بازاریابی است که برای برقراری، توسعه، حفظ و پایداری رابطه موفقیت آمیز با مشتریان طراحی می‌شود. برای رسیدن به این هدف، سازمان‌ها تلاش می‌کنند فعالیت­های بازاریابی را یکپارچه کنند تا بتوانند به بهترین نحو با مشتریان ارتباط برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های خصوصی شهر زاهدان می­باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان بانک های خصوصی (آینده، پاسارگاد، پارسیان و سامان) شهر زاهدان به تعداد 120 نفر می باشد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 95 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­های پژوهش پرسشنامه­های استاندارد ارتباطات بازاریابی یکپارچه لاکستون و همکاران(2015) و مدیریت ارتباط با مشتریان چن(2012) می باشد که روایی صوری و محتوایی ابزارها به تایید صاحب‌نظران رسید و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه و مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده­های پژوهش از نرم افزار SPSS23 و Smart pls3و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته­های حاصل از بررسی فرضیه­ها نشان داد ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر مدیریت بهینه ارتباط مشتری تأثیرگذار است و مولفه­های روابط عمومی، تبلیغات، فروش شخصی، بازاریابی مستقیم، ترفیع فروش و بازاریابی اینترنتی بر مدیریت بهینه ارتباط با مشتریان تأثیر مثبت و معنی­داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Integrated Marketing Communication (IMC) on Customer Relationship Management in Private Banks in Zahedan City

نویسندگان [English]

  • Aleme Keikha 1
  • Mohsen Nouridelavar 2
  • Hassan Keikha 3
1 Assistant Professor, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 master of Business Administration - university of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
3 Master of Public Administration, Human Resource Management
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
Optimal customer relationship management includes all marketing activities designed to establish, develop, maintain, and maintain a successful relationship with target customers. To achieve this goal, companies are trying to integrate marketing activities so they can communicate best with customers. The purpose of this research was to investigate the effect of integrated marketing communications (IMC) on customer relationship management (CRM). The statistical population consists of managers and experts of private bank’s (Ayandeh, Pasatgard, Parsiyan, and Saman) in Zahedan city which number was 120 people.that according Krejcie and Morgan table, 95 individuals were selected by simple random sampling as statistical sample. The data collection method was cross-sectional. Data collection doing with standard questionnaires. Reliability and validity of research confirmed. The data analysis method was structural equation modeling (SEM) with smart PLS3 software and result of research show that integrated marketing communications effect on customer relationship management, and the dimensions of integrated marketing communications (public relations, advertising, personal sales, direct marketing, sales promotion, internet marketing) have positive and significant impact on customer relationship management.
Introduction
Customer relationship management (CRM) is a sustained, planned interaction with customers to assess their needs through technology platforms. It includes using technology to ensure customer satisfaction and to organize organizational responses to sale, marketing and customer services. CRM is a customer-oriented service responding relied on personal relationships with customers to improve customer satisfaction and to maximize profit, identify profitable customers, and to deliver the highest services.
Customer relationship management is an extended approach to understand and influence customer behavior through a meaningful (significant) relationship for customer enhancement, customer retention, loyalty, and customer profitability. CRM can be seen as a person-to-person marketing program and relation-oriented marketing meeting customer individual needs based on what he/she says and what he/she wants. This is a management approach allowing organizations to identify, attract, and to maintain profitable customers using customer relationship management and recognizing significant strategic customers (Osunde, 2014).
Integrated marketing communication is of effective factors of optimal implementation of customer relationship management. Several studies indicate that organizations enjoying a proper level of integration in their marketing communication activities may well utilize the investment on the constituents, and derive a strong competitive advantage (Luxton, Reid and Mavondo, 2015).
On the other hand, transmitting inconsistent messages of marketing communication elements, in most national firms, to audiences indicates that most organizations including service industry and in particular, banks have ignored integrated marketing communication; further, it also reveals that Iranian executives lack sufficient knowledge of how to implement integrated marketing communication. Even worse, significance of this concept has been lost among their marketing communication activities (Amirshahi et al, 2011).
Materials and Methods
This is an applied research in term of purpose, and a descriptive-correlational survey with SEM approach. Research statistical population included all private single-branch banks in Zahedan including Ayande Bank, Pasargad Bank, Parsiyan Bank, and Saman Bank. Research samples were 95 individuals selected through census method. A questionnaire was distributed among research samples.
Research data were collected through library and field studies. In the library study, the scholar used documents, books, articles, journals, theses, database, and web-based studies for data collection, literature review, and research theoretical backgrounds. For the field study, the scholar used a questionnaire to collect field data.
Research variables were measured through a standard questionnaire of Luxton et al (2015), Muhanji (2015), and Chen (2012). Research instrument reliability and validity were verified using factor analysis method, composite reliability, and Cronbach’s Alpha. The results revealed the research instrument validity.
Research data were analyzed through descriptive statistics including sample demographics using Measures of Central Tendency (mean, median, and mode) and coefficient of dispersion (standard deviation, variance, and range), and inferential statistics. The questionnaire reliability was verified through Cronbach’s Alpha; kmo test was also used to determine the sample adequacy. Research hypotheses were also analyzed using structural equation modeling method through SMART PLS.
Discussion and conclusion
Results of the research hypothesis indicating “integrated marketing communication and its components have a significant effect on optimal customer relationship management” demonstrated that the effect of integrated marketing communication variable on CRM is 4.767, which is significant (>0.05). It shows that the effect of independent variable on dependent variable is significant. The impact factor equals 0.587 exhibiting the positive effect of integrated marketing communication on the optimal CRM in private banks. In other words, an increase in the independent variable may improve the dependent variable as 0.587. Research findings are consistent with Amirshahi et al (2012) studying integrated communication status, Rahmatnezhad et al (2015), Muhanji et al (2016), as well as Jimouta and Wamboo (2016).
Respecting the public relations contribution to the optimal customer relationship management, it can be expressed that public relations is part of management task- a constant and planned effort, and a process by means of which individuals and firms strive to attain the responsiveness and support of those they are dealing with now and in the future. 
Public relations try to create a sustained mutual understanding and mutual benefit through identifying the needs of customers, shareholders, stakeholders, and buyers, and through classifying and transferring their demands to the management. In addition, it can also be stated that advertisement has a positive effect on the optimal CRM. Moreover, direct marketing including finding, communication, suggestion, and availability of encouraging data to the consumers may also influence optimal customer relationship management. The findings are reasonable as private banks may better communicate with customers by direct relationships through emails, in person, phone calls, etc. Furthermore, the results also demonstrated that personal selling, promotion, and digital marketing influence optimal CRM, too. Banks may transmit the effective use of negotiation techniques by offering specialized direct sale courses for line staff; and may encourage customers to use digital platforms through some bonuses for digital banking users and establishing customer clubs, and can also activate e-CRM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Marketing Communications
  • Customer Relationship Management
  • private banks
  • Zahedan city
1-Amirshahi.M; Yazdani.H R& Khan Mohammadi. M. (2012). Investigating the Status of Integrated Marketing Communications and its Affecting Factors (Case Study: Mellat Bank), Business Management Perspective. 12: 55-72. (In Persian)
2-Anton, J. & Hoeck, M. (2002), "E-Business Customer Service", Santa Monica, CA: The Anton Press.
3-Barbara, E. (2011). Improving Customer Relationship Management in the Banking Industry. A Case Study of Barclays Bank Ghana Limited, Bantama Branches ,Doctoral dissertation, Institute Of Distance Learning, Kwame Nkrumah University of Science and Technology.
4-Belch, G E. (2001). Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communication Perspective. Sixth Edition. New York: McGraw Hill.
5-Chen, C. L. (2012). Conceptualising Customer Relationship Management and Its Impact on Customer Lifetime Value in the Taiwanese Banking Sector. Conference Proceedings.
6-Cheruiyot, R. J& Wambua, P. P.(2016). Integrated Marketing Communication and Performance of Kenya Post and Savings Bank. Social Sciences. 5(3): 37-49. doi: 10.11648/j.ss.20160503.11
7-Duncan, T. & Mulhern, F .(2004). A white paper on the status, scope and future of IMC. IMC Symposium Sponsored by the IMC Programs at Northwestern University and the University of Denver, CO., USA.
Ebrahimi, M; Karroubi. M & Mohammadi, Z. (2014). Evaluating Competitive Intelligence Maturity in Hotels (Case Study: 3 and 4 Star Hotels in Yazd Province), Tourism Management Studies, 2(3): 97-125.  (In Persian)
8-Fagbemi, A. O & Olowokudejo, F. F. (2011). A comparison of the customer relationship management strategies of Nigerian banks and insurance companies. International Journal of Management and Business Research, 1(3): 161-170.
9-Fullerton, R. (2011). The impact of social media on marketing strategy Master of Science in E- Marketing, Oxford Brookes University, Oxford.
10-Ghafourian Shgerdi. A; Daneshmand. B& Behbodi, O. (2017). The Impact of Social Network Marketing on Brand Loyalty and Consumer Purchase Intentions. Modern Marketing Research, 7(3):175-190. (In Persian)
11-Grech.A& Carmen, S. (2012). The impact of direct marketing on customer relationship management, Dissertations of B.COM.(HONS)MARKETING,L-universita ta’malta.
12-Hair, J.F; Hult, T.M; Ringle, C.M. & Sarsted, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). California: SAGE Publications, Inc.
13-Jedsada.W; Jirasek.T&Wanno .F , (2015)."Social CRM, RMO and business strategies affecting banking performance effectiveness in B2B context", Journal of Business & Industrial Marketing, 30 (6 ): 742-760.
14-Kiani. F; Sedghiani. J&Shirani. A. (2008). Investigating the relationship between long-term customer value and optimal implementation of customer relationship management from the perspective of experts and managers. MSc Thesis. University of Allameh Tabatabaei. (In Persian)
15-Kim, H. S., & Kim, Y. G. (2009). A CRM performance measurement framework: Its development process and application. Industrial Marketing Management, 38(4): 477-489.
16-Kitchen, P.J; Spickett-Jones, J.G. & Grimes, T. (2007), “Inhibition of Brand Integration amid Changing Agency Structures, journal of marketing communication ,13(2):149-168.
17-Ko, E; Kim, S. H; Kim, M. & Woo, J. Y. (2008). Organizational characteristics and the CRM adoption process. Journal of Business Research, 61(1): 65-74.
18-Lenka. L; Peter.Š; Silvia. L; Dagmar.W  & Petr. P.(2019).Application of Cluster Analysis in Marketing Communications in Small and Medium-Sized Enterprises: An Empirical Study in the Slovak Republic. Sustainability journal, 11, 2302; doi:10.3390/su11082302.
19-Lin, R.; Che, R., & Ting, C. (2012). Turning knowledge management into innovation in the high-tech industry. Industrial Management & Data Systems, 112(1): 42-63.
20-Luxton, S; Reid, M. & Mavondo, F. (2015). Integrated marketing communication capability and brand performance. Journal of Advertising, 44(1): 37-46.
21-Moazami Godarzi. R. (2016).The Relationship between Customer Relationship Management and Organizational Performance in Private Companies in Ahvaz. MSc thesis, University of Malayer. Iran. (In Persian)
22-Mohammad Shafi'i.M؛ Seifi. M& Mohammadi. M. (2018). The Impact of Customer Relationship Management on Internal Processes Improvement, Customer Satisfaction and Profitability (Case Study: Isfahan Social Security Branches), Business Strategies Journal, 25(12):31-48. (In Persian)
23-Morgan, N. A; Vorhies, D. W. & Mason, C. H. (2009). Market orientation, marketing capabilities, and firm performance. Strategic Management Journal, 30(8): 909-92.
24-Muhanji, E. M., & Ngari, M. B. (2015). Influence of Integrated Marketing Communication and Sales Performance of Commercial Banks in Kenya. International Journal of Scientific and Research Publications.5(9):1-20.
25-Naeem, B; Bilal, M. & Naz, U. (2013). Integrated marketing communication: a review paper. Interdisciplinary journal of contemporary research in business, 5(5): 124-133.
26-O'Cass, A. & Weerawardena, J. (2009). Examining the role of international entrepreneurship, innovation and international market performance in SME internationalisation. European Journal of Marketing, 43(11/12):1325-1348.
27-Osunde, C,.(2014). A Study on Customer Relationship Management Practices in Selected Commercial Banks with Reference to Nigeria, Journal of Entrepreneurship & Organization Management,3:117.
28-Ots, M., & Nyilasy, G. (2017). Just doing it: theorising Integrated Marketing Communications (IMC) practices. European Journal of Marketing, 51(3).
29-Paquette, S. (2006). Customer Knowledge Management, Encyclopedia of Knowledge Management: Idea Group Inc.
30-Payne, A., & Frow, P. (2004). The role of multichannel integration in customer relationship management. Industrial marketing management, 33(6): 527-538.
31-Perreault, W. D. (2000). Essentials of marketing: a global managerial approach (8th ed.). Boston: Irwin/McGraw-Hill.
32-Pickton, D.W. & Broderick, A. (2001), Integrated Marketing Communication, Harlow, Pearson Education. pp. 149-168.
33-Qasemi, L. (2014). The Relationship between Electronic Customer Relationship Management and Electronic Loyalty in Branches of Parsian Bank in Tehran province, MSc Thesis, Islamic Azad University, Karaj Branch, Iran. (In Persian)
34-Rahmatinejad.A & Samadi, M. (2015). The Relationship between Effective Customer Relationship Management (CRM) and Organizational Effectiveness from the Perspective of Mellat Bank Branch Staff, Journal of Sociological Studies, 7(28): 41-56. (In Persian)
35-Recklies, D. (2006). Understanding and Managing Customer Perception. Effective Executive. ICFAI University Press.
36-Reid, M. (2005). Performance auditing of integrated marketing communication (IMC) actions and outcomes. Journal of Advertising, 34(4), 41-54.
37-Rowley, J. (2004). Online branding: the case of McDonald's. British Food Journal, 106(3): 228-237.
38-Smith, M.& Lakhani, S.(2009). Factors Determining Customer Relationship Management Practices: The Context of Jordanian Commercial Banks, Jordan Journal of Business Administration (JJBA),8(1): 208-220.
39-Subramanian. K. (2017). Buillding customer relations through direct marketing, International Journal of Combined Research & Development (IJCRD), 6(9):799-810.
40-Ul Haq, I., Ramay, M. I., U Rehman, M., & Jam, F. (2010). Big Five Personality and Perceived CustomerRelationship Management. Research Journal of Internatýonal Studýes, (15).
41-Wu, H, I., Lu, C, L. (2012). The relationship between CRM, RM, and business performance: A study of the hotel industry in Taiwan, International Journal of Hospitality Management.31: 276–285.