بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره‌وری کارکنان (مطالعه‌ی نیروگاه بخار ایرانشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

2 دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.

چکیده

در عصر کنونی مهمترین سرمایه­های یک سازمان دانش، خلاقیت و عملکرد سازمانی کارکنان آن می­باشد. نیروگاه­ها هم مانند سایر سازمان­ها، جهت بقا و پیشرفت خود نیازمند کارکنان دانش­گرا، خلاق و نوآور هستند. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره­وری کارکنان در نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر است. جامعه آماری شامل کارکنان نیروگاه بخار شهرستان ایرانشهر می‌باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و با حفظ حاشیه ایمنی 187 نفر برآورد گردید که این تعداد به روش نمونه‌گیری تصادفی از جامعه انتخاب شد و در نهایت اطلاعات 183 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه‌های، مدیریت دانش کنراد و نیومن (1999)، خلاقیت هلالیان‌مطلق و حسن‌زاده (2015) و بهره‌وری هرسی و گلد اسمیت (1980) استفاده شده است که به ترتیب دارای پایایی قابل قبول به مقدار 083/0، 076/0، 091/0 بودند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که بین متغیرهای مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی با بهره­وری کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. از میان ابعاد مدیریت دانش، بعد ذخیره دانش و از میان ابعاد خلاقیت سازمانی، بعد صلاحیت منابع انسانی بیشترین رابطه را با بهره‌وری کارکنان داشتند. پیشنهاد می‌شود که مدیران نسبت به ایجاد فرهنگ دانش افزایی و به کارگیری روش­های یادگیری سازمانی اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Knowledge Management and Organizational Creativity with Staff Productivity (Case Study: Iranshahr Steam Power Plant)

نویسندگان [English]

  • Sadaf Estanesti 1
  • Afsaneh Sholibour 2
1 Department of Management and Accounting, Velayat Univesity, Iranshahr, Iran.
2 Student of management, Velayat University, Iranshahr, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
In today's era, the most important investments of an organization are the knowledge, creativity and organizational performance of its employees. Power plants, also similar to other organizations, need knowledge-oriented, creative and innovative staff to survive and progress. The purpose of the present study was to investigate the relationship between knowledge management and organizational creativity with staff productivity at the Iranshahr steam power plant. The statistical population of this study involves all employees of Iranshahr steam power plant. The sample size was estimated to be 183 people, according to Morgan table with maintaining safety margin, and it was selected by using random sampling method. Finally, data taken from a number of 183 questionnaires have been used. In order to collecting data, the questionnaires of Conrad and Neumann Knowledge Management, Helalian Motlagh & Hasan Zadeh’s Creativity questionnaire, and Hershey and Gold Smith’s Productivity questionnaire, this had acceptable validity and reliability. SPSS software was used for statistical analysis. The results obtained from data analysis showed that there is a positive and significant relationship between knowledge management variables and organizational creativity with employee productivity. Among the dimensions of knowledge management, the knowledge save dimension, and among the dimensions of organizational creativity, the Competence of human resources dimensions have the most relationship with employee productivity. We propose that managers create a culture of knowledge-based learning and apply organizational learning techniques.
Introduction
Today, knowledge capital and wisdom are the only way to create wealth in organizations and communities. Natural and human capitals become wealth when it is merged with capital (Ali Gholi & Bahramnejad, 2017). Organizations therefore strive to become a learning organization by effectively managing these valuable assets by refining and improving their activities and performance (lee & choi, 2003). For this reason, knowledge management has become one of the most important tasks of today's leading and successful organizations (Nikokar et al, 2014). Creativity is a factor that contributes to the growth, development and growth of organizations and helps to develop organizational activities and programs by enhancing new capabilities, capabilities, and opportunities (Vatankhah et al, 2013). In fact, investing in human resources and enhancing the quality of workforce is one of the key and fundamental areas and ways to increase organizational productivity (Naderi & Others, 2015).
Case study
The statistical population of this study involves all employees of Iranshahr steam power plant. The sample size was estimated to be 183 people, according to Morgan table with maintaining safety margin, and it was selected by using random sampling method.
Materials and Methods
In order to collecting data, the questionnaires of Conrad and Neumann Knowledge Management, Helalian Motlagh & Hasan Zadeh’s Creativity questionnaire, and Hershey and Gold Smith’s Productivity questionnaire, this had acceptable validity and reliability. SPSS software was used for statistical analysis.
Discussion and Results
In this study, eight hypotheses were presented and the results of the Pearson test confirmed the assumptions made in this study. Among the dimensions of knowledge management, the highest correlation was related to knowledge creation with employee productivity (first hypothesis) and the lowest correlation was related to knowledge storage with employee productivity (second hypothesis). Also, the highest correlations among organizational creativity dimensions were related to structural dimensions of employee productivity innovation (Hypothesis 6) and the least correlation was related to organizational beliefs and climate to employee productivity (Hypothesis 5). But in general, the results of the test of the main hypothesis of the conceptual model showed that the main hypothesis of the research is the positive relationship between knowledge management dimensions and organizational creativity with employee productivity.
Conclusion
Finally, it can be concluded that knowledge management through the creation of knowledge strategies and systems provides the necessary background for the exchange of information, the creation of new knowledge and creativity in the organization, which contributes to the productivity of employees and improves the performance of the organization. We propose to managers that employees' ideas, points of view, and suggestions based on increased awareness and knowledge creation be given greater emphasis on creativity and innovation, and that managers be more concerned with creating a knowledge-based culture and applying learning methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staff Productivity
  • Organizational Creativity
  • Knowledge Management
  • Steam Power Plant
1- Abili, k., Hayat, A., yozbashi, A., (2014). an investigation into factors influencing knowledge workers productivity (case study: national Iranian oil company). Human Resource Management in oll industry, 5 (19): 131-160. (In Persian)
2- Adli, F., (2005). Knowledge Management, Tehran: FaraShenakhti Andishe, First Edition. (In Persian)
3- Ahmadi, A., (2015). The Relationship between Creativity and Innovation with Human Resource Productivity, Science & Research Quarterly of Rahiaft-e Naw (New Approach) in Educational Management, 7, (3), Fall 2016. (In Persian)
4- AhmadiBaladehi, SM; MirzaeiArabi, M., (2014). Study of the Relationship between Knowledge Management and the Creativity among Police Command Staff in Mazandaran Province, Journal of Management of Police Education Studies, 7 (25), 41 – 60. (In Persian)
5- Akhgar, B., Atashi, A., Najafloo, F., Hassanzadeh, Mohammad, Ghazipour, S., (2012). Process-oriented Knowledge Management: From Strategy to Pragmatics (1), Tehran, Ketabdar Subordinate to Farzaneh Librarian Information Services Company. (In Persian)
6- Ali Gholi, M., Bahramnejad, P., (2017). The Impact of Knowledge Management on Human Resource Productivity, Management Studies Quarterly, 3 (1), spring 2017, 458-475. (In Persian)
7- Alavani, M., &  Leidner,  D. E., (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS  Quarterly, 25 (1), pp 107-136.
8- Appelbaumet. S. H., Degbe, M. C., Macdonald, o., & Nguyen – Qung, T. S. (2015). Organizational outcomes of leadership style and resistance to change (parton). Industrial and commercial Training, 47 (2), 73-80.
9- Ardalan, A., Mohammadi Fateh, A., Alvani, M., (2017). Formulating a Knowledge Management Model (Identifying Infrastructure, Tools, and Areas of Knowledge), Journal of Development Management, 30 (1986), 13-25. (In Persian)
10- Ansari, M. H., (2011), Knowledge Management and Creativity in Physical Education General Directorate of Tehran Provicne, Journal of Sport Management, Volume 3, Number 9, 58-67 (In Persian).
11- Anvari Rostami, A., Shahabi, B., (2009). Knowledge management and the learning organization, an analysis of the role of documentation of knowledge and experience, Journal of Information Technology Management.1 (2), 3-18. (In Persian)
12- Babadi, M., Ismaili, I., Khalili, K., (2014). Organizational Creativity and Innovation and its Relation to Organizational Productivity, International Management Conference, Tehran, Safiran Farhani Mobin Institute. (In Persian)
13- Bansardi, A., Esmaili Sani, M (2018). Examinating the Effect of Transformational Leadership on Human Resource Productivity Given the Mediating Role of Psychological Empowerment among Personnel of Ministry of Sport and Youth, Organizational Behavior Management Studies in Sport, 5 (20), 31-44. (In Persian)
14- Bures,V., Stropkova, A., (2014). Labour Productivity and Possibilities of its Extension by Knowledge Management Aspects, procedia-Social and Behavioral Sciencec, 109, 1088-1093.
15- Chuyeh, y., Lingyeh, y., Huachen, y. (2012). From knowledge sharing to knowledge creation: A Blendad knowledge-Management model for improving university Students creativity article Thinking Skills and creativity, 7 (3), 245-257.
16- Civi ,  E. (2000). Knowledge management as competitive asset: a review. MarketingIntelligence and planning, 18(4), 74-166.
17- Clarke, T.   Rollo  C. (2001).  “Corporate  initiative  in  knowledge  management”.  Education  and Training, 4(5), 206-214.
18- Dickel, D,G., Demoura, G.L. (2016). Organizational Performance evaluation in intangible criteria: a model based on Knowledge management and innovation management. RAI Revista de Administracao. 13, 211-220.
19- Diehr, G., & Wilhelm, S. (2017). Knowledge marketing: How can strategic customers be utilised for knowledge marketing in knowledge–intensive SMES?. Knowledge management Ressarch & Review, 1 (2), 4-12.         
20- Donate, M. J. Sanchez de Pablo, J.D. (2015). The  role  of  Knowledge  oriented  leadership  in Knowledge  management  practices and innovation. Journal  of  Business  Research. 68. 360-370.
21- Ferraresi, A.A., Quandt, C.O., DOS Santos, S.A., Frega, J.R.(2012). Knowledge Management and Strategic Orientation: Leveraging innova Tiveness and Performauce. Journal of Knowledge management, 16(5): 655-710.
22- Fereydouni, M., (2014). Creativity, Innovation and Productivity of Human Resources, National Conference on Human Resource Productivity in Education. (In Persian)
23- Fidel, P., Schlesinger, w., & Cervera, A.(2015). Collaborating to innovate: Effects on Customer Knowledge Management and Performance. Journal of Business Research, 68 (7), 14-26.
24- Frankel, A., Pgcms, R. (2016). What leadership styles should senior nurses develop?, Nursing , 10, 1-32.
25- Haji Mohammadi, E., Malek Mohammadi, M., Akhavanfar, A., (2015). The Relationship between Knowledge Management Strategies with Creativity and Staff Productivity in the Colleges of Golestan Medical Sciences University, Eighth National Conference and Second International Conference on Knowledge Management, Tehran, Petroleum and Petrochemical Information Institute. (In Persian)
26- Harmon,  J., Scotti , DJ, Behson,  S., Farais, G. (2000).  Effect of  High-Involvement  work  practices  on employee  stisfiction  and  service  costs  in  the  Veterans  Health  Adminestration . J Health Care  Manage; Apr, 13(3).
27- Hilalian Mutlagh, F., Hassanzadeh, M., (2015). The Role of Knowledge Management and Organizational Creativity in Human Resource Productivity (Case Study of South Pars Gas Complex), Knowledge Studies Quaterly, Volume 1, Number 4, 51-66. (In Persian)
28- Horn, D.& Salvendy, G. (2006). Consumer-based assessment of Product Creativity: Areviw and reappraisal, Human factors and Ergonomics in Manu facturing, 16 (2): 155-175.
29- Hosseini, M., Sadeghi, T., (2010). The Factors Influencing on Faculty Members' Creativity and Innovation and Solution Suggestion, Journal of Educational Strategies, 3 (1), 1-16. (In Persian)
30- Hsieh, p.j., Lin, B., & Lin, C.(2009). The construction and application of knowledge navigator model (KNMTM): An evaluation of Knowledge management maturity. Expert Systems with Applications, 36 (2, part 2), 4087-4100.
31- Huang, P. & Shih, L. (2010). The impact of industrial knowledge manage ment and environmental strategy on corporate performance of iso- 14000 campanes in taiwan: the application of structural eguation modeling. African Journal of Business manage ment, 4(1), 210-300.
32- Lee,  H.  &  choi, B. (2003). Knowledge Management enablers, process and organizational performance: An Integrative view and empirical Examination. Journal of Management Information  Systems, 20(1), 179-228.
33- Lonqvist  , A.,  Jaaskelainen,  A. & Kapyla,  J. (2010). Identifying future challenges for productivity research: evidence from Finland. Productivity and Performance Management, 59(7), 607-623.
34- Malhotra,  Y. (1997). "Knowledge  management  in  inquiring  organization", in the Proceedings  of  3rd Americas  conference,  on  information  systems  philosophy  of  information systems mini – track. Indianapolis, In, August 1997. Retrieved  Feb, 293-295.
35- Mohammadnia, S., (2012). The relationship between knowledge management and creativity with Productivity among Lamerd City education staff. MA thesis. Islamic Azad University of Marvdasht (In Persian).
36- Mohayidin, M., Azirawani, N., Kamaruddin, M.,& Margono, M. (2007). The application if Knowledge Manage ment in enhancing the perpormance of Malaysian universities. The Electronic Journal of Knowledge manage ment, 5 (3), 301-312.
37- Naderi, A; Heydari Kebriti, T; Amiri, A., (2015). The Relationship between Human Capital and Organizational Performance, Researches on Leadership and Educational Management, Second Year, No. 5, 1-30. (In Persian)
38- Nair, N; Jokar, A. R., (2012). The Relationship between Knowledge Management and Innovation among Librarians of University Libraries of Shiraz City. Health Information Management,9 (2), 224-232. (In Persian)
39- Najafi, Z; Azerbaijani, K., (2017). The Contribution of Research and Development Expenditures among the Factors Affecting Labor Productivity, Scientific Journal of Innovation Management Research, 6 (2), 139-162. (In Persian)
40- Nayeri, N; Salsali, M., Ahmadi, F., Nazari, A., (2005). Investigation of Productivity from the Viewpoint of Clinical Nurses and its Valuation Factors and Barriers, Lorestan University of Medical Sciences Quarterly, 7 (3), 91-100. (In Persian)
41- Nikokar, G., Asgari, N., Gholami, M., Rahimi, E., (2014). The role of intellectual capital in facilitating knowledge management Actions. Government Management Quarterly, 6 (2), 401-418. (In Persian)
42- Niknam, H; Kordulloi, H.R., (2017). The Influence of Using Knowledge Management on Improving the Productivity of Hormozgan Welfare Office Staff, Journal of Modern Advances in Behavioral Sciences, 2 (15), 31-38. (In Persian)
43- Panahi, B., (2018). The Impact of Using Information Technology on Competitive Advantage Acquisition with the Mediating Role of Knowledge Management (Case Study of Iran Insurance Company of East Azarbaijan Province), Journal of Information Management Science and Technology, Vol. 4, No. 3, 153-138. (In Persian)
44- Piri, M., jasemi, M. & Abdi, M. (2013). Intellectual Capital and Knowledge Manage ment in Iranian Space Industry. The Jaurnal of information and Knowledge Manage ment Systems, 43(3), 341-356.
45- Sharifzadeh, M., Safari, S., (2016). Investigating the Relationship between Knowledge Management with Creativity and Improvement of Faculty Members of Distance Learning Universities, Journal of Information and Knowledge Management, 3 (3), 11-19. (In Persian)
46- Shneiderman,  B.,  Fischer, G., Czerwinski, M.,  Myers,  B., resnick, M. (2005).Creativity support  toois  [online]. University  of  Maryland.
47- Shojaee, S., Jamali, G., Manteghi, N., (2016). Identifying Factors Affecting Human Resource Productivity, Human Resource Management Research, No. 2, Summer 2016, 161-181. (In Persian)
48- Sung. S. Y. & Choi. J. N. (2012). Effects of team Knowledge management on the creativity and financial performance of organizatonal teams.Article in Organizational Behavior and Human Decision Processes. 118(1), 4-13.
49- Vatankhah, S., Bastani, P., Mostafaei, D., Karimi, S., Shaarbafchizadeh, N., (2013). The Influence of Intra-organizational Factors on the Creativity and Productivity of Staff of Shohadaye Tajrish Hospital, Science & Research Journal of Teb & Tazakieh, 22 (1), 25-32. (In Persian)
50- Wang, Z., Wang. N. (2012). Knowledge Sharing, innovation and Firm Performance, Expert Systems With Aplications, 39. 8899-8908.
51- Wong, S., chak, k., and Adele, L. (2008). Exploring the relationship between emploxce creativity and Job0-related motivators in the Hong – Kong hotel industry. International Journal of Hospitality management. 27 (3), 426-437.
52- Yang . C.,  Lian, C .(2009).Can  organization  knowledge capabilities affect knowledge  sharing  behavior?,journal of information science, (33)1, 95-109.
53- Zargar Moradi, S.M (2017). The Effect of Knowledge Management on Organizational Productivity with the Mediating Role of Organization Creativity (Case Study of Karun Oil and Gas Exploitation Company), MSc Thesis, Islamic Azad University, Safadasht Branch (In Persian).