ارائه الگوی برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر با رویکرد تئوری داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

       برندسازی ملی در خلال سال‌های اخیر به‌طور مداوم در حوزه­های مختلف رو به افزایش است و این واقعیت که سرزمین و جامعه ایرانی بستری نخبه پرور است، این انگیزه را به وجود می‌آورد که برندسازی ملی در حوزه نخبگان صورت پذیرد تا بتوان از این واقعیت جهت متمایز کردن کشور و جذب نخبگان و استعدادهای برتر داخلی و خارجی استفاده کرد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل برند ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر عرصه علم و فناوری انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان، مدیران و معاونت­های بنیاد ملی نخبگان و اساتید و محققان می‌باشند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب‌شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. با استفاده از معیارهای مقبولیتو قابلیت تائید و همچنین میزان پایایی باز آزمون (بالغ بر 85 درصد) از روایی و پایایی نتایج اطمینان حاصل شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تئوری داده بنیاد انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل برندسازی ملی در حوزه نخبگان و استعدادهای برتر ترسیم گردید و در پایان نظریه مبتنی بر 6 قضیه کلی خلق شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Branding Model for Elite and top-Talented People With the Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Zohre Sharei 1
  • Seyed Abas Ebrahimi 2
  • Hossein Damghanian 3
  • Azim Zare 3
1 PhD. student, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
National branding has been steadily growing in various areas over the recent years, and the fact that Iran is an entrepreneur, creates the incentive for, so that it can be applied The country diffrentiation and the attraction of the elite and the top –talented national and and foreign pepole. Accordingly, the present study aims to design a national brand model in the field of elites and the top – talented people in the field of science and technology. The statistical population of the research includes elites, managers and assistants of the National Foundation of the Elites, and professors and researchers. 14 people were purposefuling selected as the research sample. Data collection tools were library studies and semi-structured interviews with experts. The data analysis was carried out using a qualitative approach, i.e. the Grounded Theory Method and the coding process was performed in three stages: open, axial and selective coding. Based on this, each component of the coding paradigm of the narrative and the model of branding in the field of elite and superior talent were drawn and at the end of the theory based on 6 general theories were created. Key words: national branding, elite and talent superior, theory of data base
Introduction
Looking at theoretical literature and literature review in the field of nation branding, it can be seen that the limited models presented in this area have mainly focused on providing a model for spatial or urban nation branding, and have tried to explained the dimensions and indicators Branding on the introduction of places, cities through public awareness and advertising about the economic growth of countries or places, or culture and social and economic well-being. However, in these researches, elitism, the discovery and development of superior talent as a criterion for national branding has been neglected. Therefore, due to the research gap in this research, we tried have been made to promote nation branding based on elitism standards and emphasize with elites and superior talent   in order to attract the elites and   domestic and foreign superior talents shows better performance and prevents the Human capital flight. 
Case study
The statistical population of the research includes elites, managers and assistants of the national elite foundation of Iran   and the relevant professors and researchers in the field of nation branding.
Materials and Methods
The research implementation strategy is a descriptive -   exploratory ,because in addition to description  the status of  nation branding in the field of elites and the superior talent in the field of science and technology in the country, due to the lack of sufficient information in this regard, we are seeking to provide a model for nation branding in the field of elites and the superior talent in of the country. In this research, with the approach of grounded theory, the data were collected and analyzed through semi-structured interviews in three stages. The study sought to provide a model  for nation branding in the field of elites   and superior talent in the field of science and technology. In this regard, and with regard to the very limited theoretical literature existed in the field of national branding and in particular   branding concerning elites, it was attempted using   the approach of grounded theory, to create the theory in this regard. In this regard, using the above-mentioned method based on three stages of open, axial, and selective coding, the nation-branding model in the field of the elites and superior talents was presented. Finally, six theoretical theorems created and the research hypotheses were presented for validation in future researches.
Discussion and Results
Based on research findings, increasing international competition to attract students, elites and superior talents, the country's need to preserve and attract the elites and marketing of Iran as an educational destination is among the most important causes of nation  branding in the field of elites and superior talent. At the same time, the findings showed that environmental factors, religious behaviors, behaviors, and international attitudes are influential as the ground conditions on nation branding in the field of elites and superior talent.  While, government support, stakeholder commitment, stakeholder engagement, Culturalization, depoliticization of the branding process, and the transformation of government structures and affiliated institutions in branding as intervening conditions affect on nation  branding in the field of elites and superior talents.
At the same time, the findings indicate that the nation branding process in the field of elites and superior talent is considered as a strategy to meet the desire for  nation branding in the elites and talented areas. This process involves a variety of dimensions, including the creation of brand infrastructure and brand identity, the creation of brand identity, the development of brand image, brand architecture, brand identity,   and feed backing as effective steps in the branding process in the field of elite and superior talent is mentioned. It should be noted that this process is based on a systematic approach and having appropriate feedback on the actions taken at each stage, and ultimately results in effective outcomes such as preserve and attract    elites, promoting national pride, making money, and   progressive in all areas.
Conclusion
In order to implement the dimensions expressed in the nation branding process in the elite area, it should be striving to develop brand identity, including the expression of the brand value of the elites in the country, the display of the ancient civilization with many elites throughout history, and so on. In order to create and expand the image of the brand of elites must first determine the international criteria for defining elitism. In line with the brand architecture, the relation of brand must be established in the elite area with other nation  brands, and contradictions and conflicts between them are clarified and in line with   take them closer together and to achieve rational integration.
Concerning Brand Identity Communications, it is necessary to promotion the verbal communication between the stakeholders and also to use the brand's ambassadors to introduce the Iranian superior talent and elites brand   to other countries. As for the brand's institutionalization, we can use the index the brand's internalization, such as   people's living with brand, through the awareness and using the successful brands and the opportunities that elites branding   will bring to society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National branding
  • the Grounded Theory
  • Elite and the top – talented people
1- Alavi Akhavan, H., Alvani, M.,  Hosseini Fard, M. & Bayat, T. (2014). Analyzing the National Elites Foundation Programs in Recognition. Employment and Promotion of Elites, Management in the Islamic univerity ,  3(7), PP. 41-70. (In Persian)
2-Anholt, S. (2016). Places: Identity, image and reputation. Basingstoke: Springer.
3-Anholt, S. (2008), ”Practitioner Insight: From nation branding to competitive Identity- The Role of Brand Management as a Component of National Policy. in Dinnie, K. (ed), Nation Branding: Concepts, Issues, Practice, Elsevier, pp.21-23.
4-Anholt, S. (2007), Competitive Identity – The Brand Managemement for Nations, Cities and Regions. New York: Palgrave Macmillan.
Anholt, S. (2004). Editor,s foreword to the first issue. Place Branding, 1(1), pp. 4-11.
5-Baker, B. (2007). Destination branding for small cities: The essentials for successful place branding: Destination Branding Book... Cooperative branding for rural destinations. Annals of Tourism Research, 29(3), pp.720-742.
6-Çağla Garipağaoğlu, B. (2016). Branding in Higher Education: A Case Study from Turkey. Higher Education Policy, 29 (2), p254-271.
7-Cai, L. (2002). Cooperative branding for rural destinations. Annals of Tourism Research, 29(3), 720–742.
8-Creswell, JW. (2004). Research design: Qualitative and quantitative approaches. California: SAGE publications.
9-Deepika, P. & Ray, S. (2018). Talent management and employee engagement – a meta-analysis of their impact on talent retention, Industrial and Commercial Training, 50 (4), pp.185-199.
10-Dinnie, K. (2008). Nation Branding. Concepts, Issues, Practice, Oxford: Butterworth-Heinemann.
11-Dinnie, K. (2015). Nation branding: Concepts, issues, practice. Oxford: Routledge, 2nd Edition
12-Fallahi, K. & Monavaryan, A. (2009). A Study on the factors of elites (human capital) immigration and suggesting appropriate strategies to prevent this phenomenon. Knowledge and Development, 15(24), PP. 107-137. (In Persian)
13-Fan, Y. (2006). Branding the nation: What is being branded?. Journal of Vacation Marketing, 12(1), pp. 5-14.
14-Feiz, D., Mirmohammadi, S.M., Zarei, A, & Ezadkhah, M. M. (2017).Design and Presentation of Iran's National Branding Model Using Basic Theory and Interpretive Structural Modeling. Journal of Business strategies Shahed University, 24(10), PP. 79- 89. (In Persian)
15-Gaggiotti, H., Cheng, P., & Yunak, O. (2008). City brand management (CBM): The case of Kazakhstan. Place Branding and Public Diplomacy, 4(2), pp. 115–123.
16-Glaser, B. (1998). Doing Grounded Theory: Issues and Discussions. A Reader, Sociology Press.
17-Golshahi, B., Rastgar, A., Feiz, D. & Zarei, A. (2018). The Architecture of Guidance and Assignment Processes of the Scientific Talents in Iran. Journal of Research in Human Resource Management, 10(33), PP. 1-25. (In Persian)
18-Gupta, S., Foroudi, M., Väätänen, J., Gupta, S., & Wright, L. T. (2018). Nations as brands: Cinema's place in the branding role. Journal of Business Research.‏ In Press. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.02.017
19-Hankinson, G. (2004). Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. Journal of Vacation Marketing, 10(2), pp. 109-121.
Hanna, S., & Rowley, J. (2011). Towards a strategic place brand-management model. Journal of Marketing Management, 27(5-6), pp.458-476.
20-Harrison-Walker, L. J. (2012). Place brands and the relational branding communication process. Academy of Marketing Studies Journal, 16(4), PP.51-54.
21-Hedman, El. (2013). Branding Denmark for Foreign Talent – Towards a Relational Approach to Talent Attraction and Retention, Department of Business Communication, Aarhus University.
22-Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: oward a theoretical framework for developing city brands. Place Branding, 1(1), pp.58–73.
23-Kavaratzis, M., & Ashworth, G. (2008). Place marketing: how did we get here and where are we going?. Journal of Place Management and Development, 1(2), pp. 150-165.
24-Kavaratzis, M. (2012). From ”necessary evil” to necessity: Stakeholders involvement in place branding, Journal of Place Management and Development, 5(1), pp. 7-19.
25-Kavaratzis, M., & Hatch, M. J. (2013). The dynamics of place brands: An identity-based approach to place branding theory. Marketing theory, 13(1), pp.69-86.
26-Laws, E. (1991). Tourism marketing: service and quality management perspectives. London: Continuum.
27-Masoomzadeh Zavareh, A., Shamsi. J. (2015). National Branding. Tehran: Nashr Bazargani. (In Persian)
28-Moilanen, T., & Rainisto, S. (2009). How to brand nations, cities and destinations A planning book for place branding. UK: Palgrave MacMillan.
29-Morgan, N., Pritchard, A. & Pride, R. (2004). Destination Branding – Creating the Unique Destination Proposition, Boston: Butterworth-Heinemann.
Morris, S., Snell, S., & Björkman, I. (2016). An architectural framework for global talent management. Journal of International Business Studies, 47(6), pp.723-747.
30-Szondi, G. (2010). From image management to relationship building: A public relations approach to nation branding. Place branding public diplomacy, 6(4), pp. 333-343.
31-Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. California: Sage Publications, Inc., second edition.
32-Sparrow, P. R. & Makram, H. (2015). What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25(3), pp. 249-263.