دوره و شماره: دوره 14، شماره 51، خرداد 1400، صفحه 5-320 ((پژوهشی )) 
تأثیر عوامل زمینه‌ای و تفاوت‌های فردی بر کار عاطفی با تبیین نقش تعدیلگر هوش هیجانی

صفحه 121-147

10.22111/jmr.2020.34942.5135

زهرا کوشان؛ علیرضا منظری توکلی؛ زهرا زین الدینی میمند؛ نجمه حاجی پور عبایی؛ مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی


طراحی الگوی پایش بهره‌وری صنایع خودرو

صفحه 201-224

10.22111/jmr.2020.34279.5077

علیرضا هیراد؛ مهدی فغانی؛ احمد پیفه؛ علی پایان