طراحی الگوی رفتار کنش‌گری استراتژیک در سازمان: پژوهشی داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22111/jmr.2020.32399.4887

چکیده

     رفتارهای کنش­گرانه استراتژیک کارکنان در سازمان، زیربنای بهبود مستمر عملکرد شغلی فردی و سازمانی است، زیرا پویایی شتابان محیطی، نوعی از ظرفیت فزاینده فکری و عملی برای بهبود وضعیت موجود یا خلق وضعیتی جدید را طلب می‌کند که در رفتارهای کنش­ گرایانه استراتژیک کارکنان نهفته است. اگرچه پژوهش‌های متعددی در مورد پیشایندها و پسایندهای رفتار کنش­ گرایانه مدیران و بعضاً کارکنان انجام شده است؛ ولی تاکنون به الگوی چگونگی ایجاد و بروز چنین رفتارهایی در کارکنان پرداخته نشده است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی است و با بهره­گیری از نظریه داده ­بنیاد صورت گرفته است. از نظریه داده بنیاد برای نظریه پردازی در مورد پدیده های سازمانی استفاده می­شود. هدف غایی این پژوهش، فهم داده‌بنیاد الگوی رفتارهای کنش­گرایانه استراتژیک کارکنان در سازمان مورد مطالعه بوده است. داده­ های پژوهش طی 18 مصاحبه­ نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی منتخب و سازمان مورد مطالعه احصاء و سپس در فرایند کدگذاری استخراج و مقوله ­های هم پیوند در قالب شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه ­ای، شرایط مداخله ­گر، راهبردها و پیامدهای مدل مفهومی معین و طی مرحله کدگذاری انتخابی هر یک از عناصر الگو به منظور خلق نظریه پژوهش تشریح و به تفصیل بیان شد. نتایج این پژوهش می‌تواند مدیران را در شناخت خط‌مشی‌ها، سیستم‌ها و رویه‌هایی که به ایجاد و بروز چنین رفتارهایی کمک می‌کنند یا مانع ظهور و بروز آنها می‌شوند یاری دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Strategic Proactive Behaviors in an Organization: A grounded theory

نویسندگان [English]

  • Mahshid Forouhi 1
  • Hadi Teimouri 2
  • Mehdi Abzari 3
  • Ali Safari 2
1 Ph.D student, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Professor, Faculty of Administrative Science & Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
Employees 'strategic proactive behaviors in the organization underpin the continuous improvement of individual and organizational job performance, because accelerated environmental dynamics require some form of increased intellectual and practical capacity to improve existing or create new ones that are embedded in employees' strategic proactive behaviors. Although there has been a lot of research into the antecedents and consequences of proactive behavior by managers and employees, so far the model of forming such behaviors in employees has not been addressed. This research is a fundamental research, and it's kind of a grounded theory. Grounded theory is used to theorize organizational phenomena. The purpose of this study was to understand the grounded theory the model of shaping employees' strategic proactive behaviors in a selected research organization. The data were summarized in 18 semi-structured interviews with the selected experts of the university and organization under the study and then the interconnected categories in the form of Casual Conditions, Axial Conditions, Context Conditions, Intervening Conditions, Strategies and Consequences of paradigm of proactive strategic behavior of employees were identified. Research findings can help managers understand the policies, systems, and practices that help shape or prevent such behaviors.
Introduction
Adaptability to constantly evolving conditions requires employees who have the characteristic of Strategic Proactive Behaviors. In general, strategic Proactive behaviors refer to initiating behaviors that are predictive, change-oriented, and based on the fertility of personal initiative. Instead of waiting for an event to occur in order to react to an event, people with a strategic activism tend to actively figure out that change themselves. Accordingly, such people take creative initiatives in their careers and take predictive actions that take place in the light of foresight. Instead of changing their position, they change their position.
Research Methodology
The method of the present research is qualitative and to discover the concepts and relationships in the raw data and to organize them in the form of a theoretical explanatory plan, the analysis of the major part of this research is interpretive. The data theory research strategy has been used as a qualitative research approach. This approach has systematic procedures for theorizing about phenomena based on the inductive approach. The method of data collection in this study is cross-sectional and in terms of the nature of the data, it is qualitative and based on the exploratory approach. The logic of selecting the sample members was based on theoretical sampling and then snowball, in addition to specialized and organizational expertise, experience and professional interaction, knowledge and awareness based on research. The target population at this stage included 18 selected organizational managers and experts and related university experts who were collected and completed data and information through in-depth semi-structured interviews. A total of 24 interviews (selected individuals). And introduced) but during the process, the researcher was convinced that it was done and ended with 18 information saturation interviews.
Finding
Research data were counted during semi-structured interviews with selected academic experts and the organization under study and then extracted in the coding process and related categories in the form of causal conditions, phenomenon-oriented, contextual conditions, intervening conditions, strategies and consequences. A specific conceptual model was described and elaborated during the selective coding stage of each model element in order to create a research theory. The results of the research can help managers to identify the policies, systems and procedures that help or prevent the occurrence of such behaviors.
Discussion and Results
Based on the results of the present study; the dimensions of the strategic Proactive behavior pattern are:
Casual conditions:
-The complexity of the organization's activities
-Environmental uncertainty
-Changing the organizational paradigm
-Dynamics of the economic system
-Multiple factors influencing policy and decision sensitivity
Axial Conditions:
- Knowledge, skills
-Maturity, intelligence
- Questioning
- Preventive attitude and problem solving
- Active listening to identify issues
Context Conditions:  
- Constructive interaction and support of managers
- Acceptability and legitimacy. Strategic activist behavior in the organization
- Clear orientation of the organization regarding strategic activism
- Flexibility of organizational structure against the occurrence of strategic activist behavior
- Allocation of resources and facilities
- Transparency of data and information in the organization
Intervening Conditions:
- Environmental conditions
- Sensitive institutional position of the organization
- Conflicting interests of interest groups
- Social credibility of strategic actors
Strategies:
-Futurist, observer, innovator
-Critical thinking
- Knowledge sharing, scientific dissemination, creating common insights
- Practical commitment
- Resistance management
Consequences:
-Mental dynamism, creativity and innovation
-Individual development
-Commitment and intellectual and emotional belonging
-The brand attractiveness of the organization
-Competitive advantage of the organization
-Development and effectiveness of the organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Proactive Behavior
  • Proactive Strategic Behavior
  • Grounded Theory
1- Ashford, S. J., Rothbard, N. P., Piderit, S. K., & Dutton, J. E. (1998). Out on a limb: The role of context and impression management in selling gender-equity issues. Administrative Science Quarterly, 43(4), 23-57.
2- Bakker, A., & Demerouti, E. (2007). The Job Demands- resources model: State of the art. Journal of  Managerial Psychology, 22 (3), 309-328.‏
3-Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
4-Batistič, S., Černe, M., Kaše, R., & Zupic, I. (2016). The role of organizational context in fostering employee proactive behavior: The interplay between HR system configurations and relational climates. European Management Journal, 34(5), 579-588.
5-Crant, J.M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 435-462.
6- Crant, A. M., & Werzesniewski, A. (2010). I wont let you down . . . or will I? Core selfevaluations, other-oriention, anticipated guilt and gratitude, and job performance. Journal of Applied Psychology, 108-121.
7-Frese, M., Garst, H., & Fay, D. (2007). Making things happen: Reciprocal relationships between work characteristics and personal initiative in a four-wave longitudinal structural equation model. Journal of Applied  Psychology, 92(4), 1084-1102.
8-Green, J. M. Bohmer, R. M., & Pisano, G. P. (2018). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual review of psychology, 417-40.
9- Green, J. M. Bohmer, R. M., & Pisano, G. P. (2018). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 417-40.
10-Guo, L.; Wong-On-Wing, B. &Lui, G. (2015). Motivational effects of linking incentives to different measures in strategic performance measurement systems: implications for proactive strategic behavior. Advances in Management Accounting, 209-240.
11-Javanmard, H. (2015). A model for illustrating the effective factors of strategic behavior (Case study: Social insurance company of Tehran),  Iranian Journal of Management Studies, 8 (4), 631-651.
12-Mohammadi, B. (2016). The relationship of role ambiguity with job satisfaction and job performance mediated by proactive behavior, Journal of Ergonomics, 4(1), 20-27. (in Persian)
13-Morrison, E. W., & Phelps, C. C. (1999). Taking charge at work: Extra-role efforts to initiate workplace change. Academy of Management Journal, 403-419.
14-Parker, S. K., & Collins, C. G. (‎‏2010‏‎). Taking Stock: Integrating and Differentiating Multiple Proactive ‎Behaviors. Journal of M Van Dyne, L., & Ang, S. (1998). Organizational citizenship behavior of contingent workers in Singapore. Academy of  Management Journal, 41(6), 692-703.
anagement, ‎‏36(‎‏3‏‎), ‎‏633‏‎–‎‏662.
15-Pourali, F. (2016).The Impact of Job Insecurity and Servant Leadership on Active Work Behaviors: The Mediating Role of Psychological Empowerment, Unpublished Masters Thesis,University of Mazandaran,Mazandaran,Iran.(in Persian) 
16-Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace. Academy of  Management  Journal, 580–607.
17-Strauss, K. & Parker, S. K. & O'Shea, D. (2017). when does proactivity have a cost? Motivation at work moderates the effects of proactive work behavior on employee job strain. Journal of Vocational Behavior, 15-26.
18-Van Dyne, L., & Ang, S. (1998). Organizational citizenship behavior of contingent workers in Singapore. Academy of  Management Journal, 41(6), 692-703.