دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، دی 1400، صفحه 5-223 ((پژوهشی)) 
ارائه الگوی شایستگی‌های حکمرانِ خوب دانشگاهی: رویکردی کیفی

صفحه 115-141

10.22111/jmr.2021.39287.5550

امین هماینی دمیرچی؛ جواد پورکریمی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ میترا عزتی