دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، آبان 1400، صفحه 5-226 ((پژوهشی )) 
تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی

صفحه 65-88

10.22111/jmr.2022.39822.5588

آزیتا حاجی زاده؛ فریبرز رحیم نیا؛ محمد مهدی فراحی؛ علی شیرازی


عارضه‌یابی مدیریت استعداد در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی :یک مطالعه پدیدارشناسی

صفحه 167-197

10.22111/jmr.2021.36361.5278

داود ضامنی؛ عباسعلی قیومی؛ فاطمه عزیزآبادی فراهانی؛ ناصر میرسپاسی؛ ابراهیم حاجیانی