دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، شهریور 1400، صفحه 5-290 ((پژوهشی)) 
آزمون الگوی اثرگذاری محرک های مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از ترکیب ISM-SEM

صفحه 95-119

10.22111/jmr.2021.34859.5128

صیاد ندیمی داراب؛ محمد رضا مردانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


الگوی برآورد بهای خدمات دانشگاهی در ایران

صفحه 199-226

10.22111/jmr.2021.37160.5353

احسان احتشام نژاد؛ جعفر باباجانی؛ سید سروش قاضی نوری؛ قاسم بولو


الگوی استقرار نوآوری باز در آموزش و پرورش با رویکرد فراترکیب

صفحه 253-276

10.22111/jmr.2020.31392.4755

مریم راشکی؛ حبیب الله سالارزهی؛ گلبهار پور انجنار؛ فرحناز آهنگ