بررسی تأثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت (مطالعه موردی: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 استادیار دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تأثیرپذیری فرسودگی شغلی بر توانمندسازی ساختاری با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی و نقش تعدیلگر جنسیت انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی و با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری می‌با‌شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضای هیأت علمی وزارت علوم می‌باشند که تعداد آنها ۱۸۲۸۲ نفر است، حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۵۱۵ نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای تصادفی انتخاب شده است. جهت جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسش‌نامه، شرایط اثربخشی کیفیت کار -2 لاسچینگر و همکاران (۲۰۰۱)که توانمند سازی ساختاری و تعدیلگر جنسیت را مد نظر قرار داده، رفتار شهروندی لی و آلن (2002) و  فرسودگی شغلی ماسلچ (1993)، استفاده شد. جهت تعیین روایی از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و برای سنجش پیاپی پرسش‌نامه‌ها نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. آلفای کرونباخ سه متغیر پژوهش بزرگ‌تر از 70/۰ به دست آمد که مبین سطح پایایی مطلوب پرسش‌نامه‌ها بوده است. برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردیده است. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان داد، توانمندسازی ساختاری بر فرسودگی شغلی تأثیری منفی دارد. همچنین نقش میانجیگری رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط توانمندسازی ساختاری با فرسودگی شغلی اعضای هیأت علمی به تأیید رسید اما نقش تعدیلگری جنسیت در ارتباط توانمندسازی ساختاری با فرسودگی شغلی به تأیید نرسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Structural Empowerment on Burnout with Mediating the Role of Organizational and the Role of Gender Moderator (Case Study:Faculty Members of Iranian Public Universities)

نویسندگان [English]

  • Javad Soltani Nejad 1
  • Sanjar Salajeghe 2
  • Ayob Sheikhy 3
1 Ph.D. Candidate, state management, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Abstract
This research is considered as correlational in terms of applied purpose and descriptive method. The statistical population of the present study is all faculty members of the Ministry of Science and the Ministry of Health, whose number is 18282 people. The statistical sample size was estimated at 515 people using the Cochran formula and was selected by two-stage random cluster sampling. To collect structural empowerment information from the questionnaire, Effectiveness conditions of work quality, Organizational Citizenship Behavior of the Questionnaire, Lee and Allen Citizenship Behavior of the Questionnaire, Musclech Burnout, Use in addition to content validity, structural validity was used and Cronbach's alpha was used to assess the reliability of the questionnaires. Cronbach's alpha was obtained for structural empowerment equal to 0.88, organizational citizenship behavior equal to 0.89 and burnout equal to 0.90 which indicated the desired level of reliability of the questionnaires. Structural equation modeling and confirmatory factor analysis have been used to analyze the data. The results of this study showed that structural empowerment has a negative effect on burnout. The mediating role of organizational citizenship behavior in relation to structural empowerment and faculty burnout was also confirmed. But the role of gender adjustment in the relationship between structural empowerment and burnout was not confirmed.
Introduction
Since human resources are one of the most important pillars of organizations and individual employees are involved in the development and progress of organizations. Human resource management is a term used to describe a wide range of activities and refers to the responsibility of managers to equip the organization with capable employees and ensure the desirability of using their talents. Organizations have motivated, hard-working, and satisfied human resources when they provide the conditions for employees to use their abilities and capabilities in the organization properly for organizational goals and consider their job important.
Case study
This study aims to study the effect of structural empowerment on burnout and to reveal the role that organizational citizenship behavior and gender play as a mediator and moderator in the relationship between these two variables.
Materials and Methods
In this research, the sample size is 515 people from Iran, a total of 580 questionnaires were distributed among the respondents selected by two-stage randomsized cluster sampling and 520 questionnaires were collected. Measurement tools of this research were three standard questionnaires whose validity and permanence were confirmed in the tests.
Discussion and Results
The results of structural equation modeling showed that the effect of structural empowerment on burnout is negative and significant. The role of organizational citizenship behavior as a mediator in the relationship between structural empowerment and burnout of male and female faculty members was confirmed. But, the role of gender of faculty members as moderators in the relationship between structural empowerment through organizational citizenship behavior was not confirmed.
Conclusion
 In addition, this research has some practical achievements for Iranian state universities. From an operational point of view, an understanding of the status of research variables and the relationships between them is provided; which can be the basis of planning for state university chancellor to increase the level of structural empowerment of faculty members in Iranian state universities. Based on the findings of this research, in this planning, the organizational citizenship behavior of faculty members and reducing the level of implementation of burnout components by managers should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural Empowerment
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Job exhaustion
  • Faculty members
Aghaei, R; Aghaei, M and Aghaei, A (2013). Investigation of relationship between Job fatigue,Organizational citizenship Behavior and Organizational Atmosphere. Journal of Public Management, Article 1, Volume 5, Number 4,winter 2013, Pages 1-18. ( in Persian)
Aghajani, H; Samadi Miarkalai, H and Samadi Miarkalai, H (2013). Organizational Citizenship Behavior’s Relationship and Staffs' Psychological Empowerment. Public Administration, Volume 5, Number 2, Pages 1-18.(in Persian)
Ahadi,S.and Suandi, T. (2014). Structural empowerment and organizational commitment: The mediating role of Psychological Empowerment in Malaysian Research Universities. Journal of Asian Development Studies, Vol. 3, Issue, 1, PP. 44-65.
Akgunduz,Y & Sanli, S. C. (2017).The effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 118-125.
Alam, Z; Rafiei, S and Alam, Sh (2015).The relationship between organizational justice and empowerment with citizenship behavior of faculty members of the Islamic Azad University. Research in Educational Sports, Article 1, Volume 4, Number 9, Fall 2015, pp. 15-30.( in Persian)
Altınkurt,Y. Türkkaş Anasız, B. & Ergin Ekinci, C. (2016).The relationships between structural and psychological empowerment of teachers and their organizational citizenship behaviors.Education and science, Early Release, 1-18.
Amiri, M; Asadi, M and Delbari Ragheb, F (2012).Identification and Ranking Effective Factors on the Internet Shopping use of Fuzzy ANP. Business Management Journal, 2012, Volume 3, Number, 7: from page 37 to page 56. (in Persian)
Amirkabiri, A; Taqvi Nejad, S.K; Khademi, A (2017). Investigating the effect of empowerment on the tendency of employees to leave the service with the mediating variable of job satisfaction studied: General Department of Taxation in the south of Tehran. Journal of Taxation, fall 2017, Volume 25, Number 35 (Series 83): From page 87 to page 106.( in Persian)
Awa,W. L., Plaumann, M., & Walter, U. (2010). Burnout prevention: A review of intervention programs. Patient Education and Counseling, 78, 184-190.
Ayala, E.Carnero, AM. (2013) .Determinants of burnout in acute and critical care military nursing personnel:A cross-sectional study from peru. plous one.2013.8(1):e54408
Bahmani, A; Mousavi Davoodi, S and Rastegar, A (2018). Investigating the mediating role of the perception of justice on the relationship between awareness of citizenship rights and the occurrence of citizenship behaviors in the organization. Public Management Research, 11 (42). 154-127.(in Persian)
Bogler, R. and Somech, A.(2004). Influence of teacher empowerment on teachers’ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools. Teaching and Teacher Education, 20, pp. 277–289.
Bhagat, R. S., Allie, S. M., & Ford, D. L. (1995).Coping with stressful events: An empirical analysis. In R. Crandall & P. L. Perrewé (Eds.), Occupational stress: A handbook.Series in health psychology and behavioral medicine (pp. 93–112). Philadelphia, PA: Taylor and Francis.
Chiaburu, D. S., Oh, I. S., Wang, J., & Stoverink, A. C. (2017). A bigger piece of the pie: the relative importance of affiliative and change-oriented citizenship and task performance in predicting overall job performance. Human Resource Management Review, 27(1), 97-107.
Duffield,C, Roche, M., Blay, N., Stasa, H. (2011). Nursing Unit Managers, Staff Retention and the Work Environment. Journal of Clinical Nursing, Vol. 20, No. 1-2 pp. 23-33.
Genuine,N & Sasmita, P. (2015). Structural empowerment as antecedent of organisational citizenship behaviour: An empirical analysis of auxiliary nurses and midwives.Journal of Organisation & Human Behaviour, 4(4), 16- 22.
Guo,J. Chen, J. Fu, J. Ge, X. Chen, M. & Liu, Y. (2016).Structural empowerment, job stress and burnout of nurses in China.Applied Nursing Research, 31, 41- 45.
Habibzadeh Shirazi, N and Allameh, S. (2021). Determining the effect of personal values on burnout. Management Studies (Improvement and Transformation), 30 (99), 135-155.( in Persian)
Harrison, B. J. (1999). Are you destined to burn out Fund Raising Management, 30(3), 25– 27.
Holden, Len (2001), 'Chapter 13: Employee involvement and empowerment', In "Human resource management:a contemporary approach", Editors Beardswell, Ian and Holden, Len, Pearson Education Limited, Harlow, pp.559-597.
Honold, L (1997).A review of the literature on employee empowerment. Empowerment in Organizations, Vol. 5, No. 4, pp. 202-212.
Jones, M (1998). Do vacations reallycure burnout Psychology Today, 31(1), 16.
Kanter R, M. (1993) Men and Women of the Corporation, 2nd ed. Basic Books, New York, NY.Kaya, C. altınkurt, Y. (2018).Role of Psychological and Structural Empowerment in the Relationship between Teachers’ Psychological Capital and Their Levels of Burnout.Journal Education and Science. Vol 43 (2018) No 193 63-78.
Khoshouei, M and Bahrami, M (2014).The role of psychological empowerment and organizational commitment in teachers’ job burnout. Journal: School Psychology, 2014, Volume 3, Number 1: from page 37 to page 54.( in Persian)
Larkin, M., Cierpial, C., Stack, J., Morrison, V., Griffith, C., (March 31, 2008) "Empowerment Theory in Action: The Wisdom of Collaborative Governance"OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing.Vol.13 No. 2.
Laschinger HK, Finegan J, Shamian J, Wilk P. (2001). Impact of structural and psychological empowerment on job strain in nursing work settings: expanding Kanter's model. J Nurs Adm. 31(5): 260-72.
Laschinger, H., Gilbert, S., Smith, L., & Leslie, K. (2010). Towards a comprehensive theory of nurse/patient empowerment: Applying Kanter’s empowerment theory to patient care.Journal of Nursing Management, 18, pp.4-13.
Lee,K, & Allen, N.J. (2002). Organizational citizenship behavior and workplace deviance: the role of affect and cognition. Journal of Applied Psychology, 87, 131-142.
Lackritz, J. R. (2004). Exploring burnout among universityfaculty : incidence, performance, and demographic issues. Teaching and Teacher Education, Vol.  20, pp. 713–729.
Mardani, M; Zanganeh, M and Adl Khaneghah, M (2019). The effect of poor fit of the individual with the organization on the tendency to leave the staff of the Ministry of Education due to the mediating role of burnout and moderating spirituality. Public Management Research, 12 (45). 330-311.(in Persian)
Mehrabian, F. Baghizadeh and K. Alizadeh,I.(2018) . The relationship between empowerment, occupational burnout, and job stress among nurses in Rasht Medical Education Centers: A dataset.journal homepage, Data inBrief20 (2018)1093–1098
Maslach,C., Schaufeli, W., & Leiter, M. (2001).Job burnout. Annual Reviews of Psychology, 52, 397–422.
Maslach,C., & Jackson, S. (1981).The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99–113.
Minter,L. R. (2009).Faculty Burnout.Contemporary issues in educational Research, Vol. 2 No. 2, PP. 1-8.
Maslach,C., & Jackson, S. E. (1981).The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
Maslach C, Schaufeli WB, Leiter MP: Job Burnout.Annual Review of Psychology 2001, 52:397 422.
Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. (2001).Job burnout. Annual Review of Psychology, Vol. 52, pp. 397-422.
Maslach,C & Leiter, M. P. (1999). Take this job and … love it! Psychology Today, 32(5), 50–53.
Organ,D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: the good soldier syndrome. (pp. 1-43). Lexington: Lexington Books.
Mohammadkhani, K; Mohammad Davoodi, A and Razzaparast, A(2013).Relationship between Psychological Empowerment, Happiness with Organizational Citizenship Behavior among Islamic Azad University Staff (Tehran Science & Research Branch. Journal of Urban Management Studies, Article 7, Volume 5, Number 1 (13 consecutive), Spring 2013, pp. 70-81.( in Persian)
Montazeri, M and Ghasemi, M (2019), Explaining the role of public service motivation in organizational citizenship behavior with the mediating role of organizational commitment (Study of Jihad Agricultural Organization of Hormozgan Province), Public Management Research, 11 (41). 241-264.( in Persian)
Orgambídez-Ramos ,A. Borrego-Alés, Y. Vázquez-Aguado, O. & March-Amegual, J. (2017). Structural empowerment and burnout among Portuguese nursing staff: An explicative model. J. Nurs. Manag, 25(8), 616-623.
Parizadeh, S and Bashlideh, K(2013). Relationship between empowerment, structure and organizational citizenship behavior: with the mediating role of burnout.Journal of Psychology 92, 23rd year, No. 4, winter 2013. (in Persian)
Pejuskevic, B, Lecic-Tosevski, D., Priebe, S. &Toskovic, O. (2011). Burnout syndrome among Physician: The role of personality dimension and coping styles.Psychiatric Daubing, 23 (4), 383- 389.
Peterson,U, Demerouti, E., Bergstrom, G., Samuelsson, M., Asberg, M., & Nygren, A. (2008).Burnout and physical and mental health among Swedish healthcare workers. Journal of Advanced Nursing, 62 (1), 84-95.
Pishghadam,R, Adamsob, B., Sadafian, S. S. and Kand, F. L. (2014).Conceptions of assessment and teacher burnout. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, Vol. 21, No. 1, 34–51.
Parker,P. A., & Kulik, J. A. (1995). Burnout, selfand supervisor-related job performance,
Regan, L. C., Rodriguez, L. (2011). Nurse Empowerment from a Middle-Management Perspective: Nurse Managers' and Assistant Nurse Managers' Workplace Empowerment Views. The Permanent Journal, Vol. 15, No. 1.
Rahimi-Dadkan N, Nastiezaie N (2016). Relationship among Occupational Adjustment , Psychological Empowerment and Job Burnout in Faculty Members. rme. 2016; 8 (4) :19-28. (in Persian)
Sadeghi Boroujerdi, S and A (2011).Investigating the depletion status of faculty members of public universities in the western region of the country.First International Conference on Management, Foresight, Entrepreneurship and Industry in Higher Education.Government - Ministry of Science, Research, and Technology - University of Kurdistan.( in Persian)
Salimi, J and Abdi, A (2017). On the relationship between psychological empowerment and job satisfaction of teachers: Investigating the mediator role of organizational citizenship behavior. Journal: School Psychology Article 4, Volume 6, Number 4 - Serial Number 24, Winter 2017, pp. 70-98.( in Persian)
Smith,C. A., Organ, D., & Near, J.  (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663.
Soltaninejad, N; Rashid, A and Khanifar, H (2015).The effect of psychological empowerment and organizational support on improving the job performance of employees of the General Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Kerman Province. Journal of Cooperatives and Agriculture, Article 7, Volume 7, Number 26, Summer 2015, pp. 157-184. (in Persian)
Soltaninejad, J and Selajgeh, S. (2020). The effect of structural empowerment on burnout in Iranian public universities: the cyclical role of individual citizenship behavior and organizational citizenship behavior. Public Administration, 12 (2), 238-262.( in Persian)
Soleimani K, Sharifi V and Tehranidoust, M (2006). Occupational Burnout in Psychiatric Staff at Roozbeh Hospital. Advances in Cognitive Sciences. 2006; 7 (4) :36-42. (in Persian)
Su-Fen, C and Miao-Ching, T (2006).Relationships among Burnout, Job Involvement , and Organizational Citizenship Behavior. The Journal of Psychology, 140(6), 517–530.
Sarmiento,T P.; Laschinger, H. K. S. and Iwasiw, C. (2004). Nurse educators’ workplace empowerment, burnout, and job satisfaction: testing Kanter’s theory. Journal of Advanced Nursing, Vol. 46, No. 2, 134–143.
Shokooh, Z and Nikpour, A (2015). The effect of genuine leadership on organizational citizenship behavior: the mediating role of employees' job motivation. Public Management Research, Year 11, Issue 40, Summer 1397, pp. 243-266.(in Persian)
Tabachnick,B. G., & Fidell, L. S. (2001).Using multivariate statistic.
Vatankhah, S; Javid , E and Raoofi, A (2017) .Perceived organizational support as the mediator of the relationships between high-performance work practices and counter-productive work behavior: Evidence from airline industry, Article in Journal of Air Transport Management 59:107-115 .