بررسی و اولویت‌بندی جانشین‌های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت‌های‌ سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات. دانشگاه آزاد اسلامی.تهران. ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

 تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولویت‌بندی جانشین‌های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت‌های سازمانی انجام شد. جانشین‌های رهبری لزوم رهبری در بعضی از شرایط را مورد پرسش قرار داده است. به گونه‌ای که پاره‌ای از شرایط می‌تواند به عنوان جانشینی برای رهبری محسوب شوند. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده‌ها، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل37 نفر از مدیران ارشد ستادی بوده که از این تعداد 33 نفر با بهره‌گیری از جدول کرجسی و مورگان به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین 7 نفر از خبرگان سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده که روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب گردیدند. در این پژوهش، گردآوری داده‌ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و توزیع پرسشنامه، صورت گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، برای بررسی فرضیه‌ها از آزمون تی تک جمله‌ای و جهت اولویت‌بندی جانشین‌ها با استفاده از روش سلسله‌مراتبی میخائیلوف می‌باشد. نتایج حاکی از آن است: ماموریت‌های تولیت و تأمین، ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی و تولید علم و فناوری در زمینه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشارکت در تأمین و حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و ارائه خدمات سلامت و تولید، تأمین، انتشار دانش سلامت در تراز جهانی با جانشین‌های رهبری قابل انجام است. ماموریت‌های تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز کشور و تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی با جانشین‌های رهبری قابل انجام نمی‌باشد. از بین متغیرهای تشکیل‌دهنده جانشین‌های رهبری، ویژگی‌های فردی دارای بالاترین اولویت، ویژگی‌های ارزشی، ویژگی‌های شغلی در رتبه‌های دوم و سوم و آخرین اولویت مربوط به ویژگی‌های سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Prioritizing Leadership Substitutes in Qazvin University of Medical Sciences with a view to Organizational Missions

نویسندگان [English]

  • Akhtar Khoshnavaz 1
  • Gholamreza Memarzadeh Tehran 2
  • Seed Medi Alvani 3
  • Naser Hamidi 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, University of scientific research, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
4 Professor, Department of Industrial management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Abstract
The aim of this study was to investigate and prioritize leadership Substitutes in Qazvin University of Medical Sciences with a view to organizational mission. Leadership successors have questioned the need for leadership in some situations. In such a way that some of the conditions can be considered as a substitute for leadership.The method of this research is quantitative in terms of the nature of the data; In terms of purpose, it is practical.
Introduction
The role of leadership in fundamental change in the organization today is more important than ever. New theories of organizational leadership open up new horizons every day in how organizations are managed and move in the direction of growth and development, and give managers and leaders the knowledge they need to cope with environmental change.Today, due to changes in human resources in organizations, and with the specialization and knowledge of human resources, the type of leadership in the organization will undoubtedly change and the need for a leader in the organization to perform tasks other than further leadership is felt.
Case study
The University of Medical Sciences, as an important focus in the field of health and wellness of the country, is no exception. The University of Medical Sciences, as an important hub in the field of health and wellness of the country, is no exception. As the University of Medical Sciences has a variety of missions in the fields of treatment, health and medical education, it requires specific leadership styles. To be able to use the capabilities, expertise and experience of its staff, who are professional employees with a high level of knowledge and skills, to be more and more successful in carrying out their missions and be able to retain their employees in the competitive world of organizations.
Theoretical framework
The theory of leadership successors was first proposed by Kerr and Jermir in 1978, and suggests that the need for leadership is questionable in some contexts.This theory has been called the theory of leadership successors and claims that some conditions can be considered as a substitute for leadership and make the leadership task unnecessary, as an example of indifference to organizational rewards or the existence of cohesive working groups are among the factors. According to this theory, they can question the need for leadership (Alwani, 2016: 153). Substitutes for leadership are a wide range of individual, work, and organizational characteristics that affect the relationship between leader behavior and the satisfaction, morale, and performance of subordinates (Kerr and Jermir, 1978: 388).
Methodology
The statistical population consisted of 37 senior staff members, of which 33 were selected by convenience sampling method using Krejcie and Morgan table and also 7 organizational experts of Qazvin University of Medical Sciences were selected by judgmental sampling method. The validity of the questionnaire was assessed by face and content validity methods.Cronbach's alpha method was used to evaluate the reliability of the questionnaire in this study. Since the calculated alpha value for all components is higher than 0.85, it can be concluded that the research questionnaire is sufficiently reliable.One-sample t-test was used to analyze the data in the quantitative part and also Mikhailov fuzzy hierarchical analysis method and Lango software were used to rank the leadership substitutes.
Discussion and Results
The results of the analysis of research data indicate that in Qazvin University of Medical Sciences, missions to provide specialized and efficient manpower required by the country and to provide, efficient production and distribution of financial resources can not be done without a leader, because none of the characteristics Job, organization, individual and value can not replace the leader to carry out these missions.In contrast, participatory missions in providing, maintaining, and promoting community health and providing health services can be performed entirely without a leader, as all four occupational, organizational, personal, and value characteristics can replace the leader in carrying out these missions. Also, in science and technology production missions in the fields of health care and medical education and the production, provision and dissemination of health knowledge at the global level, job, personal and value characteristics can replace the existence of a leader to do it.In the mission of sponsoring and providing health services at the regional, national and provincial levels, individual characteristics can replace the leader in carrying out this mission.
Conclusion
Thus, the results of this research in Qazvin University of Medical Sciences showed Mission and provision missions, providing health services at regional, national and provincial levels and producing science and technology in the fields of health and medical education and participation in providing and maintaining and promoting community health and providing health services and production, supply, dissemination of health knowledge At the global level, it can be done with leadership Substitutes. Missions to provide the specialized and efficient manpower required by the country and to provide, produce and distribute financial resources efficiently with leadership Substitutes cannot be done. Among the variables that make up leadership Substitutes, personal characteristics have the highest priority, value characteristics, job characteristics in the second and third ranks, and the last priority related to organizational characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • leadership Substitutes
  • University of Medical Sciences. Organizational missions
الوانی، م. 1395، مدیریت عمومی،  تهران. نشر نی، ویراست سوم، چاپ پنجاه و چهارم. ف511صفحه.
خوش نواز، ا، معمارزاده طهران، غ، الوانی، س. م، حمیدی، ن. (1399). شناسایی و اولویت‌بندی انواع جانشین‌های رهبری در فرماندهی انتظامی استان قزوین. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 15(2)، 191- 212. http://pmsq.jrl.police.ir/article_94015
خوش نواز، ا، معمارزاده طهران، غ، الوانی، س. م، حمیدی، ن. (1399). طراحی مدل جانشین‌های رهبری در سازمان‌های دولتی ایران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین. تابستان.
رحیم‌نیا، ف، اسلامی، ق. (1394). اثر خود مدیریتی روزانه بر درگیری شغلی کارکنان. فرایند مدیریت و توسعه. دوره 28 ( 1). صص99-77. قابل بازیابی از: https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1055390.html.
رضایی‌منش، ب، صدیقی،ر. (1395). تأثیر رهبری خدمتگزار بر انگیزش و عملکرد کارکنان. خطمشی‌گذاری عمومی در مدیریت (4)7پیاپی 24 زمستان، 51-66.
مورهد، گ، گریفین، ر.(1396). رفتارسازمانی. ترجمه غلامرضا معمارزاده، سید مهدی الوانی. مروارید، 616 .
References
 
Alvani, M. (2016), General Management, Tehran. Ney Publishing, third edition, fifty-fourth edition. pp 134. (In Persian).
Ananika, N., Marques, C. S., Margarida, P. A., & Sjir, U. b. (2016). “Shared Temporal Cognitions as Substitute for Temporal Leadership: An Analysis of Their Effects on Temporal Conflict and Team Performance. The Leadership Quarterly, 27 .574–587.
Breevaart, K., Bakker, A.B., Demerouti, E., Sleebos, D.M.  &Maduro, V. (2014). Uncovering the underlying relationship between transformational leaders and followers’ task performance. Journal of Personnel Psychology,  13 (4), 194-203.
Cerasoli, C.P., Nicklin, J.M.  &Ford, M.T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: a 40-year meta-analysis. Psychological Bulletin, 140 (4), 980-1008.
Dong. X. X., & Jian, A. Z., (2013). “The Impat Of Substitutes for Leadersghip on Job Satisfation and Performance, Social Behavior and Personality”, 41(4), 675-686.
Guay, R.P. & Choi, D. (2015). To whom does transformational leadership matter more? An examination of neurotic and introverted followers and their organizational citizenship behavior. 3, 1-12.
Hezarjaribi, J., Seyed Naqavi, M. A & Kolyvandeh, A. (2018). Model of succession of commanders and managers of law enforcement in the Islamic Republic of Iran. Disciplinary Management Research, 12 (2), pp.243-268. Retrieved from: http://pmsq.jrl.police.ir/article_18354.html. (InPersian).
Hussain, Gh. Wan, Kh. Wan, Ismail. Muhammad A, R & Fareeha, Nisar. (2016). Substitutes for leadership: alternative perspectives, Management Research Review, 39(5), 546-568. Retrievedfrom: https://www.researchgate.net/publication/303399477_Substitutes_for_leadership_alternative_perspectives.
Ismail, W. K. W.; Hussain, Gh. Abdul Rashid, S.Z. & Mohamad, N.A. (2011). Followers’ ability as a substitute for leadership. African Journal of Business Management, 5(19), 7939-7944. Retrieved from: http://www. academicjournals.org/AJBM.
Kerr, S. & Jermier J. M. (1978). Substitute for Leadership, Their Meaning and Measurement.Organization Behavior and Human Decision Process,(1978) 22, pp375-403. Retrievedfrom: https://www.researchgate.net/publication/ 222281475 .
Khoshnavaz, A. (2019). Designing model of  Substitutes for Leadership in Iran's public Organizations. Disciplinary Management Research, Department of Public Administration, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran (Persian).
Khoshnavaz, A., Memarzadeh Tehran, G., Alvani, S. M., Hamidi, N. (2020). Identifying and prioritizing various types of leadership replacements in Qazvin Disciplinary Command. Disciplinary Management Research,15 (2), pp.191-212. (In Persian).
Kroon, B. & Woerkom, M.V. (2017). Mindfulness as substitute for transformational leadership. Journal of Managerial Psychology, 32(4), 284-297.
Künzle, B., E, Zala-Mezö, M., Kolbe, J., W & Gudela Grote. (2010). Substitutes for Leadership in an Aesthesia Teams and Their Impact on Leadership Effectiveness, European Journal of Work and Organizational Psychology 2010, 19 (5) 505–531.1464-0643. Retrievedfrom:https:// www.researchgate.net/publication/254223263_Substitutes_for_leadership_in_anaesthesia_teams_and_their_impact_on_leadership_effectiveness.
Moorhead, G, & Griffin, R. (2018). Organizational Behavior. (Translated by Memarzadeh Gh. Alwani S.m) .Tehran. Morvarid Publishing. Pearl, 616 pages. (In Persian).
Nübold, A. A., Mak.P. M. B. & Mark, G. W. M. (2012) .A new substitute for leadership? Followers' state core self-evaluations. 1048-9843/$ – see front matter © 2012 Elsevier Inc. All rights reserved. http://dx.doi.org/10.1016 /j.leaqua.2012.07.002-1048-9843/© Elsevier Inc. All rights reserved.
Rahiminia, F., & Slami, Q. (2015) the effect of daily self-management on employee job involvement. Management and Development Process, 28( 1), 99-77 (In Persian).
Rezaei Manesh, B; Siddiqui, R; (2016) .The Impact of Servant Leadership on Employee Motivation and Performance: General Policy Making in Management. Winter - No. 24. pp. 51-66. (In Persian).
Santos Catarina Marques a, Passos Ana Margarida a, Sjir Uitdewilligen b, Nübold Annika. (2016). “Share Temporal Cognitions as Substitute for
Sergiovanni, T.S. (1992). Why We Should Seek Substitutes for Leadership. Educational Leadership, 49(5), 41-45. Retrieved from: https://eric.ed.gov/?id=E J 439283.
Stein, A.M. and Min, Y. A. (2019). The dynamic interaction between high-commitment HRM and servant leadership. Management Research Review, 42 (10), 1169-1186.
Substitutes of leadership and leadership on demand: First results from case studies in local government organizations in Germany and Lithuania, Paper submitted to the IRSPM (2015): Shaping the Future: Re-invention or Revolution? Panel title: B 102 Contemporary leadership issues: managing people, change and innovation.