نقش رهبری حکمت محور بر انگیزه خدمت عمومی کارکنان با میانجیگری متغیرهای مبادله رهبر - پیرو و هویت یابی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22111/jmr.2021.37805.5414

چکیده

     یکی از رویکردهای جدید در حوزه مدیریت و رهبری که اهمیت آن رو به افزایش است و می­تواند در برابر پیچیدگی ­های محیطی سازمان­ها به حل مسائل بپردازد، رهبری حکمت محور است. از آنجا که حکمت به عنوان اوج قضاوت عقلانی و اخلاقی، عامل موفقیت در سازمان است، لازمه بکارگیری آن، استفاده از دانش ویژه برای زمینه ­ای خاص است. لذا  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر رهبری حکمت­ محور بر انگیزه خدمت عمومی کارکنان با نقش میانجی مبادله رهبر - پیرو و هویت یابی سازمانی در دانشگاه زابل است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی- پیمایشی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه زابل به تعداد 480 نفر می باشد و نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان برابر با 214 نفر و به روش تصادفی ساده برآورد گردید. جهت جمع آوری داده های بخش میدانی از پرسشنامه های رهبری حکمت محور  برگرفته از مدل رحمانی و همکاران(2018)، انگیزه خدمت عمومی پری(2000)، مبادله رهبر- پیرو لیدن و ماسلین(1998) و هویت یابی سازمانی میلر و همکاران(2000) استفاده گردید که روایی صوری و محتوایی ابزارها توسط صاحبنظران و روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی ابزارها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS 23 و Smart PLS استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای مبادله رهبر – پیرو و هویت یابی سازمانی در رابطه رهبری حکمت محور و انگیزه خدمت عمومی نقش میانجی دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Role of Wisdom-Oriented Leadership on Employees’ Public Service Motivation with Mediation Variables of Leader-Member Exchange and Organizational Identification

نویسنده [English]

  • Aleme Keikha
Assistant Professor, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
The purpose of the present research is to study the effect of wisdom-oriented leadership on staff public service motivation with the mediating role of leader-member exchange and organizational identification in the University of Zabol. The research uses an applied research methodology in terms of purpose and a descriptive survey method with structural equation modeling in terms of performance. The research statistical population included all 480 employees of Zabol University. Research samples included 214 individuals selected through a simple random method based on the Krejcie and Morgan tables. Research field data were collected through questionnaires of wisdom-based leadership according (Rahmani et al., 2018), Perry’s measurement scale of public service motivation (2000), leader-member exchange (Liden and Maslen, 1998), and organizational identification (Miller et al., 2000). Experts confirmed the face and content validity of instruments. Construct validity and instrument reliability was also verified through confirmatory factor analysis, Cronbach’s alpha, and compositional reliability. Research data were also analyzed using SPSS 23 and Smart PLS. Research findings indicated that member-leader exchange and organizational identification variables are the mediating variables in the relationship between wisdom-based leadership and public service motivation.
Introduction
With the outbreak of the pandemic Covid-19 and changing organizational approaches, especially in universities and high education centers, leadership performance and strategies in leading staff and how to deliver service to clients are particularly interested. Leadership style is one of the fundamental practical elements in delivering employee services in the organization since the connecting link between individual and organizational goals is weakened or lost without leadership. In other words, the measured effectiveness of individuals, groups, and organizations in higher education centers relies on leadership quality in these organizations. Thus, studying leadership issues in higher education centers is a critical section in organizational researches and one of the most critical foundations of the educational system in each country. It also plays a crucial role in transferring cultural heritage and governing values of the society and meets the social needs of communities (Keikha, Hovieda &Yaghoubi, 2017). 
Theoretical Framework
Given the critical situation that organizations, including universities, are now dealing with, organizations may require recruiting leaders and employees, putting aside self-utilitarianism incentives, and operate based on the public service motivation to mobilize people to do great things in the organization. In leader-member relationships, if leaders tend to achieve a high level of efficiency with trust and cooperation, they must show their trust in others before needing the trust of others (Rahman khan& et al., 2013). It is necessary to mention that the quality of the member and leader relationship determines the amount of physical and mental efforts, material and information resources, and the interacted social support between the leaders and subordinate (Joo & Ready, 2012). It may lead to improved organizational identity among staff. Organizational identification encourages employees to focus on profitable matters rather than personal goals (Çeri-Booms & Azerbaijan, 2012).
Research Methodology 
This is an applied research in terms of purpose and a structural-equation modeling-based descriptive survey in terms of implementation. The research statistical population included all 480 staff of Zabol University, 214 of which were randomly selected as research samples using KREJCIE and Morgan tables. Research data were collected using questionnaires of wisdom-based leadership according (Rahmani et al., 2018), Perry’s measurement scale of public service motivation (2000), leader-member exchange (Liden and Maslen, 1998), and organizational identification (Miller et al., 2000). Face and content validity was verified by experts, and construct validity by confirmatory factor analysis. Cronbach’s alpha and compositional reliability of all variables were measured larger than 0.70, indicating the proper reliability of research instruments. Research data were analyzed using SPSS 23 and Smart pls, and research hypotheses were tested using a structural equation model. 
Discussion and results
The Covid-19 pandemic has caused many problems for managing organizations and organizational leaders, especially academic leaders. The number of infected and the rate of mortality of Covid-19 has caused panic among staff and other stakeholders in organizations. Being widespread and unpredictable, managers may fail to respond to this problem efficiently. Undoubtedly, the present organizational crisis, following the sanction crisis, and financial crisis over the recent decade, is one of the critical concerns and challenges testing organizational leaders in Iran, especially in higher education centers. What managers require in times of crisis is not a pre-defined measure; instead, they need behaviors and attitudes free from any emotional attachment to past events to help them be forward-looking. So, it seems necessary to consider effective factors that help managers and leaders run and control the organization, provide services, and lead to human resource identification and improved relationships. 
Conclusion
The research results showed that the wisdom-based leadership variable could largely explain the variance of the public service motivation variable. In addition, member-leader exchange and organizational identification variables mediate the relationship between wisdom-based leadership and public service motivation. Wisdom-based leadership variable has a significant direct effect on public service motivation. As a result, the mediation role of member-leader exchange is poor; whereas, the mediation role of the organizational identification variable is decisive. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wisdom-Oriented Leadership
  • Public Service Motivation
  • Leader-Follower Exchange
  • Organization Identification
  • University of Zabol
1-Aghashiri, A. (2016).Customer Relationship Management.Tadbir journal, 145, 17-25. (In Persian)
2-Al-Lahiari, M; Hamidi, M; Hemmatnejad, M; Allahyari, F. (2012). The relationship between organizational identity and demographic social factors with organizational citizenship behavior in sports, sports management studies.9.95-112. (In Persian)
3-Asadi, M; Askari, N; Kheirandish, M. (2019). Promoting organizational identity through employer branding (Case study: Kayson Company). Human Resources Quarterly. 8 (28) .105-120. (In Persian)
4-Avey.A.E (2016). “Wisdom and Education by Douglas E. Lawson”. The Journal of Higher Education, 33(7), 406-407.
5-Carmeli, A., Atwater, L. & Levi, A. (2011). How leadership enhances employees’ knowledge sharing: The intervening roles of relational and organizational identification. Journal of Technology Transfer, 36, 257- 274.
6-Çeri-Booms, M. & Azerbaijan, U. (2012). How Can Authentic Leaders Create Organizational Identific Ation? An Empirical Study on Turkish Employees International. Journal of Leadership Studies, 7 (2), 547-567.
7-Choi, S.  (2016). Bridging the gap. International Journal of Manpower, 37(5), 900-916.
8-Cole, M. & Heike, B. (2006). Organizational Identity Trength, Identification and Commitment and their Relationships to Turnover Intention: Does Organizational Hierarchy Matter? Journal of Organizational Behavior, 27, 585-605.
9-Cunningham, A D (2003). Leadership Development in Catholic: A Study on servant Leadership. Doctoral Dissertation. SAINT LOUIS University (UMI NO AAT 3102886).
10-Danaeifard, H; Delkhah, J; Imanikhah, F. (2017). Ambiguity of organizational purpose and motivation of public service in Iranian government organizations. Master Thesis. Trabiat Modares University. (In Persian)
11-Dehghanan, H; Sehat, S; Sadatian, S. (2016). A comparative study of the components affecting the motivation to serve the community in private and public hospitals. Journal of Management studies. 24 (79) .145-172. (In Persian)
12-Ekmekçi, A.K., Teraman, S.B.S., & Acar, P. (2014). Wisdom and management: a conceptual study on wisdom management. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 1199-1204.
13-Gkorezis, Panagiotis; Mylonas Naoum, Petridou Eugenia (2011). “The Effect of Perceived External Prestige on Greek Public Employees’ Organizational Identification Gender as a Moderator Management”. An International Journal, Vol. 26, No. 8: .550-560
14-Glavas, A. & N.G.Lindsey (2012). “Is the Perception of ‘Goodness’ Good Enough? Exploring the Relationship between Perceived Corporate Social Responsibility and Employee Organizational Identification”. Journal of Business Ethics, 114:15-27.
15-Hamidizadeh, A; Tahmasebi, R; Mirzaei, A. (2017). Investigating the Factors Affecting Public Service Motivation, Quarterly Journal of Management of Government Organizations.3 (14) .51-66. (In Persian)
16-He Hongwei D. & Brown A. (2013). “Organizational Identity and Organizational Identification: A Review of the Literature and Suggestions for Future”Research Group & Organization Management, .3-35 :(1)38.
17-Hosseini, F; Rayej, H; Estari, M; Sharifi, S M. (2011). Investigating the relationship between organizational culture and transformational leadership styles and leader-follower exchange. Journal of Public Management, 2 (4) .55-72. (In Persian)
18-Jafarnia, S; Kheirandish, M; Latifi, S. (2018). A study on the meta-analysis of the consequences and antecedents of organizational identification, Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 6 (4). 12-23. (In Persian)
19-Jang, C.-L.  (2016). the Linkage between Psychological Capital and Public Service Motivation:  Evidence from Taiwan. Archives of Business Research, 4(6), 260-266.
20-Joo, B. & Ready, K.J. (2012). The influences of proactive personality, performance goal orientation, organizational learning culture, and leader-member exchange quality. Career Development International, 17(3), 276-295.
21-Keikha, A. (2017). Identifying smart leadership components for universities, Quarterly of Research on Educational Leadership and Management Allameh Tabataba’i University, 4(13), 85-108. (In Persian)
22-Keikha, A؛ Hovieda, R؛ Yaghoubi, N M. (2017). Studying the effect of intelligent leadership on educational performance of faculty members of public universities in Zahedan city with the mediating role of critical thinking. Journal of Public Management Research, 10(35), 61-83. (In Persian)
23-Kiani, Gholamreza, (2010). Effective Leadership, Fara Publications. Tehran, first edition. (In Persian)
24-Liden, C., R., Wayne, S.  J., & Sparrowe, R.  T. (2000).  An  Examination  of  the Mediating  Role  of  Psychological  Empowerment  on  the  Relations  Between  the  Job, Interpersonal  Relationships,  and  Work  Outcomes. Journal  of  Applied  Psychology, 85(3), 407-416
25-Liden, R.  C., & Maslyn, J.  M. (1998).  Multidimensionality of Leader-Member Exchange:   an   Emperical   Assessment   through   Scale   Development. Journal   of Management, 24(1),  43-73
26-Lussier, R, Achua, C. (2010). Leadership: Theory, Application, & Skill Development, 4th Ed, south western Cengage learning publications, USA.
27-Mahmoudi KIA, M; Arshadi, N; Ahmadi Chegni, S; Baharloo, M. (2016). The Relationship between Ethical Leadership and Psychological Empowerment Mediated by Procedural Justice and Interactive Justice, Organizational Culture Management, 13 (1). 267-287. (In Persian)
28-Mohammadi, A; Beheshtifar, M; Kazemi, H (2020). Designing an effective leadership model based on fuzzy Delphi technique in AJA organization. Military Management Quarterly. 19 (4). 127-162. (In Persian)
29-Mohammadzadeh, Z; Amini, A. (2018). Investigating the effect of leader-follower exchange on implicit theories of follower follow-up, Quarterly Journal of Management in Government Organizations. 5 (2) .31-42. (In Persian)
30-Paul, W. Fombelle; Cheryl Burke Jarvis, James Ward & Lonnie Ostrom (2012). Leveraging Customers’ Multiple Identities: Identity Synergy Exploring as a Driver of Organizational Identification. Of the Acad. Mark. Sci 40: 587–604
31-Perry, J.  L., & Wise, L.  R. (1990).  The motivational bases of public service. Public Administration Review, 50(3), 367-373.
32-Perry, J. L. (2000). Bringing Society in: Toward a Theory of Public-Service Motivation, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 10, No. 2, pp. 471-488.
33-Rahimnia, F &Nikkhah Farkhani, Z. (2012). The Effect of Organizational Ethics on Organizational Identity and Tendency to Leave Salesmen, Ethics in Science and Technology Quarterly, 6 (4). (In Persian)
34-Rahmani, N; Diyalamh, N. (2020). The model of wisdom-based leadership from the perspective of Islam in educational organizations. Quarterly Journal of Applied Issues of Islamic Education. 4 (3): 53-78. (In Persian)
35-Rahmani, N; Pourkarimi, J; Dialmeh, N; Khanifar, H (2018). Components of Wisdom-Based Leadership. Journal of Management of Government Organizations, 1 (25) .27-40. (In Persian)
36-Rehman Khan, S., Islam, T., Bt. Ahmad, U. N. U. & Ahmed, I. (2013). Organizational learning culture and leader-member exchange quality: The way to enhance organizational commitment and reduce turnover intentions. The Learning Organization, 20 (4/5), 322-337.
37-Riketta, M. (2005). Organizational identification: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 66, 358–384.
38-Ritz, A., Brewer, G. A., & Neumann, O. (2016).  Public service motivation: A systematic literature review and outlook.  Public Administration Review, 76(3), 414-426.
39-Valenziano.K.B.(2015). “Wisdom leadership in academic health science centers: leading positive change”. Change, Journal of Interprofessional Care, 29(1), 87-87.
40-Van   Witteloostuijn,   A.,   Esteve,   M.,   &   Boyne,   G.   (2017).   Public   Sector  Motivation  ad  fonts:  Personality  Traits  as  Antecedents  of  the  Motivation  to Serve  the  Public  Interest. Journal of Public Administration Research and Theory, 27(1), 20 35. doi:10.1093/jopart/muw027.
41-Wahidi, A; Barzegar, M & Ahmadi, E. (2015). The mediating role of job security in the relationship between organizational identity and empowerment of education staff in Marvdasht, journal of a new approach in educational management, 8 (2). 85-104. (In Persian)
42-Zheng, X (2013). The Empirical Research on Public Service Motivation of Civil Servants  in  the  Basic  Level  Government:  Taking  the  Sub-district  Offices  in Kunming as a Case Published by Atlantis Press,13-17.