دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، شهریور 1399، صفحه 5-318 ((پژوهشی)) 
سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران

صفحه 5-25

10.22111/jmr.2020.34732.5115

محمد شهاب شیبانی فر؛ سید مهدی الوانی؛ عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ حسن دانایی فرد


واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و جریان مواد

صفحه 59-85

10.22111/jmr.2019.24650.3907

ابوالفضل آداب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ حمیدرضا شاهوردی؛ کیومرث احمدپور