دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، آذر 1399، صفحه 5-310 ((پژوهشی )) 
طراحی مدل ساختاری-تفسیری عوامل سازمانی توسعه رهبری اثربخش

صفحه 83-109

10.22111/jmr.2020.31771.4805

یوسف رضایی؛ عباسعلی حاج کریمی؛ سید رضا سید جوادین؛ طهمورث حسن قلی پور


طراحی مدل یکپارچه تفکر استراتژیک: پیشران‌ها، عناصر و پیامدها

صفحه 111-134

10.22111/jmr.2021.29814.4554

علی بیاضی؛ اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خدادحسینی؛ حسن دانایی فرد


طراحی مدل پویای روابط کار/صنعتی با تأکید بر کار شایسته

صفحه 217-241

10.22111/jmr.2020.32039.4841

حسین عسکری پور گلویک؛ غلامرضا بردبار؛ علی مروتی شریف آبادی؛ مهدی سبک رو


مدل معادلات ساختاری توسعه منابع انسانی کارآفرینانه در سازمان های دولتی

صفحه 269-300

10.22111/jmr.2020.34780.5119

جاوید رخشانی؛ حبیب ابراهیم پور؛ فرزاد ستاری اردبیلی؛ اسحق رسولی؛ محمد حسن زاده