دوره و شماره: دوره 13، شماره 47، خرداد 1399، صفحه 5-334 ((مقاله پژوهشی)) 
تحلیل انواع شبکه های همکاری در فرایند نوآوری دفاعی

صفحه 5-30

10.22111/jmr.2020.27287.4248

فاطمه مشهدی حاجی علی؛ سید مهدی الوانی؛ محمد جواد کاملی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


مفهوم سازی وکشف مولفه‌های تعصب گرایی در سازمان با رویکرد داده بنیاد

صفحه 85-110

10.22111/jmr.2020.26830.4185

علی ضیائی بوکانی؛ فریبرز رحیم نیا؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان