شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه‌ها (موردمطالعه: دانشگاه سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22111/jmr.2020.32189.4862

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی  و  برحسب نوع داده‌ها، آمیخته است؛ ارائه الگو در این پژوهش به روش کیفی فراترکیب انجام‌شده، بدین‌صورت که با استفاده از روش فراترکیب 49 مقاله یادگیری سیار در دانشگاه‌ها مورد بررسی و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شد. به‌منظور اعتبار­یابی مدل، پرسشنامه شماره یک طراحی و در بین جامعه آماری توزیع شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 21217 نفر شامل می‌شوند، نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 377 نفر بدست آمده و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم‌افزار Smart PLS 2 استفاده شده است. طبق یافته‌های تحقیق عوامل مؤثر در این الگو در دو بعد زیرساختی (ابزار و فناوری و زیرساخت حمایتی)، و فردی (ویژگی‌های شخصیتی کاربران و ویژگی‌های مهارتی کاربران) دسته‌بندی‌شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting Mobile‌‌‌ Learning Deployment In Universities (Case Study: Sistan and Baluchestan University)

نویسندگان [English]

  • Mareye Shekarzahie 1
  • Hamed Aramesh 2
  • Sohela Keshavarz 3
1 Master of Business Administration, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of management and Economic, University of Sistan and Baluchestan. Zahedan, Iran
3 Master of Entrepreneurship Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

     پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار یادگیری سیار در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. روش این پژوهش برحسب هدف، کاربردی  و  برحسب نوع داده‌ها، آمیخته است؛ ارائه الگو در این پژوهش به روش کیفی فراترکیب انجام‌شده، بدین‌صورت که با استفاده از روش فراترکیب 49 مقاله یادگیری سیار در دانشگاه‌ها مورد بررسی و میزان اهمیت و اولویت هر یک به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شد. به‌منظور اعتبار­یابی مدل، پرسشنامه شماره یک طراحی و در بین جامعه آماری توزیع شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان به تعداد 21217 نفر شامل می‌شوند، نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 377 نفر بدست آمده و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی تأییدی با کمک نرم‌افزار Smart PLS 2 استفاده شده است. طبق یافته‌های تحقیق عوامل مؤثر در این الگو در دو بعد زیرساختی (ابزار و فناوری و زیرساخت حمایتی)، و فردی (ویژگی‌های شخصیتی کاربران و ویژگی‌های مهارتی کاربران) دسته‌بندی‌شده‌اند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • keywords : mobile learning
  • University
  • Information Technology and Communication
1-Abu- Al- Aish, A. & Love, S. (2013). Factors Influencing Students’s Acceptance of M-Learning: An Investigation in Higher Education. The International Review of Research in Open and Distance Leraning, 14(5), 82-107.
2-Al-Fahad, F. N. (2009). Student’s attitudes and perceptions towards the effectiveness of mobile learning in King Saud University, Saudi Arabia. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 14(5),111-119.
3-Alfarani, L. (2015). Influences on the adoption of mobile learning in- saudi women teachers in higher education. Int. J. Interactive Mobile Technol, 9(2), 58– 62.
4-Al-Hujran, O., Al-Lozi, E. & Al-Debei, M. M. (2014). Get ready to mobile learning: Examining factors affecting college students’ behavioral intentions to use m-learning in Saudi Arabia. Jordan Journal of Business Administration, 8(1).
5-Al-Hunaiyyan, A., Rana A . &Alhajri Salah, A. (2018). Perceptions and challenges of mobile learning in Kuwait. Journal of King Saud University Computer and Information Sciences 31, 223 –223.
6-Aliabadi, Kh., Moradi Doliskani, M., Moradi, R. & Mohammadi Goledar, A. (2015). Students' perceptual characteristics in the electronic content of the curriculum; Mashhad University of Medical Sciences, Two Monthly Training Strategies in Medical Sciences. 31. 179- 186. (In persian).
7-Aljuaid, N. M. F., Alzahrani, M. A. R. & Islam, A. (2014). Assessing mobile learning readiness in Saudi Arabia higher education: An empirical study. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 2(2),1–14.
8-Almutairy, S., Davies, T. & Dimitriadi, W. (2015). The readiness of applying m-learning among Saudi Arabian students at higher education. Int. J. Interactive Mobile Technol, 9(3), 33–36.
9-Bagherian, F.  &Javadipour, M. (2015). Investigating the Application of Mobile Learning in Physical Education Students Learning in Yasuj Universities, Communication Management Conference in Sports Media, 61-74. (In persian).
10-Bullock, A .D. (2014). Technology help doctors to access, use and share knowledge? Medical education, 48(1), 28-33.
11-Christensen, R. & Knezek, G. (2017). Reprint of Readiness for integrating mobile learning in the classroom: Challenges, preferences and possibilities. Computers in Human Behavior, Volume 78, 379 -388.
12-Ciroma, Z. I. (2014).  ICT and education: Issues and challenges. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(26).
13-Cochrane, T. (2010) ‘An mlearning Journey: Mobile Web 2.0 Critical Success Factors (in Montebello, M., et al. (2010) mLearn 2010: Conference Proceedings).
14-Cochrane, T. D. & Bateman, R. (2010). Smartphones give you wings: Pedagogical affordances of mobile Web 2.0. Australasian Journal of Educational Technology, 26(1), 1_14.
15-Cochrane, T. D., Narayan, V. & Oldfield, J. (2013), iPadagogy: Appropriating- the iPad within pedagogical contexts. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 7(1), 48_65.
16-Crompton, H. & Burke, D. (2018). The use of mobile learning in higher education: A systematic review. Computers & Education, Volume 123, 12 -13.
17-Crompton, H. (2017), Moving toward a mobile learning landscape: presenting a m-learning integration framework. Interactive Technology and Smart Education, 14(2).
18-Danesh, N  & Khodamoradi, M. (2017), The Relationship between Virtual Education and E-Learning in Students' Learning in Ahvaz Universities. Second Annual Conference on Economics, Management and Accounting. (In persian).
19-Dehghan Tarzjani, M. S  &Alishiri, N. (2017). The Effect of E-Learning on Alborz Skills Science Don. Journal of Faculty of Medicine, Alborz University of Medical Sciences, Vol. 6, No. 3, pp. 179-186. (In persian).
20-Ehsani, H. (2017); Paper on the Impact and Efficiency of ICT on English Language Teaching and Learning, Elite Journal of Science and Engineering. (In persian).
21-Enriquez, A. G. (2010), Enhancing student performance using tablet computers. College Teaching, 58(3), 77-84.
22-Faragollahi, M., Sarmadi, M.R., Zare, H & Hormoz, M.  (2011). Distance Learning in the Age of Communication and Information, Tehran: Payame Noor Publications, First Edition. (In persian).
23-Friedrich, H. F. & Hron, A. (2010). Fctors influencing pupils' acceptance of an e-learning system for secondary schools. Journal of Educational Computing Research, 42(1), 63-78,
24-Garcia-Cabot, A. de-Marcos, L. & Garcia-Lopez, E. (2015). An empirical study on m-learning adaptation: Learning performance and learning contexts. Computers & Education, 82, 450-459.
25-Georgieva, E. S., Smrikarova, A. S. & Georgieva, T. S. (2014). Evaluation of mobile learning on metacognitive self regulation and attitudes of students of allied health sciences. Iran J Med Educ, 13(12), 2-7.
26-Giannousi M. & Kioumourtzoglou, E. (2016). Cognitive, Social, and Teching presence as predictors of students’ satisfication in distance learning, Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(2), 439-447.
27-Gikas, J. & Grant, M. M. (2013), Mobile computing devices in higher education: student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. The Internet and Higher Education, 19, 18-26.
28-Goel, N. (2014). Design Considerations for Mobile Learning. Available at: http://blog.commlabindia.com
29-Habboush, A., Nassuora, A. & Hussein, A. R. (2011). Acceptance of Mobile Learning by University Students, American Journal of Scientific Research, Issue 22, 119-122.
30-Habboush, A., Nassuora, A. & Hussein, A. R. (2011). Acceptance of Mobile Learning by University Students, American Journal of Scientific Research, Issue 22, 119-122,
31-Hou, H. & Wu, S. (2011). Analyzing the social knowledge construction behavioral patterns of an online synchronous collaborative discussion instructional activity using an instant messaging tool: A case study. Computers & Education, 57(2), 1459–1468.
32-Hwang, G. J. & Chang, H. F. A. (2011). formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievements of students. Computers & Education, 56(4), 1023-1031.
33-Karimi, M. (2016). Analysis of Students' Attitude Toward How to Improve Mobile Learning and Solution Provision, Kharazmi University Postgraduate Thesis. (In persian).
34-Kenny, R. F & Park, C. L. (2011). Using self-efficacy to assess the readiness of nursing educators and students for mobile learning. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(3), 277-296.
35-Khotanlo, H. &., Batmanghelichi, E. (2013). Presenting a Framework for Acceptance of Mobile Learning (Case study: Applicants of Entrance Exam of University. Journal of Technology of Education, 7(3), 221-228.
36-Koole, M., Mc Quilkin, J. L & Ally, M. (2010). Mobile Learning in Distance Education: Utility or Futility? Journal of distance education, 24(2), 59- 82.
37-Kuo, Y. C., Walker, A. E., Schroder, K. E. & Belland, B. R. (2014). Interaction, Internet self-efficacy, and self-regulated leaning as predictors of student satisfaction in online education courses. The Internet and Higher Education, Volume 20, 35-50.
38-Lee, S., & Kim, B. G. (2015). Users' preferential factors in Web-based e-learning systems for ease of workplace learning in Korea. Learning and Individual Differences, 39, 96-104.
39-Liang, T., & Yi-Hsuan, Y. (2011). Effect of use contexts on the continuous use of mobile services: the case of mobile games. Personal and Ubiquitous Computing, 15(2), 187-196.
40-Liaw, Sh- Sh., Hatala, M. & Huang. H- M, (2010). Investigating Acceptance toward Mmobile Learning to Assist Individual Knowledge Management: Based on Activity Theory Approach. Computers & Education Journal, 54(2), 446-454.
41-Lim, J. & Richardson, J. C. (2015). Exploring the effects of students’ social networking experience on social presence and perceptions of using SNSs for educational purposes, The Internet and Higher Education, 29, 31-39.
42-Lindsay, L. (2016). Transformation of teacher practice using mobile technology with one to one classes: M learning pedagogical approaches. British Journal of Educational Technology, 47(5), 883-892.
43-Liu, T. Y. (2017). Developing an English mobile learning attitude scale for adult learners. Journal of Educational Technology Systems, 45(3), 424-435.
44-Liu, Y., Han, S. & Li, H. (2013). Understanding the Factors Driving M-Learning Adoption: A Literature Review. Journal of Campus-Wide Information Systems, 27(4), 210-226.
45-Madeira, R. N., Pires, V., Dias, O. P. & Martins, J. (2010). An Analog Electronics Mobile Course with a Competitive Learning Approach, International Journal of Interactive Mobile Technologies, 1865-7923.
46-Mahbobi, T., Zandi, B., Maleki, h. & Karime, S.  (2011). The impact of information and communication technology on student self-efficacy, academic performance, and entrepreneurship. Journal of Management and Planning in Educational Systems, 4(6), 8-37. (In persian).
47-Manakil, J. & George, R. (2017). Mobile learning practices and preferences a way forward in enhancing dental education learning experience. European Journal of General Dentistry, 6(1), 22.
48-Mercado, L., Joseph, E. & Jennifer, S. (2011). Evaluating Mobile Device Usage in the Army. U. S. Army Research Institute.
49-Moghadam, H. (2016).   Identification and ranking of mobile learning drivers. Master Thesis in Information Technology Management, Department of Electronic Business, Sistan and Baluchestan University. (In persian).
50-Molaei Aliabad, H., Mehravargi Gollo, Sh., Khorasani, A. & Fathi, K. (2016).  Factors Affecting the Success of Mobile Learning Implementation Implementation Using Logical Action Theory. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 6(3), 67-83. (In persian).
51-Naderi, F., Ayati, M., Zare Bidaki, M. & Akbari Borang, M. (2013). The Impact of Mobile Phone Training on Metacognitive Self-Regulation and Attitudes of Paramedical Students, Iranian Journal of Medical Education, 13(12), 1001-1010. (In persian).
52-Nagafi, H., Faragollahi, M., Nowruzzadeh, R. & Sarmadi, M. R. (2012). Investigating the role of distance learning system on human resource development at Payame Noor University (Iran) .Journal of Research in Curriculum Planning, 9(35), 60-73.
53-Nassuora, A. B. (2013). Students Acceptance of Mobile Learning for Higher Education in Saudi Arabia, International, Journal of Learning Management Systems, 1(1), 1-9.
54-Parsons, D & Ryu, H. (2010). AFrame work for Assessing the Quality of Mobile Learning. In: Proceedings of the international conference for process improvement, research and education. 17-27.
55-Peeraer, J. & Van Petegem, P. (2012).Measuring integration of information and communication technology in education: An item response modeling approach. Computers & Education, 58(4), 1247-1259.
56-Reynolds, R., Walker, K. & Speight, C. (2010). Web-based museum trails on PDAs for university-level design students: Design and evaluation. Computers & Education, 55(3), 994_1003.
57-Rezaei Rad, M. & Bakhtiar, S. (2014). Mental aspects of adding mobile learning to traditional teaching in higher education (a case study of English and Arabic). Training technology,4, 277-287. (In persian).
58-Rezaei Rad, M. & Fallah, A. (2014). The impact of mobile education on the motivation of students' progress, self-concept and academic achievement in language lessons. Arabic. Research in curriculum planning, 2(16), 1-13. (In persian).
59-Roblyer, M. D, Webb, M, Herman, J & Witty, J.V. (2010). Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites. The Internet and Higher Education. 13(3), 40- 134.
60-Rogers, Y., Connelly, K., Hazlewood, W. & Tedesco, L. (2009). Enhancing learnin A study of how mobile devices can facilitate sensemaking. Personal and Ubiquitous Computing, 1–14.
61-Ruth, D., Michael, M., Thomas, M. & Fricker, R. (2013). A Study of Mobile Learning Trends at the U. S. Naval Academy and the Naval Postgraduate School. Monterey, California. Naval Postgraduate School.
62-Sadeghi, T., Bakhtiari Ghayanderi, M. & Promising, S. (2016). Investigating the Advantages and Disadvantages of Information Technology in Teaching and Learning. Psychological and Educational Studies, 1 (3), 15-25. (In persian).
63-Safavi, A. (2005), "A Brief Report on the E-Learning Program in International Inference of Iran (UNESCO) in the Field of Distance Education: Problems and Prospects for Development (Germany, Kazakhstan, 216-228. (In persian).
64-Sandelowski, M. & Barroso, J. (2007). Toward a Meta Synthesis of Qualitative Findings on Motherhood in HIV-Positive Women. Research in Nusing & Health, Vol. 26, No. (2), pp. 153-170.
65-Seliaman, M. E. Al-Turki, M. (2012). Mobile learning adoption in Saudi Arabia. World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 69, 293- 391.
66-Shahnavazi, A., Mehraein, A., Bagheri, S., Miri, Z. & Mohammad Ghasemi, M. (2017).  Assessing the readiness of students in the use of electronic learning technologies. Journal of Piraeus Medical and Rehabilitation Sciences, 6(3), 60-66. (In persian).
67-Shahnawazi, A., Mehrain, I., Bagheri, S., Miri, Z., Mohammad Ghasemi, M. (2017). Evaluation of Students' Readiness to Use E-Learning Technologies. Mashhad Paramedical and Rehabilitation Sciences Journal, Volume 6, Issue 3, Autumn 96. (In persian).
68-Surjanti, J.  &Soejoto, A. (2018). The Impact Of Procedural Justice (Pj), Distributive Justice (Dj) And Ethical Climate (Ec) On Continuous Professional Development (Cpd): The Role Of Work Related Stress (Wrs) Mediation, Journal of Entrepreneurship Education, 21(1), p. 1-9.
69-Tan, G. W. H., Ooi, K. B., Leong, L. Y., & Lin, B. (2014). Predicting the drivers of- behavioral intention to use mobile learning: A hybrid SEM-Neural Networks approach. Computers in Human Behavior, 36, 198-213.
70-Tikhonova, E. V., & Tereshkova, N. S. (2014). Information and Communication Technologies in the Teaching of Interpreting. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 154,[i] 534-538.
71-Tremblay, E. (2010). Educating the mobile generation-using personal cell phones as audience response systems in post-secondary science teaching. J Computers in Mathematics and Science Teaching; 29(2): 217- 227.
72-Tuma, A. (2010). An evaluation of students perceptions and engagement with elearning components in a campus based university. Active Learning in Higher Education, 12(1), 57-68.
73-Wang, L. (2009). Effectiveness of text-based mobile learning applications: Case studies intertiary education. New Zealand: University of Massey.
74-Wang, Y. S., Wu, M. C. & Wang, H. Y. (2009). Investigating the determinants and age and gender differences in the acceptance of mobile learning. British Journal of Educational Technology, 40(1), 92-118.
75-Ye, H., Li, R. & Geng, M. (2010). Research on the Factors of Affecting the Mobile Learning. 3r International Symposium on Knowledge Acquisition and Modeling, 313–316.
76-Yeap, J. A., Ramayah, T. & Soto-Acosta, P. (2016). Factors propelling the adoption of- m-learning among students in higher education. Electronic Markets, 26(4), 323-338.
77-Yusri, I. K., Goodwin, R. & Mooney, C. (2015). Teachers and Mobile Learning Perception: Towards a Conceptual Model of Mobile Learning for Training, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 221-231.