طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران.

چکیده

     پیدایی قدرت­های نوظهور، یکی از مختصات و مشخصه های مهم چشم انداز بین المللی روزگار جدید است. با توجه به نتایج قابل قبول این کشورها در ابعاد توسعه، واکاوی ماهیت عملکرد این کشورها ضرورتی انکار ناپذیر بوده که می تواند به عنوان الگویی در کشورهای در حال توسعه مطرح شود. این پژوهش درصدد است با مطالعه نحوه مدیریت توسعه در کشورهای کره جنوبی، چین و هندوستان مدلی مناسب برای مدیریت توسعه در ایران ارائه دهد. با بررسی تاریخی- تطبیقیِ عملکرد کشورهای منتخب، مدل مفهومی مدیریت توسعه در 5 گروه و 32 زیرشاخص شامل:‌ توسعه اقتصادی (بومی سازی تکنولوژی، ‌توسعه صادرات، آزادسازی و رقابت، جهانی شدن اقتصاد، عدم استفاده از منابع زیرزمینی، ایجاد فضای امن اقتصادی و قوانین تسهیلگر کسب و کار)، توسعه سیاسی (شکل­گیری احزاب، گسترش فعالیت گروه­های سیاسی، یکپارچگی سیاسی، اعتماد شهروندان به حاکمیت و مشروعیت)، توسعه فرهنگی- اجتماعی (استفاده از فرهنگ بومی، بهداشت، اشتغال و آموزش های اجتماعی، فساد اداری، فاصله قدرت و جمع گرایی)، بوروکراسی (کیفیت بالای قوانین اداری، شایسته سالاری، تمرکززدایی، لغو انحصارات، اندازه مناسب دولت، کیفیت بالای تصمیمات حاکمیت در مسائل داخلی و خارجی، پاسخگویی مدیران و اجرای دولت الکترونیک) و جهانی شدن (داشتن روابط سازنده با جهان، عضویت در سازمانهای بین المللی، بی طرفی در مناقشات بین­المللی، نگرش نخبگان سیاسی به نظام بین الملل و نحوه تعامل با کنشگران غالب بین المللی) طراحی شد. سپس برای اعتباربخشی به مدل، پرسشنامه طراحی شده بین تعداد 56 نفر خبرگان حوزه ی توسعه توزیع شد، و سپس به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS، مدل تایید و ابعاد و زیر شاخص­های مدیریت توسعه رتبه­بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد به ترتیب توسعه فرهنگی- اجتماعی (فاصله قدرت)، بوروکراسی (کیفیت قوانین)، سیاست (شکل­گیری احزاب)، اقتصاد (بومی سازی تکنولوژی­های وارداتی)و جهانی شدن (نگرش نخبگان سیاسی به نظام بین­الملل)بیشترین نقش را در توسعه یافتگی کشورهای نوظهور ایفا می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of Development Management Model in Iran Using Structural Equation Modeling Method

نویسندگان [English]

  • Kamil Davoodi 1
  • Abolhassan Faghihi 2
  • Naser Mirsepasi 2
  • Adel Azar 3
1 Ph.D. in Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Tarbiat Modares University, School of Industrial Management, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Abstract
The emergence of emerging powers is one of the important characteristics of the international landscape of modern times. The rise of China, India, Brazil, and South Korea has changed the geopolitical paradigms of world politics and is reflected in the international politics of all actors in the international order. Given the acceptable results of these countries in terms of development, the analysis of the nature of the performance of these countries is an undeniable necessity that can be considered as a solution for developing countries in the field of development management.
Introduction
The point that should not be forgotten is that The world now owes much of its economic growth to emerging economies, they have shown, and when the world's superpowers grapple with economic problems, it is the emerging economies that drive the world economic engine.
Case study
This study aims to provide a suitable model for development management in developing countries by studying how to manage development in emerging countries. The countries surveyed in this study are South Korea, China and India.
Materials and Methods
By examining the theoretical foundations, reviewing the research background and also historical-comparative study of the performance of selected countries, the conceptual model of development management in 5 groups and 32 sub-indicators including: Economic development (technology localization, ‌Export development, liberalization and competition, economic globalization, lack Use of underground resources, creation of a secure economic environment and business facilitation laws), political development (formation of parties, expansion of political groups, political integration, citizens' trust in sovereignty and legitimacy), socio-cultural development (use of indigenous culture) , Health, employment and social education, corruption, power distance and collectivism), bureaucracy (high quality of administrative laws, meritocracy, decentralization, abolition of monopolies, appropriate size of government, high quality of government decisions in domestic and foreign affairs, accountability of managers And the implementation of e-government and globalization (having constructive relations with the world, membership in international organizations, neutrality in international conflicts, the attitude of political elites to the international system and how to interact with dominant international actors) were designed.
Discussion and Results
The questionnaire was researched according to the obtained conceptual model and was distributed among 56 experts in the field of development to validate the research tool model. This number of experts through the Program and Budget Organization, Administrative and Employment Organization and researchers and authors in the field of development and identification Due to the small number of samples, the validation questionnaire was distributed among all 56 experts and then with the help of structural equation modeling and SMART PLS software, the model was approved and each of the dimensions and sub-indicators of development management was ranked.
Conclusion
Were. The results showed that socio-cultural development (power distance), bureaucracy (quality of laws), politics (formation of parties), economy (localization of imported technologies) and globalization (attitude of political elites to the international system) had the greatest role, respectively. Play in the development of emerging countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bureaucracy
  • economic development
  • political development
  • socio-cultural development
  • globalization
1-Alhagh, M., (1989). People and Development (Translated by Kiavand, G.), Tehran: Journal of Political and Economic Information, No. 29
2-Abrahamian, Y., (1999). Articles in Political Sociology of Iran (Translated by Torabi Farsani, S.), Tehran: Shizadeh Publishing, pp 119-126
3-Azimi, H., (1999). Iran Today in the Mirror of Development Issues, Tehran: Islamic Publishing Office, pp: 3 (In Persian).
4-Andrew C. N., (1994), the Republic of Korea”, in: Regional Surveys of the World: The Far East and Australia, 25 Edition, Europa Publication Limited, P. 453.
5-Bagheri, M., (1997). South Korea, Tehran: Journal of the Office of Political and International Studies, p.1. (In Persian).
6-Bason, M., (2003). The Rise and Fall of Development state. Printed at www.espace.library. Edu.au, pp: 162.
7-Clarebergez, M., (1989). People's Republic of China 1958-1949 (Translated by Agahi, A.), Tehran, Astan Quds Razavi Cultural Publications, first edition, pp: 298
8- C. Chw, G., (2002). China's Economic Transformation, (USA-UK: Blank Well Publishers, First published) pp. 7-22.
9-Davari A, Rezazadeh A. (2014). Structural Equation Modeling with PLS Software, Tehran, Jihad Daneshgahi Publications (In Persian).
10-Darbisheer, Y., (1989). Political Developments in the People's Republic of China (Translated by Hedayat Vaziri, A.) Tehran, Islamic Revolution Publishing and Education Organization, pp: 153
13-Ganguly, S., (2003). "India's foreign policy Grows Up" World Policy Journal, 20:4, winter, pp.41-47.
14-Hanafizadeh P, Zare A. (2012). Multilevel structures analysis method using smart pls software, Tehran, Termeh Publications (In Persian).
15-Lerner, D., (1958). The passing of Traditional Society, New York: Free Press, PP.401
16-Moore, B., (1996). The Social Roots of Dictatorship and Democracy (Second Edition) (Translated by Bashirieh, H.), Tehran, Tehran University Publishing Center. Pp: 209.
17-Madsen, R., (2003). The Prospects for Political reform in China: Religious and Political Expression, Council on East Asian Studies, University of California, San Diego (http://www.ciaonet.org/wps/mar08/mar08.pdf). pp: 29
18-Myrdal, G., (1974). What is Development, journal of Economic Lssues, Vol 8. No.4, Dec 1974, pp: 726-736.
19-Nayar, D., (1998). Economic Development and Political Democracy: interaction of Economics and Politics in Independent India. Economic and Political Weekly. Vol. 33. No. 49. pp. 3121-3131.
20-Omidvarnia, M., (1991). Developments in China's Military Thought and Arms Policy, Tehran, Ministry of Foreign Affairs Publications, Office of Political and International Studies, pp: 56 (In Persian).
21-Report of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly., (2016). Economic Outlook for Developed, Developing and Emerging Economies (In Persian).
22-Shirzadi, Reza., (2014). Modernization, Development and Globalization (Concepts, Schools, and Theories), Tehran:  Aghah Publishing, pp: 2 (In Persian).
23-Seers, D., (1972). The Meaning of Development International Development, Review Vol.19 (22) p.p 2-7.
24-Talaee, M., (2000). South Korea, Development Structures and Crisis, Tehran: Office of Political and International Studies Publications, pp: 5-23 (In Persian).
25-Todaro, M., (1985). Economic Development in the Third World (Translated by Farjadi, G.A.), Tehran, Program and Budget Organization Publications, pp: 134
26-Zhao, T., (1998). Contemporary Chinese Law (Translated by Mohammadzadeh Vadghani, A.), Tehran: Dadgostar Publishing, pp:229
27-Zhao, S., (2003). Political Liberalization without Democratization: Pan Wei’s proposal for political reform", Journal of Contemporary China, Vol. 35, No.12, pp. 333–355.