سیر تاریخی دانش مدیریت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

این تحقیق به‌ منظور تدوین تاریخچه‌ی «دانش مدیریت» در ایران از استراتژی پژوهش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده نموده است. دوره‌های تطور دانش مدیریت در ایران، با تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌هایی که با تعدادی از اساتید پیشکسوت دانش مدیریت ایران انجام شد و نیز به کمک داده‌های تکمیلی که از منابع مکتوب گردآوری شده است، تبیین گردیدند. منابع شفاهی، اساتید مدیریت در سال‌های قبل و بعد از انقلاب بوده‌اند که روایت‌هایی را از تاریخ دانش مدیریت در ایران ارائه داده‌اند. داده‌های حاصل از منابع شفاهی و مکتوب بر اساس مدل سیستماتیک نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین جمع‌آوری، کدگذاری و تحلیل شدند. این بررسی، دانش مدیریت در ایران را در 4 دوره طبقه‌بندی نمود. دوره اول «دوره پیدایی مدیریت» با تاسیس مدرسه علوم سیاسی در سال 1278 آغاز می‌شود، تاسیس موسسه علوم اداری در سال 1333 پایان دهنده دوره اول و آغازگر ورود به دوره دوم «دوره شکوفایی مدیریت» است، تحولات اجتماعی سال 1357 آغاز دوره سوم است و با انقلاب فرهنگی «دوره نادیده انگاری مدیریت» تا سال‌ها بعد ادامه می‌یابد، و درنهایت دوره چهارم با دوره سازندگی از سال 1368 آغاز و رشد فزاینده موسسات آموزش عالی ارائه‌دهنده گرایش‌های مختلف رشته مدیریت «دوره احیاگری مدیریت» در ایران را تا دوره معاصر امتداد می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History of Management Knowledge in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahab Sheybani Far 1
  • Seyyed Mahdi Alvani 2
  • Abbasli Rastgar 3
  • Hossein Damghanian 3
  • Hassan Danaeefard 4
1 Ph.D. Student, Faculty of Economic, Management & public Administration, Semnan University, Semnan, Iran
2 Professor, Faculty of Management & Accountant, Allameh Tabatabaii University, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Economic, Management & public Administration, Semnan University, Semnan, Iran
4 Professor, Faculty of Economic & Management, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
 In order to compile the history of "management knowledge" in Iran, this research has used the qualitative research strategy of the Grounded Theory. Courses in Management Knowledge Evolution in Iran were explained by analyzing data obtained from interviews with a number of veteran professors of Iranian Management Knowledge and with the help of additional data collected from written sources. Oral sources have been management professors in the years before and after the revolution, which have provided narratives of the history of management knowledge in Iran. Data from oral and written sources were collected, coded, and analyzed based on a systematic model of the Strauss and Corbin's Grounded theory. This study classified management knowledge in Iran into 4 periods. The first period of "Management Emergence" begins with the establishment of the School of Political Science in 1278. The establishment of the Institute of Administrative Sciences in 1333 marks the end of the first period and the beginning of the second period of the "Management flourishing period". The social developments of 1357 are the beginning of the third period and with the Cultural Revolution, the "period of management neglect" continues for many years to come. Finally, the fourth period began with the construction period in 1368 and the Increasing growth of higher education institutions providing different orientations in the field of management, and "Management Revival Course" in Iran extends to the contemporary period.
Introduction
The purpose of this study is to explain the history of management in Iran. There is no comprehensive study on the history of management knowledge in Iran. This scientific need and research interest caused the main problem of the research to be "there are no sources and texts that have studied the emergence and evolution of management knowledge in Iran as the main goal and in a methodical and coherent way.”According to the main issue, the main question of the research is "What courses has management knowledge gone through in Iran, and what have been the different conditions affecting each course, its characteristics, and the consequences of those courses?”.
Case Study
This article is the result of collecting oral data from professors familiar with the process of historical developments and written sources containing information about historical events that their analysis led to a theory based on the evolution of management knowledge in Iran.
Theoretical framework
The study of the history and evolution of management knowledge in the West, especially the United States, is much broader than the study of the history and evolution of management knowledge in Iran. The scientific literature of management considers this knowledge or science as the product of the efforts of the twentieth century industrialized countries, which has a short lifespan. However, management in Iran is the product of the creation of modern educational structures that have been formed and developed in the form of imports and transfers. Management knowledge in Iran requires a comprehensive historical study that achieves a theory based on the evolution of management knowledge courses in Iran as a guiding approach for other indigenous studies.
Methodology
The research strategy of this study is the data research method of the Grounded theory using the systematic approach of Strauss and Corbin. The population of this research consists of experts who are aware of the evolution of management science in Iran who are aware of the evolution of this field or have been influential in its evolution. A library study has been used to collect written resource data. The method of selecting interview samples is theoretical sampling. Data analysis was performed in three stages of open coding, axial coding and selective coding.
Discussion and Results
The findings of this study have classified the evolution of management knowledge in Iran into 4 main periods. In explaining these courses, macro systems including educational system, administrative system, political system, economic system, and social system and their influential components such as effective structures, effective experts, effective writings, and effective events have been studied and analyzed.
Conclusion
The evolution of management knowledge in Iran was studied in 4 periods by studying the structures of management education in the main systems. Therefore, it can be concluded that the need to learn management knowledge with a correct understanding of the political system in the first period, with the establishment of educational structures in the second period from the United States to Iran, growth and stagnation, with emotional reactions of the third period stagnated, and with a correct understanding of the need to learn this knowledge was revived in the fourth period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management evolution. Management history. Management in Iran. Indigenous Management
1-Ackers, P. (2016). Doing historical research in human resource management: with some reflections on an academic career. Handbook of Qualitative Research Methods on Human Resource Management Innovative Techniques. Edited by Townsend, K., Loudoun, R., & Lewin, D. Edward Elgar (London).
2-Alvani, M. (2006). Public management. Ney (Tehran). (In Persian).
3-Alvani, M. (1997). Qualitative research. Journal of Management Studies in Development and Evolution, 5(20), pp. 17-28. (In Persian).
4-Bedeian, A. G. (1976). Book reveiws. The Academy of management review, 1(1), pp. 96-97.
5-Carr, E. H. (1990). What is history? Penguin (New York).
6-Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Pearson (Boston).
7-DanaeeFard. Hasan (2010). Theorizing: Foundations and Methodologies. Samt (Tehran). (In Persian).
8-Gibson, J. W., Hodgetts, R. M., & Blackwell C. W. (1999). The role of management history in the management curriculum: 1997. Journal of Management History, 5(5), pp. 277-285.
9-Grattan, Robert (2008). Crafting management history. Journal of management history, 14(2), pp. 174-183.
10-Kaufman, B. E. (2007). The Development of HRM in Historical and International Perspective. The oxford handbook of Human Resource Management. Edited by Boxall, P., Purcell, J., & Wright, P. Oxford (New York).
11-Keulen, S. & Kroeze, A. (2014). Introducthon: the era of management: a historical perspective on twentieth-century management. Management & Organizational history, 9(4), pp. 321-335.
12-Lavrakas, P. J. (2008). Encyclopedia of survey research methods (1st P). SAGE (California).
13-Lemak, D. J. (2004). Leading students through the management theory jungle by following the path of the seminal theorists: A paradigmatic approach. Journal of Management Decision. 42 (10), pp. 1309-1325.
14-Mirzaee, K. (2016). Qualitative research: research, researching and research writing. 1 & 2 vol, Foojan (Tehran). (In Persian).
15-Rezaian, A. (2004). Principles of organization and management. Samt (Tehran). (In Persian).
16-Shavarini, K. S. (2010). Research methods in liberal arts. Danesh Pajooh (Tehran). (In Persian).
17-Strauss, A. L. & Corbin, J. M. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Sage (California).
18-Swanson, R. A. & Holton, E. F. (2001). Foundations of Human Resource Development. Berrett-Koehler (San Francisco).
19-Wren, D. A. (1987). Management history: issues and ideas for teaching and research. Journal of Management. 13(2), pp. 339-350.