دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، اسفند 1394، صفحه 5-164 
بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره

صفحه 5-31

10.22111/jmr.2016.2394

علی اصغر پور عزت؛ مینا سادات هاشمی کاسوایی