بازشناسی هویت مدیریت دولتی و دانش اداره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

بـحث از هویت رشته اداره امور دولت، دانش­پژوهان را در میانه تنوع مفاهیم میان رشته­ای، چندرشته­ای، و چالش خرده پارادایم­ها و شبه پارادایم­ها سرگردان می­گذارد. سرشت و هویت اداره امور دولت، به علت وجودی تشکیل دولتها وابسته است و به تبع آن، سرشت این رشته علمی با مباحث عدالت اجتماعی تنیده می­شود و موضوع اصیل آن، مسأله و مشکل عمومی تلقی می­شود و می­توان گفت که علت منطقی تشکیل دولتها نیز همین است.
       در این پژوهش،  ضمن ارائه مدل و چارچوبی منسجم درباره هویت رشته اداره امور دولت و موضوع شناسی آن، به انواع مسائل و مشکلات عمومی، به منزله موضوع اصلی اداره امور دولت، پرداخته می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Public Management and Administration Knowledge Identity

نویسندگان [English]

  • ali asghar poor ezzat 1
  • minasadat Hashemi Kasvaie 2
چکیده [English]

Speaking about public administration field’s identity makes researchers confused about variety of some interdisciplinary, multidisciplinary and quasi/sub paradigms concepts. Nature and identity of public administration is dependent on reason of governments’ establishment so nature of this scientific field intertwined with social justice concepts and it is interpreted that its pure theme is public question/ problem and it can be said that this is the main cause of governments’ establishment.
In this study we show a coherent model and framework about public administration field’s identity and its theme and therewith we pay attention to its main subject defined as different public questions/ problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Administration Identity
  • Public Administration Subject
  • Public Problem
  • social justice
1-الوانی، سیدمهدی، ( 1386). تصمیم­گیری و تعیین خط­مشی دولتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
2-پورعزت، علی اصغر، (1390). مبانی مدیریت دولتی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
3-پورعزت، علی اصغر، (1389). مدیریت راهبردی عصرمدار؛ رویکرد آینده­پژوهانه به منافع عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
4-پورعزت علی اصغر، (1387). مبانی دانش اداره دولت و حکومت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
5-Dye, Thomas R., )2005.( Understanding Public Policy,  Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education/Prentice-Hall, Inc.
6-Kraft Michael E. and Scott R. Furlong, )2004 .( Public Policy, political, analysis, and alternatives, CQ press, university of Wisconsin-Green Bay.
7-Raadschelders, Jos C. N. (1999). “A Coherent Framework for The Study of Public Administration”. Journal of public Administration Research and Theory. Apr.1999:9,20.pp.281-303.
8-Dussauge-Laguna, Mauricio I., (2013).  Book Review of PUBLIC ADMINISTRATION: THE INTERDISCIPLINARY STUDY OF GOVERNMENT,2011 (Jos C.N. Raadschelders), Oxford University Press.
9-Callahan Richard F., (2012). Book Review of PUBLIC ADMINISTRATION: THE INTERDISCIPLINARY STUDY OFGOVERNMENT,2011 (Jos C.N. Raadschelders), Oxford University Press.
10-Malatesta, Deanna, Julia L. Carboni, (2014).” The Public–Private Distinction: Insights for Public Administration from the State Action Doctrine”, Public Administration Review, Volume 75, Issue 1,pp. 63–74.
11-Lowi, Theodore J., (1969). “The End of Liberalism: The Indictment”. In Jay M. Shafritz &Albert C. Hyde (Eds.). 1997. Classical of public Administration, Fourth edition, Harcourt,pp.302-305.
12-Peters, Guy B., (2005). “The Problem of Policy Problems”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice,Volume7, Issue 4, pp.349-370.
13-Majone, Giandomenico., (2006). “Agenda Setting” in Michael Moran, Martin Rein and Robert E.Goodrin (Eds.), 2006, The Oxford Handbook of Public Policy, Oxford University Press, pp.228-250.
14-Mc Kay Stephen, Michael Murray, Sean MacIntyre and Anil Kashyap, (2015). “Evidence-based policymaking and the public interest: lessons in legitimacy”, Town Planning Review. Volume 86, Issue 2,.pp.154-133.
15-Sterba, James,P. (1999). Justice: Alternative Political Perspectives. Third edition. Wadsworth Publishing Company.
16-Wright, Bradley E., (2011).”Public Administration as an Interdisciplinary Field: Assessing Its Relationship with the Fields of Law, Management, and Political Science”, Public Administration Review. 2011: Volume 71, Issue 1.pp.96-101.