دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، آذر 1394، صفحه 5-180 
قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی

صفحه 5-25

10.22111/jmr.2015.2302

یوسف رمضانی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ غلامرضا ملک زاده