شناسایی و اولویت بندی استراتژی های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

2 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

       این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت­بندی استراتژی­های بازاریابی و فروش شرکت سیمان سیستان انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و از حیث هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری کلیه ذی­نفعان حوزه فروش و صادرات شرکت می­باشد، که به سه گروه تقسیم شدند و شامل مدیران و کارشناسان فروش، مشتریان داخلی و مشتریان خارجی­اند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه­­­های محقق­ساخته بر اساس یافته­های مصاحبه می­باشد. یافته‌ها نشان داد که مهمترین نقاط قوت شرکت سیمان سیستان؛ کیفیت محصولات تولیدی و توانایی مالی شرکت، مهمترین نقاط ضعف؛ بالا بودن هزینه حمل محصولات در بازار رقابتی و نداشتن آیین­نامه فروش، مهمترین فرصت‌ها؛ وجود بازارهای صادراتی پرفروش و عدم­ وجود محصولات جایگزین و مهمتربن تهدیدها؛ محدودیت‌های مرزی و مشکلات پایانه‌ها در صادرات و عدم وجود تنوع در ایران می­باشند. سپس با استفاده از ماتریس IE، مشخص گردید موقعیت شرکت، در منطقه تهاجمی قرار دارد و استراتژی­های این ناحیه نیز با ماتریس QSPM اولویت­بندی شدند. مهمترین استراتژی­های این ناحیه عبارتند از: تنوع محصولات همگن، توسعه واحد نیم­روز سمنت افغانستان، افزایش صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شمال شرق آفریقا و رسوخ در بازارهای جدید و اختصاصی کردن بازار هدف.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Marketing and Sales Strategies Sistan Cement Company

نویسندگان [English]

  • Mahboube Rashidi 1
  • Seyed Aligholi Roshan 2
چکیده [English]

The present study aimed to analyze and formulate strategy of Cement Sistan based on SWOT analysis. The study method is descriptive-analytic and applied in terms of aim. The study population is beneficiaries of All sale and Export area are divided into Three groups including sale experts and managers 15 People, local customers 10 People and internal customers 20 people .Data collection included interviews and questionnaires developed by the researchers is based on findings from the interviews. the most important Strengths of Cement  Sistan are the quality of products and Financial Ability Company . The most Important weaknesses are costly products transportation in competitive market and the lack Regulation Sale. The most important opportunities are Despite Selling Export Markets and No Replacement Products; and the most Important Threats are Boundary limitations and the Problems of Points in Export and the lack of Diversity in Iran. Using a Matrix of IE, it was Found that the Company's Position in the Offensive Zone is the area with the strategies were Prioritization Matrix QSPM. The most important strategies are Including the diversity of homogenous products, development of Nimrooz Cement of Afghanistan, Increasing export to GCC and  east  African countries, and penetration in new markets and making target Market specialized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal and external factors evaluation matrix
  • SWOT Matrix
  • Internal and external matrix
  • QSPM matrix
  • Sistan Cement Company
1- احمدی، علی، فتح الله­مهدی، علیرضا و تاج الدین، ایرج، (1382)، نگرش جامع بر مدیریت استراتژیک،  تهران: انتشارات پژوهش­های فرهنگی.
2- عربی، سید محمد، (1385)، برنامه­ریزی استراتژیک، تهران: انتشارات پژوهش­های فرهنگی.
3- عزیزی، شهریار و خداداد حسینی، سید حمید، (1385)، مدیریت و برنامه ­استراتژیک، رویکرد جامع، تهران، انتشارات اشراقی. ، پارادیم­ها، مکاتب، فرآیندها، مدل­ها، تکنیک­ها و ابزارها، تهران، انتشارات تولید دانش.
4- غفاریان، وفا و عمارزاده، مرتضی،  (1385)، معانی نو ظهور در مفهوم استراتژی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
5- پیرس، جان و رابینسون ، ریچارد. (1388). برنامه­ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، انتشارات دانش پژوه، چاپ پنجم.
6- گل محمدی، اسماعیل (1391)، بررسی استراتژی‌های اتخاذ شده مرتبط با بازاریابی و فروش در صنعت سیمان بر مبنای مدل ماتریس استراتژی اصلی (GSM) با استفاده از یک تحقیق پیمایشی.
7- Andrews, Kenneth R, (1980), Concept of Corporate Strategy, R. D: Irwin.
8-David, Fred R, (1999), Strategic Management Concepts and Cases (Hardcover), New York, NY: Prentice Hall.
9-F.A. Rodrigues & I. Joekes, (2011), Cement Industry: Sustainability, Challenges and Perspectives. Environ Chem Ltd.
10-Mintzberg Henry, Joseph Lampel (2001), Strategic Steering to Avoid the Process, Strategic Thinking for the Next Economy, Sossey-Bass.
11-Mintzberg, H. Ahlstrand, B. and Lampel, J. (1998), Strategy Safari: A Guided Tour through the Wilds of Strategic Management, New York, NY: The Free Pres.
12-Acur, N, Englyst, L, (2006), Assessment of Strategy Formulation: How to Ensure Quality in Process and Outcome, International Journal of Operations & Production Management, 26(1), 69-91.
13-Duarte, Carolina- Ettkin, Lawrence, P – Helms, Marilyn M- and Micael S. Anderson (2006), The Challenge of Venezuela: A SWOT Analysis, Internet, CR, 16, (3) & 41-20.
14-Emerald Group Publishing (2006), Strategic Steering to Avoid the Turbulence: Businesses Should Always be Prepared to Alter Course, Strategic Direction, 25 (7).