شناسایی چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روش های مدیریت آنها در شرکت های هلدینگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

2 استاد رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

چکیده

از چهار دهه که عملکرد سازمان­های موفق به فرهنگ آن­ها ارتباط داده شد، موضوع فرهنگ سازمانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. دانشگاهیان و افراد در عرصه عمل به مطالعه اینکه چگونه فرهنگ سازمانی ایجاد می­شود، تغییر می یابد و پایدار می­شود، علاقه شده و مدیریت فرهنگ یعنی فرایند پویای تلاش برای ایجاد فرهنگ جدید، حفظ، اصلاح یا تغییر فرهنگ موجود از جوانب مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. در این پژوهش نیز با روش تحقیق آمیخته، بحث مدیرت فرهنگ و چالش­های پیش روی آن و   روش­های غلبه بر این چالش­ها در یک شرکت هلدینگ بررسی شده است. ابتدا برای سنجش وضعیت فرهنگ موجود، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. روش نمونه­گیری در این مرحله نمونه­گیری تصادفی   طبقه­ای و حجم نمونه 3323 نفر از اعضای هلدینگ بود. در مرحله بعد چالش­ها و موانع اصلی مدیریت فرهنگ و روش­های غلبه بر آن با استفاده از ابزار مصاحبه (انفرادی و گروه­های کانونی) با حدود 330 نفر از سه شرکت بررسی شد. به این ترتیب پس از تحلیل پرسشنامه­ها بر اساس جنسیت، سن، رده سازمانی و تحصیلات وضعیت فرهنگ موجود در هر یک از طبقات مذکور شناسایی شد و پس از تحلیل مصاحبه­ها، چالش­های اصلی مدیریت فرهنگ با در نظر گرفتن وضعیت موجود در سه طبقه اصلی و روش­های غلبه بر آن در چهار گروه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating of Organizational Culture Management and Introducing their Methods of Handling in Holdings

نویسندگان [English]

  • Neda N.Mohammadesmaeili 1
  • Ariyan Gholipour 2
چکیده [English]

when that the successful organizations  was related to their culture, organizational culture more than ever before considered. Academics and practitioners focused on how organizational culture develops, changes and institutionalizes, and discussed various aspects of management culture( a dynamic process of create a new culture, maintain, modify or change the existing culture). In this study, we investigated the culture and the challenges of culture management and mechanisms to overcome these challenges in a mother company.
First, to assess the existing culture, a questionnaire was used. At this stage stratified random sampling method and sample size was 3323 members of the company. In the next phase, challenges and obstacles and ways to overcome it were investigated. Data gathering tools in this phase was interviews (individual and focus groups) with about 330 people from three companies. So after analyzing the questionnaires based on gender, age, class and education, in any of the classes were identified existing culture and after analyzing the interviews, we classified  the main challenges for the management of culture in three categories and ways to overcome it was divided into four groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • culture management
  • value
1-Balthazard P., Cooke R. and Potte R.,(2006),” Dysfunctional culture, dysfunctional organization: capturing the behavioral norms that from organizational culture and drive performance”, journal of managerial psychology, vol.21, no.8, Pp.709-732.
2-Benedetto R.  and Thompson K.,)2013(, “Creating an optimal culture: the emergence of the entangled organization”, Employment relation today, 13-19.
3-Braun V., and Clarke V., (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, no.3, Pp.77-101.
4-Bryson J,(2008), “Dominant, emergent, and residual culture: the dynamics of organizational change”, Journal of organizational change management , Vol.21, No.5, Pp.743-757.
5-Busse Ronald.(2014),” Corporate culture, organizational change and meaning at work-linking human resources with business ethics” , Human systems management, no.33, Pp.47-50.
6-Cameron, K. (2008).A process for changing organizational culture.In Thomas G. Cummings (Ed.) Handbook of Organizational Development. (pages 429-445) Thousand Oaks, CA: Sage.
7-Daniela T., Dorel M. and Valentina M., 2013, “Impact of ethical values promoted by professional accountant on the organizational culture”, The journal of the faculty economics, vol 1, no 1, Pp. 1280-1285.
8-Florentina P. and Raluca M., (2012), “ORGANIZATIONAL CULTURE AND ITS WAY OF EXPRESSION WITHIN THE ORGANIZATION”, Annual of faculty of economics, vo;.1, no. 2, Pp.371-376.
9-Giberson, T., Resich, CH.,  Dickson, M., Mitchelson, J.,  Randall, K., & Clark, M.(2009). Leadership and organizational culture: linking CEO characteristic to cultural value.Journal of Business Psychology, Vol.24, Pp.123-137.
10-Gregory Jin k., Drozdenko R. and Deloughy S.(2013)., “The role of corporate value cluster in ethics, social responsibility, and performance: a study of financial professionals and implications for the financial meltdown”, Journal of Business Ethics, vol.112., Pp:15-24.
11-Murphy M. and Davey K.M.,(2002), “Ambiguity, ambivalence and indifference in organizational values”, Human Resource Management Journal, Vol.12, No.1, Pp.17-32.
12-Ogbana E. and Harris L.,(2002), “Organizational culture: a ten years, two phase study of change in the UK food retails sector” , Journal of management studies, Vol.39, No.5, Pp.673-706.
13-Pikturnaite J. and Pauzoliene J.(2014), “Evaluation of organizational culture of SC”KLAIPEDOS KARTONAS””, Regional formation and development studies, vol.14, No.3, Pp.157-169.
14-Rowsell K. and Bery T,(1993), “Leadership, vision, values and systemic wisdom”, leadership and organization development journal, Vol.14,No.7, pp.18-22.
15-Schein EH., (1996), “Culture: the missing concept in organization studies”, administrative Science quarterly, Vol.41, No.2, Pp.220-241.
16-Schein EH.,(1984), “Coming to a new awareness of organizational culture”, Sloan management review, Vol.25, no.2, Pp.3-16.
17-Taylor J.,(2014), “Organizational culture and the paradox of performance management”, public performance &management review, vol.38, No.1 Pp.7-22.
18-Wilkins A. and Dyer G.,(1988), “Toward culturally sensitive theories of culture change” , Academy of management review, Vol.13, No.4, Pp.522- 535.