رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی اولویت­های سرمایه­گذاری صنعتی در استان سیستان و بلوچستان می­باشد. در این تحقیق با استفاده از روشهای آماری و برنامه نویسی اولویت­های سرمایه­گذاری استان با استفاده از سه روش تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و مدل تاپسیس مشخص شده است. در روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی از 19 شاخص سرمایه­گذاری استفاده شده که هر یک از این شاخص­ها وزن یکسانی دارند. نتایج مربوط به هر دو روش مذکور بیانگر این است که رشته فعالیت­های 1- ساخت منسوجات و 2- ساخت محصولات و مواد غذایی در اولویت سرمایه­گذاری قرار دارند. در مدل تاپسیس شاخص­های منفی حذف شده و 17 شاخص باقیمانده بر حسب وضعیت استان و مبانی تئوریک وزن­گذاری شده­اند. نتایج مدل تاپسیس با اندکی تفاوت بیانگر آن است که رشته­فعالیتهای 1- ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی2-  ساخت منسوجات و 3- ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها در اولویت سرمایه­گذاری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ranking of Industrial Investment Priority in Economic Sector of Sistan and Baluchestan province

نویسندگان [English]

  • Asadollah Alvandizadeh 1
  • Mosayeb Pahlavani 2
  • Seyea Moslem Seyedalhosseni 3
چکیده [English]

 
The aim of this study is to identify bottlenecks and industrial prioritize investment in the province of sistan and baluchestan. To compare and rank investment priority in the province, three methods of Factor Analysis, Numerical Taxonomy and Topsis model are used. In the method of Factor Analysis and Numerical Taxonomic, 19 indicators of investment, which have the same weight, is used. The model eliminates negative indices and other 17 indicators have different weights according to special status in the province and Theoretical Foundations of capital investment. Results of all three techniques in industrial priority of the province show that  mineral production, textiles and food manufacturing activities are in the priority of capital investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • Factor Analysis
  • Topsis model
  • Sistan & Baluchestan province
1- ابراهیمی، علی، مطالعه و بررسی وضعیت سرمایه​گذاری در استان سیستان و بلوچستان و ارزیابی عملکرد ستاد تشویق و حمایت از سرمایه​گذاری استان و ارائه راهکارهای جذب و افزایش سرمایه​گذاری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان، 1388.
2-  الوانی، سید مهدی، صلواتی، عادل و رستمی نوروزآباد، عادل(1393)،  تحلیل اثرات مدیریت دانش بر نگرش و رفتار سرمایه گذاران، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال هفتم ، شماره بیست و پنجم.
3- تقوایی، مسعود و شفعیی، پروین (1388)، کاربرد تحلیل عاملی خوشه­ای در ارزیابی فضایی- مکانی مناطق روستایی استان اصفهان، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره 68، زمستان 1388
4- تقوایی، مسعود و قائدرحمتی، صفر(1385)، تحلیل شاخص​های توسعه فرهنگی استان​های کشور، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 7، مشهد.
5-توفیق، فیروز (1372)، تحلیل عاملی، تلفیق شاخص​های منطقه​ای، مجله آبادی، شماره 10، تهران.
6-حکمت نیا، حسن و موسوی، میر نجف (1385)، کاربرد مدل در جغرفیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای،​یزد، انتشارات علم نوین.
7- حکیمی پور، نادر، عوضعلی پور، محمد صادق و قائمی، ذبیح اله (1391)، ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولیدی صنایع بزرگ در استان های ایران با استفاده از شاخص مالم کوئیست، پژوهشهای مدیریت عمومی، سال پنجم ، شماره پانزدهم
8- خدادوست، حسین، (1386)، رتبه بندی میزان اطمینان بخشی رشته​فعالیت موجود در بورس اوراق بهادار ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.
9- رازدشت، عبداله (1390)، تحلیل شاخص​های توسعه پایدار شهری در شهرهای کوچک مورد: شهر دهدشت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان .
10- زیاری، کرامت اله و همکاران (1389)، بررسی  و رتبه بندی درجه توسعه​یافتگی شهرستانهای استان خراسان رضوی، با استفاده از تکنیک تاپسیس، مجله پژوهش​های جغرافیای انسانی، شماره 72.
11- سالنامه آماری استان، سیستان و بلوچستان، 1388 .
12- طاهرخانی، مهدی(1386)، کاربرد تکنیک تاپسیس در اولویت بندی مناطق روستایی، فصلنامه پژوهش​های اقتصادی، شماره 3.
13- مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی (1386)، تحلیل آماری با استفاده از SPSS، تهران، انتشارات کتاب نو .
14- موسوی، میر نجف و حکمت نیا، حسن(1384)، تحلیل عاملی و تلفیق شاخص ها در تعیین عوامل مؤثر بر توسعه انسانی نواحی ایران، مجله جغرافیا و توسعه، شماره6 ، زاهدان.
15- مرکز اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن1388 .
16- نسترن، مهین و همکاران، (1389)، کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلیل و اولویت بندی توسعه پایدار مناطق شهری(مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 21، شماره پیاپی 38، شماره 2.
17-Bic department for business innovation & skiils ,Industerial sterategy: uk sector analysis,  Bic economics paper No. 18, September 2013.