قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، عضو هیئت علمی گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار

2 استاد گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

       تحقیق قوم نگاری براساس رویکرد کل گرایانه و جامع، نه تنها بر پایه دیدگاه نظری خاصی قرار ندارد، بلکه اساساً به آزمون نظریه نیز توجه چندانی ندارد. نظریات در تحقیقات قوم نگارانه صرفاً برای تغذیه فکری محقق برای تعمیق بخشیدن به درک او در دریافت چارچوب‌های مفهومی مرسوم در علوم انسانی می‌باشد. بدین لحاظ اظهارات نظری تئوری‌ها زمانی وارد فرآیند تحقیق می‌شوند که رابطه آنها با پژوهش موردنظر مشخص شده باشد. این دیدگاه، یک شیوه تحقیق در رویکرد پدیدار شناختی است که بر ماهیت ذهنی و رفتار تاکید دارد. انسان شناسان و قوم­نگاران، به تمرکز بر روی داده‌ها سطحی و یا صرفاً  جمع­آوری از تعداد کمی از مردم علاقه­مند نیستند، آنها به مطالعات عمیق درباره مردم و یا فرهنگ می‌پردازند. در این راستا از نظر تحقیق قوم‌نگاری، اطلاعاتی سودمند است که از طریق زندگی و یا حضور فعال محقق در جامعه مورد مطالعه او بدست می‌آید. در این تحقیق با ورود به یک سازمان محلی و استفاده از ابزارهای مشاهده و مصاحبه به شناخت فرهنگ سازمانی آن پرداخته شد و از تحلیل اطلاعات 11 مولفه شامل؛ 1- احترام به شعائر و ارزشهای مذهبی 2- تبعیت­پذیری 3- رفتارهای رسمی 4- هویت سازمانی  5-نمادهای فیزیکی 6- فردگرایی 7- شعار تکریم ارباب رجوع 8- درآمدزایی 9- تاکبد بر قوانین سازمانی  10- مقاومت در برابر مدیران بیگانه(خارج از سازمان) 11– زبان، در پنچ سطح مصنوعات (زبان) مصنوعات (نمادها) مصنوعات ( الگوهای رفتاری)، ارزشها و مفروضات و باورهای اساسی بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethnography: A Strategy for Understanding Organizational Culture

نویسندگان [English]

  • usef Ramazani 1
  • fariborz Rahimniya 2
  • saeed mortazavi 2
  • Gholamreza Malekzadeh 3
چکیده [English]

Ethnographic studies are not based on particular theoretical approaches; likewise, theory test is not a consideration. Theoretical approaches in ethnographical researches are only beneficial for scholars deepening perception of standard conceptual framework in human sciences. Therefore, theoretical approaches are used until an explicit relationship is clarified.This viewpoint is a research method in phenomenology which stresses intellectual and behavioral philosophy. Anthropologists and ethnographists are not interested in simplex or few data collection. They prefer studying people or culture profoundly. In the eyes of ethnography, useful information is obtained in field research among society. This paper is done in a local organization. Witnessing and interview are means of organizational culture cognition which is gained by analyzing 11 factors:1-Respecting religious mottos and values, 2-Subordination3-Official behaviors4-Organization identity5-Physical symbols6-Individualism7-Customer orientation slogan8-Income orientation9-Organization rules emphasis10-New manager forbiddance11-Language, in five levels: artifacts(language), artifacts(symbols), artifacts(behavioral patterns), values and cardinal beliefs

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnography
  • Culture
  • Organizational Culture
1-ایمانی، محمدتقی، (1381). تحقیق قوم نگاری در رویکردهای کمی و کیفی تحقیق، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی(تبریز)، شماره 45.
2-جوئل شارون،(1379) ده پرسش از دیدگاه جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری.
3-ایمان، محمد تقی، (1376)« نگاهی به اصول روش شناسی‌ها در تحقیقات علمی » مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش 169، زمستان 1376.
4-مک نیل پاتریک ،(1376)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، آگاه.
5-عابدی جعفری، حسین و محمدتسلیمی و ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ زاده ، (1390) ، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 23.
6-Ronda F. REIGLE, (2003), Organizational culture assessment: development of a descriptive test instrument.
7-J. Steven Ott, 2006, the organizational culture perspective.
8-Schein, E.H. (2004). Organizational Culture and Leadership. San Francisco, CA, Jossey-Bass.
9-Sarantakas, s, (1993).social research, published 1993.
10-Creswell, J., W. and V. L Plano Clark, (2007). Designing and Conducting Mixed Methods Research, London: Sage Publication Inc.
11- Van der Waal, K. (2009). Getting going: Organizing ethnographic fieldwork. Organizational ethnography: Studying the complexities of everyday life.
12-Peoples, J., & Bailey, G. (1988). Humanity: An introduction to cultural anthropology. Paul, Minnesota: West Publishing Company.
13-Woods, P. (1979) the Divided School, London: Routledge and Kegan Paul.
14-Hammersley, M. (1990). Reading Ethnographic Research: A Critical Guide. London: Longman.
15-Charles L. Bosk, (1979), (2003), Forgive and Remember, Managing Medical Failure, 2nd Edition.
16-Anderson, L. M. , Shinn, C. , Fullilove, M. T. , Scrimshaw, S. C. , Fielding, J. E. , Normand, J, & et al. (2003). The effectiveness of early childhood development programs: A systematic review. American Journal of Preventive Medicine 24(35).