دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 5-191 
1. طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

صفحه 5-31

10.22111/jmr.2015.2239

محمدعلی بابایی زکلیکی؛ حمیدرضا حسن زاده؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ عبدالغنی رستگار


3. بررسی و تحلیل وضعیت نیروهای رقابتی در صنعت بانکداری ایران

صفحه 57-85

10.22111/jmr.2015.2241

مهدی کاظمی؛ الله یار بیگی فیروزی؛ حکمت الله دسترنج؛ مجتبی پهلوانی