طراحی و تبیین مدل سیاست گذاری خبری بر اساس مولفه های بنیادین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 دکتری مدیریت رسانه ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

چکیده

      برای تبیین سیاستگذاری رسانه­ای دو رویکرد وجود دارد، رویکرد اول که رویکرد سنتی به سیاستگذاری رسانه است، رسانه­ها را نهادهایی قابل سیاستگذاری می­داند و در این راستا بیشتر نقش دولت­ها و حاکمیت­ها را پر رنگ می­کند که چطور دولت­ها برای حفظ منافع عمومی دست به سیاستگذاری رسانه­ای می­زنند. رویکرد دوم رویکردی است که به لحاظ پیشرفت­های تکنولوژیک حوزه ارتباطات و ظهور رسانه­های نوین عرصه رسانه را عرصه­ای غیرقابل سیاستگذاری می­داند. طبق این چارچوب نظری می­توان مدلها و نظریه های موجود در حوزه سیاستگذاری رسانه­ای را در قالب این دو رویکرد از یکدیگر مجزا کرد. با اتکا به رویکرد نظری اول، این پژوهش، با روش نظریه زمینه ای تلاش دارد فرایند سیاستگذاری خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران را در قالب یک مدل ارائه  کند. نظریه حاصل نشان می­دهد که پدیده اصلی چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان " اهمیت دادن سردبیر خبر به سوژه محوری یا اصالت ارزش رویداد در اخبار سیما" است که تحت تأثیر متغیرهایی، سیاستگذاری خبری اثربخش را تبیین می کند. بنابراین براساس تحلیل داده­های بدست آمده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته و مدل به دست آمده از تحقیق، می­توان نتیجه گرفت که فرایند سیاستگذاری خبری در سیمای جمهوری اسلامی ایران بایستی رویکرد خود را در ارائه اخبار از مصلحت اندیشی به سوژه محوری تغییر داده تا بتواند در زمان­های حساسی همچون انتخابات مخاطب را جذب و سیاست­های کلان سازمان را تحقق بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

News policy Model Based on Fundamental Factors(Islamic Republic of Iran Broadcasting)

نویسندگان [English]

  • Taher Roshandel Arbatani 1
  • Ali Asghar Poor Ezat 2
  • Seyed Vahid Aghili 3
  • Somayeh Labafi 4
چکیده [English]

There are two mainstreams for explaining the media policy. First approach which is the traditional approach to media policy regards the media outlets as institutions on which policies can be applied. In this respect, it rather highlights the role of governments in how they attempt to make policies for protecting the public interests. The second approach regards the media as a realm not subject to policy in terms of technological advances in communication and emergence of new media devices. Under this theoretical framework, the models and theories in the field of media policy can be separated into two mainstreams. Relying on the first theoretical framework, this qualitative study intended to theorize the policymaking procedure at Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB). The gained theory suggests that such a phenomenon revolves around a theme titled "subject-oriented or authentic event", which explains the effective media policy within the context of intervening factors. replying on several causal contributing parameters. Therefore, based on information obtained from semi-structured interviews and the model derived from the research, it can be concluded that policy-making process in the  Islamic Republic of Iran Broadcasting should change its approach from counseling to object oriented in critical times such as elections to attract audiences and make the policies of organization true.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media governance
  • Media Policy
  • News policy
  • Media management
1-استراس، آنسلم و جولیت کوربین(1389)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه­ها و شیوه­ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران : انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2-محمدپور احمد؛ فراروش: بنیان‌های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری؛ تهران: جامعه‌شناسان، 1389.
3- barman, sandra (2004), where has media policy gone? Sage publication
4- Cuilenburg ,Jan van and McQuail ,Denis, (2008) ,Media Policy Paradigm Shifts, SAGE Publications
5-Freedman ,Des( 2008), The politics of media policy, Cambridge, UK, Polity Press,
6-Freedman, Des (2010), Media Policy Silences:The Hidden Face of Communications Decision Makin, International Journal of Press/Politics
7-Garnham,N (2006), The media; An Introduction, London, longman press
8- Hancock Alan (2005),communication plenning revisted, unesco publications
9-Hemerijck ,A.C.,(2004), Media Policy for the Digital Age, Amsterdam University Press
10-Howard , tamber(2008), media power, professionals and policies, sage publications
11-Humphreys ,Peter (2009), The politics of media policy: how political?, Politics, School of Social Sciences, University of Manchester publication
12-Hutchison,david(2007) , media policy, Blackwell press
13-Iosifidis, Petros(2007), Public television in the digital era: techological challenges and new strategies for Europe, sage press
14-Jenkins, h. (2006). Convergence culture: where old and new media collide, New York university press
15- Lievrouw leah and Livingstone Sonia (2006), the hand book of new media, sage publication
16-McChesney, R. W. (2009). Theses on media deregulation. Media Culture & Society, 25, 125-133.
17-McQuail, D, (2006), Mass communication theory, London, sage
18-Napoli Philip M. & Michelle Seaton(2006), Necessary Knowledge for Communications Policy: Information Asymmetries and Commercial Data Access and Usage in the Policymaking Process, sage publication
19-Olmsted ,Chan, Sylvia M. (2006), Competitive Strategy For Media Firms; Strategic and Brand Management in Changing Media Markets, Lawrence Erlbaum Associates
20-Peters,b.g.( 2004), American public policy: pomise and performance, cq press
21-Smith ,Paul(2007), The Politics of Television Policy: the introduction of digital television in Great Britain  , Lewiston, USA/Queenston, Canada/Lampeter, UK, The Edwin Mellen Press
22-Smith, M. (2005). Blair planned Iraq war from start. Sunday Times (UK).
23-soroka, s (2010), agenda setting dynamics in Canada,  Vancouver: university of british Colombia press
24-Turow, Joseph (2009), Media Today, An Introduction To Mass Communication, 3rd Edition, Routledge publication
25-Van de Donk, W.B.H.J.; Hancher, L.; van Lieshout, P.A.H.; Meurs, P.L.; Pelkmans,J.L.M.; Schoonenboom, I.J.; Theeuwes, J.J.M.; Winsemius, P. (2005), Media Policy for the Digital Age, The Netherlands Scientific Council for Government Policy, Amsterdam University Press.
26-Vivian, John (2008), The Media of Mass Communication, Person Publications
27-Ward,David (2008), Television and Public Policy: change and continuity in an era of globalization, Lawrence Erlbaum Association press
28-Wu, I. (2004), Canada, South Korea, Netherlands and Sweden: Regulatory implications.Telecommunications Policy, vol 28(1)
29-Yik Chan Chin,(2011), Policy process, policy learning, and the role of the provincial media in China, University of Nottingham, Media, Culture & Society journal
30-Yoo, Y., Lyytinen, K., & Yang, E. (2005), The role of standards in innovation and diffusion of broadband mobile services. Journal of Strategic Information Systems, vol 14(3)