طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، تهران

2 استادیار پردیس فارابی- دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، قم

3 استاد پردیس فارابی- دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، قم

4 نویسنده مسئول- دانشجوی دوره دکتری مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی- دانشگاه تهران

چکیده

       با توجه به هدف مقاله که طراحی الگوی پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت عملکرد در سازمانهای خدماتی می باشد، ابتدا ابعاد مفهوم پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد(با رویکرد سیستمی که در نوع خود اولین و جامع ترین تحقیق در موضوع مورد اشاره می باشد) از طریق مطالعات کتابخانه­ای، مصاحبه و تحلیل تم استخراج گردید. سپس با استفاده از روش دلفی و بهره گیری از نظرات خبرگان، اعتبارسنجی چارچوب اولیه انجام و نهایتا در قالب پرسشنامه تنظیم گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش سرشماری پرسشنامه­ای برای400 نفر از مدیران، متولیان و رابطین نظام مدیریت عملکرد در حوزه ستادی بانک­ها و شرکت­های خدمات پرداخت که از تجربه پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد برخوردار بودند، توزیع و بمنظور آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده­ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری(نرم افزار آموس) بصورت کمی آزمون شد.
       بر اساس نتایج؛ الگوی پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان های خدماتی در قالب 5 بعد، 22 مولفه و 89 شاخص شناسایی و طراحی گردید، که در میان ابعاد پژوهش، عوامل بسترساز درون سازمانی بیشترین نقش را در تعریف و تبیین پیاده سازی کارآمد نظام مدیریت داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Efficient Implementation Model of Performance Management System in Service Organizations

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Babaee Zakliki 1
  • Hamid Reza Hasanzadeh 2
  • seyed Mehdi Alvani 3
  • Hasan Zaraei Matin 3
  • Abdolghani Rastegar 4
چکیده [English]

According to the purpose of this paper that is to design an efficient implementation model of performance management system in service organizations, first the aspects of implementation of the Performance Management System (with system approach that is the first and most comprehensive research on the topic of study) were extracted through library research, interviews and Theme analysis. Then, using the Delphi method and opinions of experts, the initial framework was validated and finally it was formulated in the form of a questionnaire. Next, using census, a questionnaire distributed among 400 managers, trustees and volunteers staff of performance management system in the area of banking and payment services that had the experience of implementation of the Performance Management System. To test assumptions and analyze the data for quantitative research, structural equation modeling (AMOS) was used. Based on the results, model of the implementation of performance management in service organizations were identified in 5 Dimensions, 22 components and 89 indexes. Among the aspects of research, internal content organizational factors conducive to define the most important role in the efficient implementation of the management system respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management System
  • Implementation
  • Service Organizations
  • Structural Equation Model
1-شیخ­زاده، رجبعلی(1389)، طراحی الگوی ارزیابی و مدیریت عملکرد نظام سلامت کشور، فصلنامه پژوهش­های مدیریت، سال سوم، شماره دهم.
2-Ahmed, A., Hussain, I., Ahmed, S., & Akbar, M. F. (2010). Performance appraisals impact on attitudinal outcomes and organisational performance. International Journal of Business and Management, 5(10), p62.
3-Allen, K., (2004). MaxWeber A Critical Introduction. Pluto Press, London.
4-Armstrong, M. (2006). Performance management: Key strategies and practical guidelines.
5-Bititci, U, Garengo, P, Dörfler, V, & Nudurupati, S. (2012). Performance measurement: Challenges for tomorrow*. International Journal of Management Reviews, 14(3), 305-327.
6-Bourne, M. (2002). Food texture and viscosity: concept and measurement. Academic press.
7-Bourne, M., Neely, A., Platts, K., & Mills, J. (2002). The success and failure of performance measurement initiatives: Perceptions of participating managers.
8-Bourne, M., Mura, M., Franco-Santos, M., Pavlov, A., Martinez, V., & Lucianetti, L. (2009). Performance management practices and the drivers of business performance. In Performance Measurement Association Conference Paper. Centre for Business Performance. Bedfordshire.
9-Buchner, T. W. (2007). Performance management theory: A look from the performer's perspective with implications for HRD. Human Resource Development International, 10(1), 59-73.
10-Cascio, W. F. (2006). 10 Global performance management systems. Handbook of research in international human resource management, 176.
11-Cheng, M. I., Dainty, A., & Moore, D. (2006). Implementing a new performance management system within a project-based organization: A case study. International Journal of Productivity and Performance Management, 56(1), 60-75.
12-De Waal, A. A. (2003). Behavioral factors important for the successful implementation and use of performance management systems. Management Decision, 41(8), 688-697.
13-De Waal, A. A., & Coevert, V. (2007). The effect of performance management on the organizational results of a bank. International Journal of Productivity and Performance Management, 56(5/6), 397-416.
14-De Waal, A. A., & Counet, H. (2009). Lessons learned from performance management systems implementations. International Journal of Productivity and Performance Management, 58(4), 367-390.
15-Den Hartog, D. N., Boselie, P., & Paauwe, J. (2004). Performance management: A model and research agenda. Applied psychology, 53(4), 556-569.
16-Dixon, J. R. (1990). The new performance challenge: Measuring operations for world-class competition. Irwin Professional Pub.
17-Furnham, A. (2004). Performance management systems. European Business Journal, 16, 83-94.
18-Groot, T. L., & Merchant, K. A. (2000). Control of international joint ventures. Accounting, Organizations and Society, 25(6), 579-607.
19-Halachmi, A. (2005). Performance measurement is only one way of managing performance. International journal of productivity and performance management, 54(7), 502-516.
20-Hardwick, J., & Winsor, G. (2002). RCM-Making the Process More Cost Effective One Year Later. In Proceedings of International Conference on Maintenance Societies (ICOMS), Brisbane, Australia (pp. 1-6).
21-Hansson, J., Backlund, F., & Lycke, L. (2003). Managing commitment: increasing the odds for successful implementation of TQM, TPM or RCM.
22-Harrop, W. (2009). Reverification is the New Revalidation- More Change in GMC Palnes. Anaesthesia News, Issue 261.
23-Kohli, A. S., & Deb, T. (2008). Performance management. Oxford University Press.
24-Lawson, R., Stratton, W., & Hatch, T. (2003). The benefits of a scorecard system. CMA Management, 77(4), 24-27.
25-Lusthaus, C. (2002). Organizational assessment: A framework for improving performance. IDRC.
26-Magee, K. C. (2002). The impact of organizational culture on the implementation of performance management (Doctoral dissertation). Available from Dissertations and Theses database (UMI No. 3047909).
27-Matlala, M. M. (2011). Employee fairness perceptions of a performance management system.
28-Milkovich, G. T. (2011). Human resource management.
29-Moullakis, J. (2005). One in Five Workers “Actively Disengaged”. The Australian Financial Review, 10.
30-Nudurupati, S. S., Bititci, U. S., Kumar, V., & Chan, F. T. (2011). State of the art literature review on performance measurement. Computers & Industrial Engineering, 60(2), 279-290.
31-Nankervis, A. R., & Compton, R. L. (2006). Performance management: theory in practice? Asia Pacific Journal of Human Resources, 44(1), 83-101.
32-Neely, A. (2007). Business performance measurement unifying theory and integrating practice, 2th end. Camdridge University Press.
33-Radnor, Z., & McGuire, M. (2004). Performance management in the public sector: fact or fiction? International Journal of Productivity and Performance Management, 53(3), 245-260.
34-Selden, S. C., Ingraham, P. W., & Jacobson, W. (2001). Human resource practices in state government: Findings from a national survey. Public Administration Review, 598-607.
35-Saeed, M. K., & Shahbaz, N. (2011). Employees’ Perceptions about the Effectiveness of Performance Appraisals: The Case of Pakistan. SIU Journal of Management, 1(1), 58-59.