توسعه مدل تصویر ذهنی از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری: رویکرد پژوهش ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شیخ بهایی

2 استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان

چکیده

       هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک ادراک شده گردشگران سفر نکرده به ایران از سفر به ایران، تصویر آنان از خاورمیانه و آشنایی با مقصد بر ابعاد تصویر مقصد ایران است. به این منظور رویکرد ترکیبی، در نظر گرفته شد. جامعه آماری اعضای شبکه اجتماعی مجازی کوچ سرفینگ[1] و لینکدین[2] است. 74 نفر در مطالعه کیفی و 520 نفر در مطالعه کمّی شرکت نموده‌اند. جهت شناسایی ابعاد تصویر ذهنی در مطالعه کیفی، از تکنیک تحلیل محتوا بهره گرفته شد. نمونه­گیری در مطالعه کمّی به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انجام شده است. داده‌های مربوط به ابعاد تصویر مقصد و ریسک ادراک شده  توسط تحلیل عاملی اکتشافی شناسایی و روابط بین سازه‌های مدل توسط تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار آموس[3] بررسی شد. نتایج مربوط به روش شناسی کیفی ابعاد 8 گانه تصویر را شناسایی کرد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر ابعاد 6 گانه ابعاد تصویر مقصد و ابعاد سه گانه ریسک ادراک شده است. نتایج فرضیات مدل مفروض پژوهش نشان می­دهد که ریسک ادراک شده از سفر،تصویر خاورمیانه و آشنایی بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران موثر است. همچنین تأثیر تصویر ذهنی بر قصد بازدید گردشگران به ایران مورد تایید قرار گرفت.[1]-Couchsurfing


[2] -LinkedIn


[3] -Amos

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Iran's Image Model as Tourist Destination: A Mixed method

نویسندگان [English]

  • Somayeh Mahmoodi 1
  • Bahram Ranjbariyan 2
  • Saeed Fathi 3
چکیده [English]

The aim of current study was to examine the effect of perceived risk of potential tourist, middle-east image and familiarity on Iran’ image destination. For this purpose, a mixed method approach was considered. The members of couch-surfing and linkedin participated in both qualitative and quantitative studies. 74 respondents participated in the qualitative study and 520 respondents participated in the qualitative study. Content analysis techniques were used to identify the dimensions of the destination image.   Available non-random sampling was used in qualitative study. The data of destination image and perceived risk dimensions were identified by exploratory factor analysis and relationships between the constructs of the model were investigated by confirmatory factor analysis using Amos. The results of qualitative method identified eight dimensions for Iran’ destination image. The results of exploratory factor analysis identified six dimensions for Irans’ image and three dimensions for perceived risk. The findings showed that perceived risk, Middle East image and familiarity had impact on the Image of Iran and destination image had impact on intention to visit Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination Image
  • Perceived Risk
  • Familiarity
  • Middle East Image
  • Mixed method
1-امامی، علیرضا؛ رنجبریان، بهرام؛ فتحی، سعید، (1393)، تصویر ذهنی ادراک شده یک کشور و تاثیر آن بر قصد بازدید گردشگران،  فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال چهارم، شماره سوم، (14)، 148 -133
2-حیدری چپانه، رحیم؛ سلطانی،ناصر،(1393)،  تحلیلی بر نقض ثبات سیاسی در توسعه صنعت گردشگری مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دوره25، شماره2، 228-209
3-رنجبریان، بهرام، (1385)، وجهه استنباط شده از ایران به عنوان یک مقصد گردشگری، مجلة پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، جلد بیست و یکم ، شماره ٢، 80-69
4-موون، ج؛ مینور،م، (1388)، رفتار مصرف کننده.(کامبیز حیدرزاده).انتشارات دانشگاه آزاد قزوین.
5-عباسی، فاطمه، (1393)،  ارزیابی نقش آشنایی در تصویر ذهنی مقصد و تاثیر بر رضایت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی-برنامه ریزی توسعه جهانگردی.دانشکده مدیریت دانشگاه شیخ بهایی.
6-قاسمی، وحید. (1389)، مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های اجتماعی ، تهران: نشر جامعه شناسان.
7-Bauer, R. A. (1967). Source effect and persuability: A new look. In D. F. Cox (Ed.), Risk taking and information handling in consumer behavior , Boston:Harvard University Press, 559-578
8-Chen, Ch.Ch.; Lin, Y.H.; Petrick, J. F.(2012). Social Biases of Destination Perceptions. Journal of Travel Research ,52(2), 240-252
9-Chen. H.J. , Chen P.J. , Okumus F.(2013). The relationship between travel constraints and   destination image: A case study of Brunei, Tourism Management, 35(1).198-208.
10-Chew,E,Y,T; Jahari,S.A.(2014). Destination image as a mediator between perceived risks and revisit intention: A case of post-disaster Japan .Tourism Management .40, 382-393
11-Cronch, G. I. (2011). Destination competitiveness: an analysis of determinant attributes. Journal of Travel Research, 50(1), 27e45.
12-Echtner, Ch. M;Ritchie,. J. R.B (1991). The meaning and measurement of destination image. Journal of Tourism Studies, 2(2), 2–12.
13-Frías D. M., Rodríguez .M. A. 1, J. Castañeda A, Sabiote . C. M. Buhalis D. (2012). The formation of a tourist destination’s image via Information Sources: the Moderating Effect of Culture. International Journal of Tourism Research.14,Issue5, 437-450
14-Han. J. (2005).The Relationships of Perceived Risk to Personal Factors, Knowledge of Destination, and Travel Purchase Decisions in International Leisure Travel. 15-Dissertation in Hospitality and Tourism Management. Virginia Polytechnic Institute and State University.
16-Hosany, S ; Martin, D.(2012). Self-image congruence in consumer behavior. Journal of Business Research, 65 , 685–691
17-Jalilvand,M.R; SamieI,N; Dini,B; Yaghoubi Manzari,P.(2012). Examining the structural relationships of electronic word of mouth, destination image, tourist attitude toward destination and travel intention: An integrated approach. Journal of Destination Marketing & Management,1,134–143
18-Kim,S.S.; McKercher,B.; Lee,H.( 2009).Tracking Tourism Destination Image Perception. Annals of Tourism Research, 36( 4), 715–718
19-King, C.; Chen, N.; Funk, D. C.(2015). Exploring Destination Image Decay: A Study of Sport Tourists' Destination The Image Change After Event Participation, Journal of Hospitality & Tourism Research.39(1),3-31
20-Lee, Ch.K.; Lee,Y.K.;Lee   , B.(2005).  Korea’s Destination  Image  Formed By The 2002 World Cup . Annals of Tourism Research, 32( 4), 839–858
21-Lepp,A; Gibson,H; Lane,Ch.(2011). Image and perceived risk: A study of Uganda and its official tourism website. Tourism Management , 32, 675-684
22-Martin,H.S; A. Rodri,G;Bosque,G.D.(2008).Exploring the cognitive–affective nature of destination image and the role of psychological factors in its formation. Tourism Management, 29,263–277
23-Nicola,G.; Skinner, H. (2010),The importance of destination image analysis to UK rural tourism, Marketing Intelligence & Planning, 28 Iss: 4 , 486 – 507
24- Patton,MQ.(2002). Qualitative Research and Evaluation Methods,3rd Edition,Thousand Oaks,CA:sage
25-Prentice,R.(2004). Tourist Familiarity and Imagery. Annals of Tourism Research, 31( 4). 923–945.
26-Schroeder,A; Pennington-Gray,L; Kaplanidou,K; Zhan,F.(2013). Destination risk perceptions among U.S. residents for London as the host city of the 2012 Summer Olympic Games.Tourism Management. 38 . 107-119
27-Seo,S; Kim,O.Y; Oh,S; Yun,N.(2013). Influence of informational and experiential familiarity on image of local foods. International Journal of Hospitality Management .34 .295– 308
28-Slevitch L. & Sharma A.(2008),Management of Perceived Risk in the Context of Destination Choice, International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 9(1) ,85-103
29-Sönmez , S. (1998). Tourism, terrorism, and political instability. Annals of Tourism Research, 25, 416-456.
30-Stepchenkova, S; Li ,X.(2014). Destination image: Do top-of-mind associations say it all?. Annals of Tourism Research .45 .46–62.
31-Wolff,K; Larsen,S.(2014). Can terrorism make us feel safer? Risk perceptions and worries before and after the July 22nd attacks. Annals of Tourism Research .44, 200–209
32-Zhang,H ;Fu,X;Cai,L.A; Lu,L.(2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management.. 40, 213-223
33-Zhou,L.(2014). Online rural destination images: Tourism and  rurality Journal of Destination  Marketing & Management.3, 227–240