شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های استراتژی بهره‌وری سبز با رویکرد FAHP (سازمان مترو تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع،مدرس دانشگاه و پژوهشگر جهاد دانشگاهی استان مازندران

2 استادیار دانشکده علوم انسانی،دانشگاه شمال

3 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

4 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شمال

چکیده

       امروزه تضمین توسعه پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیرقابل جایگزین، توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در آن کشور شده است و انجام اقداماتی در جهت حفظ و نگهداشت منابع طبیعی و محیط‌زیست پیرامون ماست، در این تحقیق سعی بر این شده است که با شناسایی مؤلفه‌های استراتژی بهره‌وری سبز و رتبه‌بندی آن در سازمان مترو تهران، گامی در جهت ارتقاء مفاهیم نوین بهره‌وری سبز  و شناسایی مؤلفه‌های اصلی آن به همراه ملاحظات زیست‌محیطی در این سازمان برداشته شود؛  داده‌ها بر اساس پرسشنامه‌ای که در اختیار کارکنان ارشد سازمان قرار گرفت، به دست آمده و نتایج آن با آزمون‌های آماری توسط نرم‌افزارهای Spss17 و Smart Pls3 مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت که همبستگی میان مؤلفه‌های اصلی تحقیق ((مدیریت، فرهنگ، آموزش و پژوهش و قوانین و مقررات)) و متغیر اصلی ((بهره‌وری سبز)) نشان داده شد، همچنین با پرسشنامه‌ای جهت مقایسه زوجی میان مؤلفه‌ها در اختیار پنج نفر از خبرگان سازمان قرار داده شد که با تکنیک FAHP و با استفاده از نرم‌افزار مدیر پلاس محاسبات انجام گردید که به ترتیب قوانین و مقررات در رتبه اول و مدیریت در رتبه آخر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Green Productivity Strategy Components by FAHP Approach (Tehran Subway Organization)

نویسندگان [English]

  • Saber Fallah 1
  • Seyed Hamidraza Razavi 2
  • Abdolmajid Imani 3
  • Saeed Emamgholizadeh 4
چکیده [English]

Today ensure sustainable development of the country depends upon the preservation and efficient use of the limited and irreplaceable resource, .This study attempts to identify the components of the green productivity strategy and its ranking in the Tehran Metro Step towards improving the efficiency to new concepts of Green Productivity and identify its major components, along with environmental considerations in the organization to be removed, Data based on questionnaires that were provided to top staff, Obtained and the results of the tests are analyzed by software Spss17 and Smart Pls3 that The correlation between the components of research ((management, culture, education and research ,rules and regulations)) and the main variables ((Green Productivity)) was shown; Also a questionnaire was used to compare the parity between the components of the five experts were placed that Calculations were performed using the FAHP techniques and ModirPlus software,the result show that the rules and regulations in the first place and management in the end .

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • green management
  • Green Productivity
  • Fuzzy AHP
1-اسدی ، ر.(1391). ، بهره وری سبز کلید توسعه پایدار ، ماهنامه استاندارد ،تهران،ش 230 ،ص:11- 6 .
2-اصغرپور،م. (1390). ، تصمیم گیری های چند معیاره ( چاپ دهم) ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران  .
3-رفیعی،مجتبی و قربانپرست،سعید (1393).،طراحی ساختار سازمانی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی، مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای مدیریت عمومی،سال هفتم،شماره 25،پاییز1393،141-165 .
4-سالارزهی،حبیب­اله و روشندل، طاهر و معصومی،احسان(1393)،.تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی swot-Ahp،مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای مدیریت عمومی،سال هفتم،شماره 25،پاییز1393،ص 118-97 .
5-صادقپور، ب و مرادی، و (1389) . تحلیل آماری با Spss (چاپ اول) ، بابلسر : انتشارات دانشگاه مازندران  .
6-فلاح،ص ، امامقلی زاده ، س و قدیر،ح (1392) ، شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای استراتژی ها در سازمان(صنعت خودروسازی ایران) ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی،اقتصادی ، تهران: سفارت سابق آمریکا .
7-فلاح،صابر(1393)،تبیین و ارزیابی استراتژی بهره­وری سبز  با رویکرد FAHP در سازمان مترو تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شمال آمل .
8-گزارشات خطوط حمل و نقل ریلی شهر تهران ،مترو (1393) ، نشانی دسترسی :www.tehranmetro.com، تاریخ دسترسی : 10 اردیبشهت 93 .
9-محرم­نژاد ، ن. و آذرکمند ، س .(1388). ، بررسی وضعیت مدیریت بهره­وری سبز در بخش غیردولتی(مورد مطالعاتی :شرکت هواپیمایی آسمان ) ، مجله علمی- پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره یازدهم ، 2 ،ص : 70- 59 .
10-Aksoy, A., Küçükoğlu, İ., Ene, S., & Öztürk, N. (2014). Integrated Emission and Fuel Consumption Calculation Model for Green Supply Chain Management, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, p:1106-1109   .
11-Alauddin, M., Shah, M. G. H., & Hasan, M. (2014). Current Practices of Green Marketing and Consumers’ Attitude towards Green Consumption: A Case Study of Some Selected Plastic-Bottled Soft Drinks Producing Firms. European Journal of Business and Management, 6(4),p: 82-94.
12-Ashrafi,M.(2014). , Green Marketing in Hospitality Industry , Journal of Applied Environmental and Biological Sciences , 4(4),p:42-46 .
13-Askar,M ,Johnson,A & Imam,S.(2012). , defining green: the next paradigm in management, International Journal of Business and Public Administration, Volume 9, Number 2.
14- Beatriz,L, Jabbour,A, Jabbour,C, Latan, H., Teixeira, A. A., & de Oliveira, J. H. C. (2014)., Quality management, environmental management maturity, green supply chain practices and green performance of Brazilian companies with ISO 14001 certification: Direct and indirect Effects, Transportation Research, Part E,p:39-51 .
15- Cao, J & Zhang, X. (2013) , Coordination strategy of green supply chain under the free market mechanism, Energy Procedia ,N  36 ,p:1130 – 1137.
16-Cervera, C & Martínez, F .(2012). , a conceptual model for a green supply chain strategy, Global Conference on Business and Finance Proceedings , Volume 7 ,Number 2.
17-Chen, Y and Chang, C. (2013)., The Determinants of  Green Product Development Performance: Green Dynamic Capabilities, Green Transformational Leadership, and Green Creativity, J Bus Ethics, N 116,p:107–119.
18-Cowell, S.J. & Parkinson,S.(2003)., Localisation of UK food production: an analysis using land area and energy as indicators. Agriculture, Ecosystems and Environment, 74, p: 221-236.
19-Gandhi, M, Selladurai,V & Santhi,P.(2006). , Green productivity indexing a practical step towards integrating environmental protection into corporate performance , International Journal of Productivity and Performance Management ,Vol. 55, No. 7.
20-Hossain Shah,G & Voumik,L.(2014)., A green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication: What are the Implications for Bangladesh?, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.5, No.3,p:119-131 .
21-Leung, L.C. & Cao,D. (2011). , On consistency and ranking of alternatives in fuzzy AHP. European Journal of Operational Research,124: p: 112-113.
22-Loa, Zheng, Y., & Zhu, X.(2007)., Using Integration of FAHP for Performance Evaluation in Green Supply Chain Management, European Journal of Operational Research,112: p: 85-97.
23-Oliver, J. D. (2013). Promoting sustainability by marketing green products to non-adopters. Gestion 2000, 30(3), p:77-86.
24-Pillania, R. K. (2012). Why & performance impact of green management & sustainability in India. Journal of Advanced Research in Management, 3(1),p: 46-59.
25- Siegel, D. S. (2009). Green management matters only if it yields more green: An economic/strategic perspective. The Academy of Management Perspectives.
26-Sriram,K, Ganesh,L & Madhumathi,R .(2013).  Inferring principles for sustainable development of business through analogies from ecological systems, IIMB Management Review ,N  25,p: 36-48.
27-Tran,B.(2009)., green management:the reality of being green in business , Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. 14, N 27.
28-Tuttle.T & Heap,J .(2009). , reflective practice Green productivity: moving the agenda, international Journal of Productivity and Performance Management,p:93-106 .
 
1-اسدی ، ر.(1391). ، بهره وری سبز کلید توسعه پایدار ، ماهنامه استاندارد ،تهران،ش 230 ،ص:11- 6 .
2-اصغرپور،م. (1390). ، تصمیم گیری های چند معیاره ( چاپ دهم) ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران  .
3-رفیعی،مجتبی و قربانپرست،سعید (1393).،طراحی ساختار سازمانی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی، مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای مدیریت عمومی،سال هفتم،شماره 25،پاییز1393،141-165 .
4-سالارزهی،حبیب­اله و روشندل، طاهر و معصومی،احسان(1393)،.تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی swot-Ahp،مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای مدیریت عمومی،سال هفتم،شماره 25،پاییز1393،ص 118-97 .
5-صادقپور، ب و مرادی، و (1389) . تحلیل آماری با Spss (چاپ اول) ، بابلسر : انتشارات دانشگاه مازندران  .
6-فلاح،ص ، امامقلی زاده ، س و قدیر،ح (1392) ، شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای استراتژی ها در سازمان(صنعت خودروسازی ایران) ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی،اقتصادی ، تهران: سفارت سابق آمریکا .
7-فلاح،صابر(1393)،تبیین و ارزیابی استراتژی بهره­وری سبز  با رویکرد FAHP در سازمان مترو تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شمال آمل .
8-گزارشات خطوط حمل و نقل ریلی شهر تهران ،مترو (1393) ، نشانی دسترسی :www.tehranmetro.com، تاریخ دسترسی : 10 اردیبشهت 93 .
9-محرم­نژاد ، ن. و آذرکمند ، س .(1388). ، بررسی وضعیت مدیریت بهره­وری سبز در بخش غیردولتی(مورد مطالعاتی :شرکت هواپیمایی آسمان ) ، مجله علمی- پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره یازدهم ، 2 ،ص : 70- 59 .
10-Aksoy, A., Küçükoğlu, İ., Ene, S., & Öztürk, N. (2014). Integrated Emission and Fuel Consumption Calculation Model for Green Supply Chain Management, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, p:1106-1109   .
11-Alauddin, M., Shah, M. G. H., & Hasan, M. (2014). Current Practices of Green Marketing and Consumers’ Attitude towards Green Consumption: A Case Study of Some Selected Plastic-Bottled Soft Drinks Producing Firms. European Journal of Business and Management, 6(4),p: 82-94.
12-Ashrafi,M.(2014). , Green Marketing in Hospitality Industry , Journal of Applied Environmental and Biological Sciences , 4(4),p:42-46 .
13-Askar,M ,Johnson,A & Imam,S.(2012). , defining green: the next paradigm in management, International Journal of Business and Public Administration, Volume 9, Number 2.
14- Beatriz,L, Jabbour,A, Jabbour,C, Latan, H., Teixeira, A. A., & de Oliveira, J. H. C. (2014)., Quality management, environmental management maturity, green supply chain practices and green performance of Brazilian companies with ISO 14001 certification: Direct and indirect Effects, Transportation Research, Part E,p:39-51 .
15- Cao, J & Zhang, X. (2013) , Coordination strategy of green supply chain under the free market mechanism, Energy Procedia ,N  36 ,p:1130 – 1137.
16-Cervera, C & Martínez, F .(2012). , a conceptual model for a green supply chain strategy, Global Conference on Business and Finance Proceedings , Volume 7 ,Number 2.
17-Chen, Y and Chang, C. (2013)., The Determinants of  Green Product Development Performance: Green Dynamic Capabilities, Green Transformational Leadership, and Green Creativity, J Bus Ethics, N 116,p:107–119.
18-Cowell, S.J. & Parkinson,S.(2003)., Localisation of UK food production: an analysis using land area and energy as indicators. Agriculture, Ecosystems and Environment, 74, p: 221-236.
19-Gandhi, M, Selladurai,V & Santhi,P.(2006). , Green productivity indexing a practical step towards integrating environmental protection into corporate performance , International Journal of Productivity and Performance Management ,Vol. 55, No. 7.
20-Hossain Shah,G & Voumik,L.(2014)., A green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication: What are the Implications for Bangladesh?, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.5, No.3,p:119-131 .
21-Leung, L.C. & Cao,D. (2011). , On consistency and ranking of alternatives in fuzzy AHP. European Journal of Operational Research,124: p: 112-113.
22-Loa, Zheng, Y., & Zhu, X.(2007)., Using Integration of FAHP for Performance Evaluation in Green Supply Chain Management, European Journal of Operational Research,112: p: 85-97.
23-Oliver, J. D. (2013). Promoting sustainability by marketing green products to non-adopters. Gestion 2000, 30(3), p:77-86.
24-Pillania, R. K. (2012). Why & performance impact of green management & sustainability in India. Journal of Advanced Research in Management, 3(1),p: 46-59.
25- Siegel, D. S. (2009). Green management matters only if it yields more green: An economic/strategic perspective. The Academy of Management Perspectives.
26-Sriram,K, Ganesh,L & Madhumathi,R .(2013).  Inferring principles for sustainable development of business through analogies from ecological systems, IIMB Management Review ,N  25,p: 36-48.
27-Tran,B.(2009)., green management:the reality of being green in business , Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. 14, N 27.
28-Tuttle.T & Heap,J .(2009). , reflective practice Green productivity: moving the agenda, international Journal of Productivity and Performance Management,p:93-106 .
 
1-اسدی ، ر.(1391). ، بهره وری سبز کلید توسعه پایدار ، ماهنامه استاندارد ،تهران،ش 230 ،ص:11- 6 .
2-اصغرپور،م. (1390). ، تصمیم گیری های چند معیاره ( چاپ دهم) ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران  .
3-رفیعی،مجتبی و قربانپرست،سعید (1393).،طراحی ساختار سازمانی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی، مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای مدیریت عمومی،سال هفتم،شماره 25،پاییز1393،141-165 .
4-سالارزهی،حبیب­اله و روشندل، طاهر و معصومی،احسان(1393)،.تحلیل استراتژیک توسعه کارآفرینی در صنایع شیلاتی استان بوشهر با رویکرد ترکیبی swot-Ahp،مجله علمی-پژوهشی پژوهشهای مدیریت عمومی،سال هفتم،شماره 25،پاییز1393،ص 118-97 .
5-صادقپور، ب و مرادی، و (1389) . تحلیل آماری با Spss (چاپ اول) ، بابلسر : انتشارات دانشگاه مازندران  .
6-فلاح،ص ، امامقلی زاده ، س و قدیر،ح (1392) ، شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای استراتژی ها در سازمان(صنعت خودروسازی ایران) ، اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی،اقتصادی ، تهران: سفارت سابق آمریکا .
7-فلاح،صابر(1393)،تبیین و ارزیابی استراتژی بهره­وری سبز  با رویکرد FAHP در سازمان مترو تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شمال آمل .
8-گزارشات خطوط حمل و نقل ریلی شهر تهران ،مترو (1393) ، نشانی دسترسی :www.tehranmetro.com، تاریخ دسترسی : 10 اردیبشهت 93 .
9-محرم­نژاد ، ن. و آذرکمند ، س .(1388). ، بررسی وضعیت مدیریت بهره­وری سبز در بخش غیردولتی(مورد مطالعاتی :شرکت هواپیمایی آسمان ) ، مجله علمی- پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست ، دوره یازدهم ، 2 ،ص : 70- 59 .
10-Aksoy, A., Küçükoğlu, İ., Ene, S., & Öztürk, N. (2014). Integrated Emission and Fuel Consumption Calculation Model for Green Supply Chain Management, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, p:1106-1109   .
11-Alauddin, M., Shah, M. G. H., & Hasan, M. (2014). Current Practices of Green Marketing and Consumers’ Attitude towards Green Consumption: A Case Study of Some Selected Plastic-Bottled Soft Drinks Producing Firms. European Journal of Business and Management, 6(4),p: 82-94.
12-Ashrafi,M.(2014). , Green Marketing in Hospitality Industry , Journal of Applied Environmental and Biological Sciences , 4(4),p:42-46 .
13-Askar,M ,Johnson,A & Imam,S.(2012). , defining green: the next paradigm in management, International Journal of Business and Public Administration, Volume 9, Number 2.
14- Beatriz,L, Jabbour,A, Jabbour,C, Latan, H., Teixeira, A. A., & de Oliveira, J. H. C. (2014)., Quality management, environmental management maturity, green supply chain practices and green performance of Brazilian companies with ISO 14001 certification: Direct and indirect Effects, Transportation Research, Part E,p:39-51 .
15- Cao, J & Zhang, X. (2013) , Coordination strategy of green supply chain under the free market mechanism, Energy Procedia ,N  36 ,p:1130 – 1137.
16-Cervera, C & Martínez, F .(2012). , a conceptual model for a green supply chain strategy, Global Conference on Business and Finance Proceedings , Volume 7 ,Number 2.
17-Chen, Y and Chang, C. (2013)., The Determinants of  Green Product Development Performance: Green Dynamic Capabilities, Green Transformational Leadership, and Green Creativity, J Bus Ethics, N 116,p:107–119.
18-Cowell, S.J. & Parkinson,S.(2003)., Localisation of UK food production: an analysis using land area and energy as indicators. Agriculture, Ecosystems and Environment, 74, p: 221-236.
19-Gandhi, M, Selladurai,V & Santhi,P.(2006). , Green productivity indexing a practical step towards integrating environmental protection into corporate performance , International Journal of Productivity and Performance Management ,Vol. 55, No. 7.
20-Hossain Shah,G & Voumik,L.(2014)., A green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication: What are the Implications for Bangladesh?, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.5, No.3,p:119-131 .
21-Leung, L.C. & Cao,D. (2011). , On consistency and ranking of alternatives in fuzzy AHP. European Journal of Operational Research,124: p: 112-113.
22-Loa, Zheng, Y., & Zhu, X.(2007)., Using Integration of FAHP for Performance Evaluation in Green Supply Chain Management, European Journal of Operational Research,112: p: 85-97.
23-Oliver, J. D. (2013). Promoting sustainability by marketing green products to non-adopters. Gestion 2000, 30(3), p:77-86.
24-Pillania, R. K. (2012). Why & performance impact of green management & sustainability in India. Journal of Advanced Research in Management, 3(1),p: 46-59.
25- Siegel, D. S. (2009). Green management matters only if it yields more green: An economic/strategic perspective. The Academy of Management Perspectives.
26-Sriram,K, Ganesh,L & Madhumathi,R .(2013).  Inferring principles for sustainable development of business through analogies from ecological systems, IIMB Management Review ,N  25,p: 36-48.
27-Tran,B.(2009)., green management:the reality of being green in business , Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Vol. 14, N 27.
28-Tuttle.T & Heap,J .(2009). , reflective practice Green productivity: moving the agenda, international Journal of Productivity and Performance Management,p:93-106 .