تبیین نقش انعطاف پذیری تولید در کلاس جهانی مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان، مدیریت تولید و عملیات

چکیده

یکی از عمده­ترین ریسک‏های تجاری بنگاه­های تولیدی و خدماتی درکلاس جهانی، ریسک عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا، تغییر ظرفیت یکی از راهکارهای پرهزینه­ای است که برخی سازمان‏ها درپیش می گیرند. افزایش ظرفیت درمواقع افزایش تقاضا ضمن اینکه مستلزم تحمیل هزینه­های ایجادی می‏شود، باکاهش تقاضا منجر به ظرفیت بلااستفاده و سرمایه راکد خواهد شد. کاهش ظرفیت در مواقع کاهش تقاضا نیز مستلزم فروش دارایی‏های سازمان گردیده و با افزایش تقاضا موجب تحمیل هزینه فروش ازدست رفته خواهد شد. برای مواجهه با این چالش پیش روی سازمان‏های تولیدی کلاس جهانی، انعطاف پذیری ترکیب تولید، به مفهوم ایجاد امکان تولید همزمان بیش از یک محصول در یک بنگاه یا خط تولیدی، راهکاری با هزینه اثربخش است که می تواند تا حدود زیادی ریسک عدم تعادل بین عرضه و تقاضا را جذب نماید. دراین مقاله راهکارهای ایجاد انعطاف پذیری باهزینه اثربخش در بنگاه­های تولیدی کلاس جهانی مورد بررسی قرار گرفته و مدلی ریاضی برای این منظور پیشنهاد می‏گردد. بعنوان مطالعه موردی، انعطاف­پذیری تولید درگروه خودروسازی سایپا تحلیل شده و با استفاده از مدل ریاضی پیشنهادی و نرم­افزار شبیه­سازی، راهکارهایی جهت افزایش انعطاف­پذیری تولید درگروه خودروسازی سایپا پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Flexibility Manufacturing Role in the World ClassCase study: Saipa automotive group

نویسندگان [English]

  • hasan Farsijani 1
  • ahmad Beklari 2
چکیده [English]

One of the major business risks in the world-class manufacturing and services firms is the risk of imbalance between supply and demand. To respond to fluctuations in demand, changing the capacity is an expensive strategy that some of organizations adopt it. Developing in capacity in times of increasing the demand, while requiring expenditures can be caused by a decrease in demand leads to stagnant investment and capacity will be unusable. Reducing in capacity when demand decline, requires the sale of assets and the increase in demand will lead to lost sales costs. To face to this challenge, Mix production flexibility as concept of possibility to produce of multi production in a same facility is a cost-effective solution that can absorb imbalance risk between supply and demand. In this paper, managing of flexibility with cost-effective solutions in the world-class manufacturing firms studied and a mathematical model is proposed for this purpose. As a case study, production flexibility in SAIPA group analysis and using the proposed mathematical model and simulation software, solutions to increase manufacturing flexibility in SAIPA group recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World-class manufacturing
  • Imbalance between supply and demand
  • Production capacity
  • Mix production
  • Cost-effective
1-سایپا (1393( ،اطلاعات ظرفیت تولید سایت‏های گروه و نیاز فروش مدلهای تولیدی.
2-مدنی، سعید (1393). همکاری با برندهای مطرح خارجی در اولویت گروه خودروسازی سایپا است. مجله نارنجی سایپا 223,  ص16.
3-Ainhoa, U. A., L. K. Martin, G. O. Carmen, and H. A. Emilio.(2012).Manufacturing Flexibility and Advanced Human Resources Management Practices, Production Planning and Control:1–15.
4-Akşin, O. Z., Çakan, N., Karaesmen, F., & Örmeci, E. L. (2015). Flexibility structure and capacity design with human resource considerations, Production and Operations Management, 24(7), 1086-1100.‏
5-Chrysler. (2013). Chrysler Group’s Sergio Marchionne addresses industry leaders at 2013 SAE World Congress Annual Banquet, Retrieved June 26, 2013, from http://media.chrysler.com/newsrelease.
6-Chryssolouris, G., Efthymiou, K., Papakostas, N., Mourtzis, D., Pagoropoulos, A. (2013). Flexibility and complexity: is it a trade-off?, Int. J. Prod. Res. 51(23-24), 6788–6802
7-Graves, S. C., & Jordan, W. C. (1991). Principles on the benefits of manufacturing process flexibility.
8-He, P., Xu, X., Hua, Z. (2012). A new method for guiding process flexibility investment. Int. J. Prod. Res. 50(14), 3718–3737
9-Hu, S., Linwei, X., Sun, H., & Xu, L. (2009). Optimization of scheduling problem for auto mixed model assembly line. In Intelligent Systems and Applications, 2009. ISA 2009. International Workshop on (pp. 1–3). IEEE.
10-Liu, T., Li, M. (2012). Structural flexibility indices with shrinking capacities in cross production. Int. J. Prod. Res. 50(2), 393–407
11-Metternich, J. Böllhoff, S. Seifermann, and S. Beck.(2013). “Volume and Mix Flexibility Evaluation of Lean Production Systems”. Procedia CIRP, vol. 9, pp. 79–84.
12-Rohit Pandey, Nishant Sharma & Arvind Singh Tomar. (2016). Performance Evaluation of Flexible Manufacturing System (FMS) in Manufacturing Industries, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR) Vol-2, Issue-3.
13-Sethi, A.K. and Sethi, S.P.(1990). Flexibility in Manufacturing: A survey. The International Journal of Flexible Manufacturing Systems  2, 289-328.
14-Terkaj, W., Tolio, T., & Valente, A. (2013). A review on manufacturing flexibility. Design of Flexible Production Systems: Methodologies and Tools,  41–61.
15-Tomlin, B. (2014). Managing supply-demand risk in global production: Creating cost-effective flexible networks. Business Horizons, 57(4), 509–519.
16-Wilson, S., & Platts, K. (2010). How do companies achieve mix flexibility?. International Journal of Operations & Production Management, 30(9), 978–1003.
17-Zhang, Q., Vonderembse, M., Lim, J. (2003). Manufacturing flexibility: defining and analyzing relationships among competence, capability, and customer satisfaction. Journal of Operations Management 21 (2), 173–191.