شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار با رویکرد ترکیبی SWOT-AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل، دانشگاه بین المللی چابهار

چکیده

امروزه گردشگری و جذب
گردشگر به‌عنوان یکی از مسائل مهم در شناساندن پتانسیل­های یک منطقه و جذب سرمایه­های
داخلی و خارجی در کشورهای جهان مطرح است. در واقع گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی
از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، بررسی
و شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار و تدوین
استراتژی و راهبردهای مطلوب و همچنین اولویت­بندی این استراتژی­ها می­باشد. در
پژوهشحاضر،روشتحقیقبراساسنوعهدف،کاربردیوبراساسنوعروش،توصیفی- تحلیلیاست. جامعه آماری
پژوهش را 30 نفر از مدیران عالی و میانی، کارشناسان ارشد سرمایه‏گذاری و سرمایه‏گذاران
و صاحب‏نظران فعال بخش گردشگری تشکیل می­دهند. برای تحلیل داده­ها از روش ترکیبی
SWOT با AHPاستفادهشدهاست. یافته­های حاصل
از تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که از میان راهبردهای تدوین شده، «فراهم نمودن زمینه­های
جذب سرمایه­گذاری برای ورزش­های ساحلی و آبی»، «
معرفی
چابهار به‌عنوان قطب گردشگری زمستانی» و «ایجاد مراکز گردشگری زمستانی و تابستانی
برای جذب گردشگر در تمام فصول سال» از مهمترین استراتژی­ها برای توسعه سرمایه­گذاری
گردشگری در حوزه چابهار می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Tourism Development Strategies in Chabahar Free Trade- Industrial Zone using SWOT- AHP Approach

نویسندگان [English]

  • habiboallah salarzehi 1
  • Armina mirzadeh 2
چکیده [English]

Today tourism and tourist attraction has become one of the important
factors in introducing the potential of a region and attracting domestic and
foreign investment. In fact, tourism is becoming one of the main pillars of the
world business economy. The purpose of this study is to identify factors affecting
the development of tourism industry in Chabahar Free Zone and appropriate
strategy formulation and prioritizing these strategies. In the present study,
considering the objective the research method is applied and considering
methodology type it is descriptive-analytic. The study population consists of
30 individuals among active high and middle managers, senior investment experts
and investors and pundits in the tourism industry. In order to analyse the data
SWOT method combined with AHP is used. The results of the analysis indicate
that among the formulated strategies “providing investment context for beach
and water sports”, “Introducing Chabahar as a winter tourism hub” and “creating
summer and winter tourism centres for attracting tourists in all seasons” are
the most important investment strategies for development of tourism in the
Chabahar area

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Chabahar
  • Hybrid SWOT-AHP Approach
1-اجزا شکوهی، محمد؛ بوذرجمهری، خدیجه؛ ایستگلدی، مصطفی و مودودی، مهدی (1393)، بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی: شهر بندرترکمن. فصلنامه علمی پژوهشی فضای جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره 47، صص 101-125.
2-الوانی، سید مهدی و پیروزبخت، معصومه (1385)، فرایند مدیریت جهانگردی، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
3-بوذری، سیما؛ خلیفه، ابراهیم و بابکی نژاد، مجتبی (1392)، تبیین نقش بازار بزرگ تهران در توسعه گردشگری شهری تهران، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال دهم، شماره 38.
4-بهرامی، رحمت­الله؛ حبیبی، کیومرث و قادری، رضا (1390)، برنامه­ریزی استراتژیک توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی استان کردستان)، نشریه علمی- پژوهشی پژوهش­های بوم­شناسی شهری، دوره 2، شماره 3.
5-پاپلی­یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی (1386)، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهران، انتشارات سمت.
6-حکمت­نیا، حسن و موسوی، میرنجف (1385)، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه­ریزی شهری و ناحیه­ای، چاپ اول، انتشارات علم نوین یزد.
7-رنجبریان، بهرام؛ خزائی پول، جواد و بالوئی جام خانه، هادی (1391)، تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، مجله­ی برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال اول، شماره­ی 1.
8-زرآبادی، زهرا سادات سعیده و عبداله، بهار (1392)، ارزیابی عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری منطقه آزاد چابهار با بهره­گیری از روش فرایند تحلیل شبکه­ای(ANP)، نشریه علمی- پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 6.
9-شیخ حسنی، حسین (1393)، شناخت خصیصه‌ها و ابعاد صنعت گردشگری و طبیعت‌گردی کشور بر شالوده برنامه آمایش سرزمین. اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی محیط‌زیست،  تهران، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
10-کاظمی، مهدی (1387)، مدیریت گردشگری، انتشارات سمت.
11-کیانی مقدم، منصور؛ عسکری پور گلویک، حسین؛ میروزهی، عایشه و حسن‌زاده، فریبا (1391)، برندسازی انواع گردشگری با تأکید بر بررسی تأثیر انواع گردشگری بر گسترش گردشگری شهر چابهار. اولین همایش ملی توسعه سواحل مکُران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، چابهار.
12-محلاتی، صلاح­الدین( 1380)، «درآمدی بر جهانگردی»، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
13-وارثی، حمیدرضا؛ تقوایی، مسعود و پریزادی، طاهر(1389)، امکان­سنجی پتانسیل­های گردشگری در شهر سقز با استفاده از مدل SWOT ، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال دوم، شماره سوم.
14-هزارجریبی، جعفر (1390)، احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، سال 22، شماره 2.
15-David, M.E., David, F.R., David, F.R, (2009) The Quantitative Strategic Planning matrix (QSPM) applied to a retail computer store, The Coastal Business Journal, 8(1), pp. 42-52.
16-Fouladgar, M.  M., Yakhchali, S.  H., Chamzini, A.  Y. and Basiri, M.  H.  (2011),  Evaluating  the  strategies  of Iranian mining sector using an integrated model, 2011 International Conferen ce on Financial Management and Economics Proceedings, pp. 58-63.
17-Goeldner, C. R., & Ritchie, J. B. (2006). Tourism: Principles, practices, philosophies. John Wiley & Sons.
18-Kurttila, M., Pesonen, M., Kangas, J., and Kajanus, M. (2000) Utilizing the analytic hierarchy process (AHP) in SWOT analysis-a hybrid method and its application toa forest-certification case, Forest Policy and Economics, Vol.1, 41-52.
19-Pasonen, M., Kurttila, M., Kangas, J., Kajanus, M., and Heinonen, P. (2000) Assessing the priorities using A’WOT among resource management strategies at the Finnish forest and park service, Forest Science, Vol. 47, No. 4, 534-541.
20-Pomfret, Gill (2006). Mountaineering adventure tourist: a conceptual framework for research, tourism management 27.
21-Sharpley, R. (2008). ≪Tourism, Tourists and Society≫, Elm Publications, P. 67.
22-Shinno, H., Yoshioka, H., Marpaung, S., and Hachiga, S. (2006) “Quantitative SWOT analysis on global competitiveness of machine tool industry”, Journal of Engineering Design, Vol. 17, No. 3, June 2006, 251-258.
23-Tsaur, S. H., Chang, T. Y., & Yen, C. H. (2002). The evaluation of airline service quality by fuzzy MCDM, Tourism Management, 23 (2), 107-115.