پیش‌بینی مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در پرتو رهبری معنوی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی نقش مؤلفه‌های رهبری معنوی مدیران در پیش‌بینی و تبیین مؤلفه‌های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان است. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی – همبستگی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در سال 1392 به تعداد 280 نفر بود که تعداد 162 نفر به روش طبقه‌ای- نسبتی به عنوان نمونه‌ی تحقیق انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق دو پرسشنامه‌ی رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی جمع‌آوری و از طریق آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، بوسیله نرم‌افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان رابطه رهبری معنوی مدیران و رفتار شهروندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر در حد متوسط بود. بالاترین مقدار رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری بین مؤلفه­های تعهد سازمانی و ادب و ملاحظه (0.377R=) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Employees’ Organizational Citizenship Behavior Components with respect to Managers’ Spiritual Leadership

نویسنده [English]

  • noormohammad Yaghoubi
چکیده [English]

This research aims to investigate the role of
managers’ spiritual leadership components in predicting and explaining the
employees’ organizational citizenship behavior components. In terms of purpose,
this is an "applied" research. Due to the nature of the research, the
data-collection method, the method used in this research is "descriptive
survey". Population of this study includes the employees of Iranshahr
University of Medical Sciences in 2013 which they were 280 people. 162 people
of them were selected as sample using ratio stratified sampling methods.
Research datawas
collected by spiritual leadership questionnaire organizational citizenship
behavior questionnaireand
was analyzed by Pearson correlation test, multiple regression and Spss
software.The
results showed that the level of managers’ spiritual leadershipand employees’ organizational citizenship
behavior was moderate. The highest positive and significant value is between
the components of organizational commitment to politeness and consideration (r=0.377).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Leadership
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Organizational Commitment
1-ابراهیم پور، حبیب؛ خلیلی، حسن؛ حبیبیان، سجاد و کریمی، مرادعلی (1390). تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مطالعه موردی کارکنان مرکز آموزش صدا و سیما. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 3، شماره 6، صص 37-58.
2-ضیایی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس و آیباغی اصفهانی، سعید (1387). نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران، مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، صص 67-86.
3-عباس پور، عباس؛ رحیمیان، حمید و آرایی، محمود (1393). بررسی رابطه بین رهبری معنوی و رهبری تحولی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران، رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 29، صص 121-146.
4-علامه، سید محسن؛ شعبانی نفت چالی، جواد؛ خزایی پول، جواد؛ وریچ کاظمی، رضا و امانی، مجتبی (1393). ارایه مدل ساختار ارتباطی بین رهبری معنوی ادراک شده با تعهد، رفتار شهروندی و عملکرد پرستاران، مدیریت پرستاری، دوره 3، شماره 2،صص 52-60.
5-کیاکجوری، سعید؛ تقدیرهارمی، خدیجه و تقدیرهارمی، معصومه (1392). بررسی رابطه بین رهبری معنوی و رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: پرستاران بیمارستان ولیعصر (عج) فسا). کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها.
6-Castro, C. B; Armario, E; & Ruiz, D. (2004). The influence of employee Organizational Citizenship behavior on customer loyalty.  International Journal of service industry management, 15(1), 276-282.
7-Chen, C. Y., & Yang, C. F. (2012). The impact of spiritual leadership on organizational citizenship behavior: A multi-sample analysis. Journal of business ethics, 105(1), 107-114.
8-Eslami. Hasan; Abolghasemi, Sayar (2009), OCB and organizational commitment, Horizon Magazine, No 37.
9-Feffer, J., (2003). " Business and the spirit: Management practices that sustain values", In R. A. Giacalone, & C. L. Jurkiewicz (Eds.), Handbook of workplace spirituality and organizational performance , New York: M. E. Sharp, pp. 29-45.
10-Fry. L. W. (2003). Towarda Theory of Spiritual leadership the leadershrp Qvarterly. 14. 693-124.
11-Fry, L. W. (2005). Toward a theory of Ethical and spiritual well beiny, positive psychology in Business ethics and corporare responsibility (information age poblishing). pp 47. 83.
12-Fry, L. W; Cohen M. (2008). Spiritual leadership as a paradigm for ovgani zarional transformanon Ind recovery from entended work hours Coltvre. Journal of Business Ethics, p.181-278.
13-Fry, L. W; Hannah, S, t; Noel, M; & Walumbwa, F. O. (2011). Impact of spiritual leadership on unit performance. The Leadership Quarterly, pp.1-12.
14-Geijsel, Sleegers p. & Leithwood, k. & Jantzi, D, (2003)"Transformational leadership effect on teacher, sCommitment and effort toward school reform", Journal of Educational Administration, Vol.4, No.3, pp.228-256.
15-Kayaa, A. (2015). The Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Citizenship Behaviors: A Research on School Principals’ Behaviors. Educational Sciences: Theory & Practice, 3, 597-606.
16-Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educ psychol meas.
17-Kernodle, T.A. (2007). Antecedents and Consequences of Organizational Citizenship Behavior: A Hierarchical Linear Modeling study, PhD Dissertation, Touro University.
18-Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington Books/DC Heath and Com.
19-Raub, S. (2008). Does Bureaucracy Kill Individual Initiative? The impact of structure on organizational citizenship behavior in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management, 24,179-186.
20-Rabinz, Estiphen & Jaj, Timoti (2011), Organizational Behavior, Translate: Mehdi Zare, Tehran, Nas Publication, P 44.
21-Rezach, Karen. (2002) Spiritual leadership as a model of effective leadership in independent schools, Dissertation Ph.D, Seton Hall University.
22-Raddanipour, M., & Siadat, S. A. (2013). Studying the relationship among spiritual leadership and organizational citizenship behavior attributes (Case study: Registry of deeds and landed-estate properties in Isfahan province). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(8), 181-196.
23-Terry, G.R. (1977) Principles of Management, 7th ed., Homewood, I11: Richard D. Irwin.