رابطه شایستگی‌های محوری با عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

       پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شایستگی‌های محوری با عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری آن کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیم‌سال اول تحصیلی 95-1394 بودند که به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای در دسترس تعداد 183 نفر از طریق دو پرسشنامه: ارزیابی عملکرد مدیران گروه‌های آموزشی و شایستگی‌های محوری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزارSPSS21  استفاده شد. بر اساس یافته‌ها میانگین عملکرد شغلی (614/0±41/3) و شایستگی‌های محوری (593/0±59/3) بود، ضرایب همبستگی میان شایستگی‌های میان‌فردی، ذهنی-فکری، اجرایی، شخصیتی و محوری با عملکرد شغلی به ترتیب 629/0، 611/0، 57/0، 518/0، و 725/0 است (01/0p<). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ابعاد شایستگی‌های محوری 4/54 درصد از واریانس عملکرد شغلی را تببین می‌کنند. از بین ابعاد شایستگی‌های محوری، به ترتیب، شایستگی‌های میان‌فردی با مقدار β (373/0)، شایستگی‌های فکری-ذهنی با مقدار β (264/0)، شایستگی‌های اجرایی با مقدار β (15/0) و شایستگی‌های شخصیتی با مقدار β (139/0) بیش‌ترین تأثیر را بر عملکرد شغلی داشته است (05/0p<). بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شایستگی‌های محوری می‌توانند عملکرد شغلی مدیران گروه‌های آموزشی را بهبود ببخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Core Competencies with Performance of Educational Group’s Managers University of Sistan and Baluchestan

نویسندگان [English]

  • zahra sargazi 1
  • naser Nastiezaie 2
  • abdolvahab Pourgaz 3
چکیده [English]

The objective of the present study was to examine the relationship core competencies with performance of educational group’s managers university of Sistan and Baluchestan. This descriptive study followed a correlation design. The population was faculty members of Sistan and Baluchestan University in the first half of the academic year 2015-2016. Using stratified convenience sampling method, 183 faculty members of Zahedan University of Medical Sciences were selected and studied through applying two questionnaires: Evaluation of performance of educational group’s managers and core competencies. To analyze the data, Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression analysis were used via SPSS21. Mean score of job performance (3/41±0/614), and core competencies (3/59±0/593) were all higher than the theoretical mean (3). Correlation coefficients of interpersonal, mental-intellectual, administrative, personality and core competencies with job performance were respectively 0/629, 0/611, 0/57, 0/518, and 0/725 (p<0.01). According to the results obtained from regression analysis, interpersonal, mental-intellectual, administrative, personality explained 54/4 of the variance in job performance (p<0.05). So can conclude that the core competencies can improve performance of educational group’s managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core Competencies
  • performance
  • Educational Group’s Managers
  • University of Sistan and Baluchestan
1-آهنچیان، محمدرضا؛ بابادی، امین. (1392). تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل،پژوهش های آموزش و یادگیری،2(3):147-162.
2-بختیاری ،ابوالفضل؛ سلیمی، الهه؛ نجف بیگی، رضا. (1392). بررسی ویژگی‌های اثربخشی مدیران مدارس متوسطه دولتی شهر تهران و ارائه استراتژی مناسب، پژوهش در نظام های آموزشی،7 (23)، 154-176.
3-براتی، هاجر؛ عریضی، سیدحمیدرضا؛ نوری، ابوالقاسم. (1388). رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان، چشم‌انداز مدیریت،9(33):9-28.
4-بنی سی، پری‌ناز؛ ملک شاهی، علیرضا. (1389). بررسی نقش سازمان یادگیرنده بر مدیریت دانش مدیران مدارس متوسطه پسرانه شهرستان آمل، تحقیقات مدیریت آموزشی، 1(2):137-148.
5-پورکریمی ،جواد؛ صداقت، مریم. (1393). تبیین رابطه شایستگی با سبک رهبری تحول آفرین مدیران در سازمانهای پژوهشی، پژوهش‌های مدیریت منایع انسانی، 6(1)، 201-222.
6-تسلیمی، محمد سعید؛ راعی، رضا؛ فرزین وش ،اسدالله؛ برقی ،میکائیل. (1392). طراحی و تبیین مدل شایستگی های مدیران پروژه های ملی کشور با تمرکز بر ریسک، مدیریت دولتی، 5(4)،57-78.
7-چیت ساز ،احسان؛ ذوالفقارزاده، محمدمهدی؛ غیاثی، ندوشن سعید. (1391). تدوین الگوی شایستگی های محوری مدیران فرهنگی-اجتماعی دانشگاه ها درایران اسلامی،مدیریت در دانشگاه اسلامی، 2(1):251-272.
8-حسنی، محمد. (1393). نقش یادگیری سازمانی بر پاسخگویی و عملکرد شغلی کارکنان درمانی،مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 12(11):994-999.
9-خدومی، فاطمه؛ حسومی، طاهره. (1391). بررسی رابطه مهارتهای سه گانه (فنی، انسانی، ادراکی) با اثربخشی آنها از نظر دبیران دبیرستان های دخترانه شهر ساری، تحقیقات مدیریت آموزشی،3(3):75-90.
10-خنیفر، حسین. (1392). درآمدی بر استانداردسازی در آموزش و پرورش، چاپ اول، تهران: آثار معاصر.
11-رنجبر، منصور؛ خائف الهی، احمد؛ دانایی فرد، حسن؛ فانی، علی اصغر. (1392). ارزیابی الگوی شایستگی‌های مدیران بخش سلامت: رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،23(109):117-126.
12-سپهوند، رضا؛ شریعت نژاد، علی. (1393). بررسی تأثیر شایستگی مدیریتی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه های خرم آباد، مدیریت فرهنگی سازمانی، 12(3)، 505-528.
13-طاهرپور کلانتری ،حبیب الله؛ زاهدی، سید محمد؛ دیناروند ،حسن. (1389). بررسی تأثیر شایستگی مدیران مدارس شهرستان دورود بر عملکرد آنان، پژوهش در نظامهای آموزشی،14(11): 115-136.
14-عزتی، میترا. (1391). بررسی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی گروههای آموزشی دانشگاهی: مطالعه کیفی، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،18(3):23-45.
15-قرآن کریم، سوره نسا، آیه 58.
16-کربلایی سلمانپور ممقانی، لیدا؛ شهام ،گلسا؛ درگاهی ،حسین. (1394). بررسی سازگاری ویژگیهای شخصیتی مدیران ارشد با شغل مدیریت در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیاورد سلامت،9(1):81-96.
17-محمدی، حمیدرضا؛، احمدی، عبادا...؛ امین شایان جهرمی ،شاپور. (1390). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی، جامعه شناسی زنان، (2):99-121.
18-محمودی، امیرحسین؛ عابدی ، اکرم؛ حیدری، یونس. (1391). بررسی شایستگیهای حرفه‌ای مدیران گروههای آموزشی، فرایند مدیریت و توسعه، 25(1)، 69-92.
19-مصوبات برنامه اصلاح نظامهای مدیریتی از هفت برنامه تحول در نظام اداری (1382). سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، زمستان 1382.
20-مقیمی، سیدمحمد؛ خنیفر ،حسین؛ عربی خوان ،مهلا. (1387). بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمانهای دولتی، مدیریت دولتی،1(1):87-104.
21-موسوی مرضیه، خسروی پور بهمن، برادران مسعود، محمدزاده سعید. (1392). عامل های موثر بر عملکرد مدیران آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،8 (26):115-128.
22-موسی خانی مرتضی، حمیدی ناصر، نجفی زهرا. (1389). الویت بندی عوامل موثر بر عملکرد مدیران آموزش و پرورش با استفاده از فنون تصمیم گیری چندگانه (تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی و تخصیص خطی بردا)، نوآوری های آموزشی، 9(34):127-156.
23-ناظمی شمس الدین، مرتضوی سعید، جعفریانی حسن. (1389). ارتباط تفکر راهبردی و عملکرد، چشم انداز مدیریت بازرگانی،9(2):69-87.
24-نصر احمدرضا، فهیمه حسینی، محمدحسین علامت‌ساز، محمدرضا نیلی (1384). تهیه، اعتبارسنجی و تدوین فرایند اجرای پرسشنامه های ارزیابی عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها: گامی در بهبود کیفیت، ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیران کیفیت، تهران، مجموعه همایش‌های بین‌المللی اجلاس.
25-نظری رسول، احسانی محمد، اشرف گنجوئی فریده. (1391). اثرات مهارت‌های ارتباطی و ارتباطات بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو، مطالعات مدیریت ورزشی،4(16):157-174.
26-نکویی مقدم محمود، پیرمرادی بزنجانی نرگس. (1387). نقش تفاوتهاى فردى و ویژگیهاى شخصیتى، عصر مدیریت،4(14):126-131.
27-نیکوکار،غلام حسین؛ سجادی ،پناه علی؛ رایج ،حمزه؛ سجادی پناه، مجید. (1388). طراحی الگوی سنجش کارایی و اثربخشی مراکز آموزش عالی نظامی، مدیریت دولتی،1(3):155-174.
28-یاسینی، علی؛ عباسیان، عبدالحسن؛ یاسینی، طاهره. (1392). نقش سبک رهبری توزیعی مدیران بر عملکرد شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر مهران، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،4(1):33-50.
29-Baldauf A, Cravens DW. (2002). The effect of moderators on the salesperson behavior performance and salesperson outcome performance and sales organization effectiveness, European Journal of Marketing, 36 (11&12); 1367-88.
30-Bourgault J, Charih M, Maltais D. (2008). Hypotheses concerning the prevalence of competencies among Government executives, According to three organizational variables, Public personal management,35(2):88-114.
31-Kamble R. (2011). Managerial Skills for Organizational Performance: An Analytical Study, Indian Streams Research Journal, 1(1);23-7.
32-Kritner M., Krinschi R. (2002). Organizational Behavior, McGraw- Hill Companies.
33-Lee YK, Kim Y, Son MH, & Lee DJ. (2011). Do emotions play a mediating role in the relationship between owner leadership styles and manager customer orientation, and performance in service environment? International Journal of Hospitality Management, 30(4);942-52.
34-Nyozov S. (2003), Globalization and Teacher’s Life and Work, Stockholm: Stockholm University.
35-Poister TH. (2010). The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic Management and Performance, Public Administra-tion Review, 70(Special Issue); 246-54.
36-Rankin N, Epstein P. (2003). The IRS Handbook on competencies, London:law and practice.
37-Shin SY, Park W. (2009). Moderating effects of group cohesiveness in competency performance relationships: A multi-Level study, J Behavioral Studies in Business, 15 (2); 717-24.
38-Swider BW, Zimmerman RD. (2010). Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes, Journal of Vocational Behavior,76(3): 487-506.
39-Sy T, Tram S, & Ohara LA. (2006). Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance, Journal of vocational behavior, 68(3); 461-73.
40-Taher S. (2007). Competency based human resource management program, MEIRC Consultant and Training Company.
41-Tiraieyari N, Khairuddin I, Azimi H, & Jegak U. (2010). Teaching Method Competencies Used by Extensionists in Transferring the Good Agricultural Practices to Malaysian Farmers, Australian J Basic and Applied Sciences,4(10);5379-87.