تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

       در محیط­های به شدت متغیر، متلاطم، غیرقابل پیش بینی و مملو از عدم اطمینان، سازمان­ها برای حفظ بقا، تضمین رشد و کسب موفقیت بایستی از توان و قابلیت­یادگیری­سازمانی مستمر، مولد و خلاق برخوردار باشند تا بتوانند برای همه ذینفعان، به ویژه مشتریان، ارزش برتر تولیدکنند. توان و قابلیت یادگیری­ سازمانی و توسعه مستمر آن، به عوامل متعددی از جمله هوشمندی­سازمان و مدیریت­استعداد بستگی دارد. جامعه­آماری در پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه آزاد واحد زاهدان به تعداد 460 نفر بودندکه بر اساس جدول مورگان از210 پرسشنامه توزیع شده 200پرسشنامه به صورت کامل برگشت داده شد. روش­نمونه­گیری، تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی است و آلفای­کرونباخ حاصل از پایایی کل پرسشنامه ها برابر  0.937 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی توسط نرم افزارSPSS 19 و Lisrel  صورت گرفت. یافته­های تحقیق نشان داد که الف) مدیریت استعداد بر هوش سازمانی، و قابلیت­یادگیری­سازمانی تأثیر مثبت مستقیم و معنی­داری دارد ب) هوش­سازمانی بر قابلیت­یادگیری­سازمانی تأثیر مثبت مستقیم و معنی­داری دارد ج) هوش سازمانی، رابطه مدیریت­استعداد و قابلیت­یادگیری­سازمانی را میانجی­گری      می­کند. د) مدیریت­استعداد به طور مستقیم و نیز به طور غیر­مستقیم از طریق هوش­سازمانی، بر قابلیت یادگیری­سازمانی تأثیر معنی­داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Talent Management Influence on Organizational Learning Capabilities with Respect to the Mediating Role of Organizational Intelligence

نویسندگان [English]

  • mohammsd ghasemi 1
  • mahta joodzadeh 2
  • elham beigi rad 3
چکیده [English]

In a rapidly changing environment, turbulent,
unpredictable and full of uncertainty, organizations should have a productive,
creative and continuous learning capability and potential in order to survive,
grow, and accomplish goals in order to create superior value for all their
stakeholders, especially customers. Such a learning capability of organization
and its continuous development depends on numerous factors, including
organizational intelligence and talent 
management. The research method is descriptive of Correlational. The
statistical population consists In staff of Azad university of Zahedan (460), 210
questionnaires were distributed ,of which 200were returned completed
questionnaires. So The sample size, 200.Simple random sampling method was used
in this study . Data collected by a questionnaire, That kind of content
validity Cronbach,s alpha which is related to reliability of the questionnaire obtained 0.937.Collected data analyzed
in two different levels of descriptive and inferential statistics by SPSS 19
software and  lisrel  were used . The research findings showed that;
talent management has significant, positive and direct effect on organizational
intelligence, and learning capability while organizational intelligence has a
significant, positive and direct impact on organizational learning capability.
The results also showed that organizational intelligence is mediation the relationship
between the talent management and organizational learning capability. The
results of path analysis showed that the talent management has a significant
and indirect impact on organizational capability through intelligence  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Organizational Learning
  • Organizational intelligence
1-احمدی، ع ؛ فراهانی، ا ؛بهمنی چوبستی، ا و شهبازی، م(1391).نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود مدیریت استعداد ها در سازمان تربیت بدنی. مطالعات مدیریت ورزشی، شماره 13، صص 260-237
2-اعرابی، س م؛ محمودی کوچکسرایی، ع و رسته مقدم، آ(1390).  مقیاس پیشنهادی اندازه­گیری قابلیت یادگیری سازمانی. فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، شماره سوم، سال چهارم،  118 -85
3-اولریش، دیو، براک بنک، وین ( 1388 ). شایستگى هاى منابع انسانى: شناخت تعامل افراد و کسب و کار
4-پور رشیدی، ر و بهرامی نژاد ، ز (1390). هوش سازمانی و تجربه های یک شهر جنوبی / سازمان با هوش؛ گشودن پنجره در امتدادافق یادگیری فراگیر، توسعه مدیریت، شماره 90، صص22-17
5-حاجی کریمی ، ع و سلطانی ، م (1390). بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد (مطالعه موردی صنعت ماشبن آلات و تجهیزات صنعتی ایران ). مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم ، شماره 23 ، صص116-95
6-حاجی کریمی، ع؛ سلطانی،م (1390). بررسی و تحلیل عوامل سنجش مدیریت استعداد (مطالعه موردی صنعت ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ایران). مدیریت فرهنگ سازمانی، سال نهم، شماره بیست و سوم، صص116-95
7-الحسینی المدرسی، م؛ ابراهیم زاده پزشکی،ر و ابوالقاسمی، م(1394). مطالعه اثر انواع رهبری بر مدیریت استعداد ( مورد مطالعه: سازمان هلال احمر استان یزد ). مدیریت سلامت، صص105 -92
8-حسینی، س. ی و چلی سریل، ن(1392).  تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان. فصلنامه علمی – پژوهشی، مطالعات مدیریت (بهبود و تحول )، سال بیست و سوم ،شماره 71 ،صص159-131
9-حیدری، ش؛ صادقی، ت؛ ونکی، ز(1392). خسرو انجم ،مجتبی و  رودینی، عباس؛ قابلیت­های­یادگیری­سازمانی در پرستاران، فصلنامه مدیریت پرستاری ، سال دوم ، دوره دوم، شماره چهارم، صص 63-56
10-خالوندی، ف و عباس پور ، ع (1392) .طراحی مدل بهینه سازی فرایند مدیریت استعداد؛ مطالعه موردی شرکت نفت وگاز پارس. پژوهش های مدیریت عمومی، سال ششم، شماره نوزدهم، صص 128 – 103
11-خورشید ، ص و پاشازاده ، ع (1393).اثر سبک رهبری تحول آفرین برقابلیت یادگیری سازمانی با ملاحظه نقش میانجی هوش سازمانی. پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال ششم ،شماره 11 ،صص 28-1
12-داورزنی ، ه و اقدسی ، م(1384). مفهوم سازی قابلیت یادگیری با رویکرد تغییر سازمانی؛ سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، صص17-1 
13-رسته مقدم، آ؛ عباس پور، ع (1390).در جستجوی الگوی نوین یادگیری زدایی سازمانی. فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره16 ،صص105-81
14-رضائیان ، ع و سلطانی ، ف (1388). معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد فردی کارکنان صنعت نفت. فصل نامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم ، شماره8 ، صص50 – 7
15-سیدی ، ا وحسین مردی ، ح(1391). مدیریت استعداد در فرایند های توسعه منابع انسانی، ماهنامه اجتماعی ، اقتصادی علمی و فرهنگی کار و جامعه ؛ شماره 149 ،صص 18-13
16-شائمی ، ع ؛ علامه ، س. م و عسکری ، م(1392).استراتژی مدیریت استعداد و رابطه ی آن با هوش عاطفی کارکنان ،فصلنامه علمی –پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم ، شماره 70 ،ص 75-47
17-شیرازی ، م ؛ طاهری گودرزی و قنواتی ، ا (1390). رابطه بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان ،فراسوی مدیریت، سال پنجم  ، شماره 18 ،صص24-7
18-صیادی ، س ؛ محمدی ، م و نیک پور ، ا (1391). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد مرکزی صندوق تأمین اجتماعی ، فرایند مدیریت توسعه، دوره 25 ، شماره 2 پیاپی 80 ، صص148-133
19-طبرسا ، غ ؛ حاتمی ، س وابدالی ، ر (1391). تبیین ارتباط هوش سازمانی و خلق دانش (مورد مطالعه : کارکنان یک شرکت صنعتی ). پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال چهارم ، شماره 7 ،صص132-110
20-علیپور شیر سوار ، ح ومرزبان مقدم ، ع (1392). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کار آفرینی در شرکت های تولیدی استان گیلان. رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال نهم ،شماره 36 ،صص51-47
21-کرد ، ب ؛ کرد ، ح و عرب ، ع(1393). بررسی رابطه بکارگیری نظام مدیریت استعداد و کاهش تمایل به ترک خدمت انجام دادند ،پژوهش های مدیریت عمومی ، سال هفتم، شماره 24 ، صص140-113
22-کریمی ، ف و اکبری ، م (1393). الگوی روابط بین قابلیت یادگیری سازمانی و هوش سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ،فصلنامه علمی –پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی ، سال پنجم ، شماره 2 ، پیاپی 18 ، صص158-143
23-مصلح ، ع و یاری بوزنجانی ، ا (1393). ؛تأثیر هوش سازمانی بر نوآوری فناورانه در شرکت های دانش بنیان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) سال بیست و دوم، شماره 73 ، صص94-63
24-معالی تفتی، م وتاج الدین ، م (1387). مدیریت استعداد (تجربه های طلایی) : اطمینان یافتن از اثربخشی آموزش ؛مجله تدبیر،شماره 197 ، صص 69-68 ،سال 87
25-ملائیان ، ص و اسلامیه ، ف (1389). بررسی رابطه بین برخورداری شرکت سایپا یدک از ویژگی­های سازمان های یادگیرنده با میزان هوش سازمانی در این شرکت. فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی / سازمانی ، سال اول ، شماره چهارم ، صص 88-77
26-میر سپاسی ، ن و افقهی ، ب (1391). مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی :مطالعه­ای موردی. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 65 ،صص86- 67
27-نیکنامی ،م و زارع مویدی ،ح(1392). هوش سازمانی و نقش آن در ارتقاءتوانمند سازی کارکنان ؛پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان ، سال پنجم ،شماره 31 ، صص174-155
28-الهیان ، ع و زواری ،م(1388). هوش سازمانی ؛خاستگاه هوش کسب و کار، تدبیر ،شماره 208 ، صص52-49
.29-Akgün, A., Zeki İmamoğlu , S., Koçoğlu, İ., İnce, H&Keskin,H(2014). Bridging Organizational Learning Capability and Firm Performance through Customer Relationship Management,Procedia - Social and Behavioral Sciences, 531 – 540
30-Armestrang, M(2008). Strategic human resource management:4th Edition. London
31-Collings, D. and Mellahi, K(2009). Strategic Talent Management: A review and research  genda. Human Resource Management Review 19, 304-313
32-Erfani Khanghahi, M., & Jafari, P. (2010). Direct and indirect impacts of transformational leadership style, learning culture and organizational learning on organizational intelligence in islamic azad university, Quarterly Journal of Educational Leadership &Administration,1
33- Glynn,M.A(1996). Innovativeg enius a framework for relating individual  and organizationaling telligences to innovation, Academy of Management Review, Vol.21,No.4,1081-1111
34- Halal, W ( 2006) .organizational  intelligence. What is it? And how can manager use it?Avallable at:WWW.strategy –bussiness.com
A strategy for -35-Hughes,J.C.,and Rog,E(2008).Talent  management  improving  employee recruitment ,retention  and  engagement within hospitality organizationsEmerald Group,International Journal of Contemporary Hospitality Management ,Vol .20No.7, pp.743-757
36-Jamalzadeh, M.; Qholamy, Y., & Seif, M. H. (2009). The relationship between organizational intelligence and organizational learning among staff and faculty of the eslami azad university and present a model to promote organizational learning, The Journal of Leadership and Education Management, No.2, eslamic azad university of gamsar unit, 63-86
37-Liang, T. (2002). The inherent structure and dynamic of intelligent human organizations. Human systems management.21. pp9- 19
38-Phillips, Deborah R. and Kathy O. Roper, (2009). "A framework  for talent management in real estate", Journal of Corporate Real Estate, Vol. 11 Iss: 1, pp.7 – 16