دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، آذر 1395، صفحه 5-267 
تبیین تقوا بعنوان معیار سنجش در خط‌مشی‌گذاری فرهنگی در پرتوی آیات قرآن

صفحه 5-33

10.22111/jmr.2016.2848

جواد عطاران؛ سید مهدی الوانی؛ حسن زارعی متین؛ علی نقی امیری؛ علی راد


واکاوی ویژگی‌های مدیران سرمایه‌گذاری موفق در ایران:رویکرد سرمایه انسانی

صفحه 85-112

10.22111/jmr.2016.2851

سید وحید شالباف یزدی؛ شمس الدین ناظمی؛ سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم نیا