شناسایی مکانیزم های توسعه فرهنگ نوآوری مورد مطالعه سه شرکت از گروه مپنا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

امروزه، سازمان­ها به اهمیت نوآوری برای بقای بلند مدت و پیشتازی در عرصه رقابت پی برده اند  و نوآوری و خلاقیت به یکی از دغدغه های مدیران تبدیل گشسته است. همه مدیران به دنبال ایجاد سازمان نوآور هستند اما سوال اصلی این است که چرا علی رغم تلاش‏های زیاد،  نوآوری در سازمان ها کم است. از سوی دیگر اصلی ترین عامل در شکل دهی رفتارها در هر سازمانی فرهنگ سازمانی است. درک فرهنگ از این جهت اهمیت دارد که یک مجموعه از عوامل قوی، پنهان و اغلب ناخوداگاه را شامل می شود که اگر این عوامل درک نشوند، می­توانند هر تلاشی را برای هدایت رفتار سازمان در جهت اهداف مطلوب از بین ببرند. به این ترتیب فرهنگ نوآوری به عنوان مهمترین عامل در بروز رفتارهای نوآورانه تلقی می شود. از اینرو تحقیق حاضر درصدد شناسایی مکانیزم‏های توسعه فرهنگ نوآوری است. این تحقیق با رویکرد آمیخته صورت گرفته است. در بخش کمی با استفاده از ابزار پرسشنامه، وضعیت موجود ابعاد مختلف فرهنگ نوآوری شناسایی شد و در بخش کیفی با استفاده از ابزارمصاحبه، در خصوص مکانیزم‏های موثر برای توسعه فرهنگ نوآوری، مصاحبه‏های نیمه ساختار یافته ای با ۲۷۶ نفر از کارکنان صورت گرفت.
در نهایت دو مکانیزم اصلی که خود شامل ابعاد مختلفی بودند به عنوان مکانیزم‏های توسعه فرهنگ نوآوری شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Innovation Culture Development Mechanisms Case study: three Corporates of Mapna Group

نویسنده [English]

  • neda mohammadesmaeili
چکیده [English]

Today, organization have recognized the importance of innovation for long term survival and leading in the competition area, and innovation and creativity have became one of the concerns of managers. All managers are in search of innovative organization. However, the main question is why there are little innovations in organization, in spite of considerable effort.  On the other hand, organizational culture is the main factor to form the organizational behaviors. So it is important to perceive the organizational culture because it contains a set up strong implicit and almost unconscious factors, that if they are not perceived can undermine every effort for directing organizational behaviors toward desirable goals. So, innovation culture seems to be the most important factor for emerging innovative behaviors. So the object of this research is to identify innovation culture development mechanisms. This research has been conducted using mixed method. In quantitative stage, the current state of different aspects of innovation culture has been identified using a questionnaire (420 questionnaires). And in qualitative part, 276 people participate in semi structure interviews on the mechanisms effective in innovation culture development. Eventually, have been identified two mechanisms that include various dimensions as innovation culture development mechanisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • innovation culture
  • innovation culture development
1-محمداسماعیلی، ندا و قلی پور، آرین (1394)، شناسایی چالش های مدیریت فرهنگ سازمانی و ارائه روش های مدیریت آن ها در شرکت های هدینگ، پژوهش های عمومی مدیریت، شماره بیست و نهم، 43-70.
2-رمضانی، محمد، رحیم نیا، فریبرز، مرتضوی، سعید و ملک زاده، غلامرضا(1394)، قوم نگاری: استراتژی برای فهم فرهنگ سازمانی، پژوهش های عمومی مدیریت، شماره بیست و نهم، 5-25.
3-زارعی متین، حسن، مقیمی، سید محمد، جندقی، غلامرضا و ایمانی، عبدالمجید(1392)، رابطه بین فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و جهت گیری کارآفرینانه: مطالعه شرکت های کوچک و متوسط، پژوهش های عمومی مدیریت، شماره بیست و یکم، 49-78.
4-Ahmed P,(1998), “Culture and climate for innovation”, European Journal of innovation management, Vol.1, No.1, Pp.30-43.
5-Amah E. and Ahiauzu C, (2014), “Shared values and organizational effectiveness: a study of the Nigerian Banking industry” ,Journal of management development, Vol.33, No.7,Pp.694-708.
6-Ardixhvili A, Jondle D, Kowske B, Cornachione E, Li J. and Thakadipuram T.,(2011),” Ethical cultures in large business organizations in Brazil, Russia, India and China”, Journal of business ethics, Vol.105, Pp.415-428.
7-Balthazard P., Cooke R. and Potte R.,(2006),” Dysfunctional culture, dysfunctional organization: capturing the behavioral norms that from organizational culture and drive performance”, journal of managerial psychology, vol.21, no.8, Pp.709-732.
8-Braun V., and Clarke V., (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, no.3, Pp.77-101.
9-Brooke Dobni C,(2008), “measuring innovation culture in organizations”, European journal of innovation management, vol.11, no.4, pp.539-559.
10-Busse Ronald.(2014),” Corporate culture, organizational change and meaning at work-linking human resources with business ethics” , Human systems management, no.33, Pp.47-50.
11-Coelho D., and Drozdenko R.,(2014), “Students perceptions of organizational core values, ethics, corporate social responsibility and student characteristics: initial analysis”, international Journal of business and public administration, Vol.11, No.2, PP.37-52.
12-Daniela T., Dorel M. and Valentina M.,( 2013), “Impact of ethical values promoted by professional accountant on the organizational culture”, The journal of the faculty economics, vol 1, no 1, Pp. 1280-1285.
13-Florentina P. and Raluca M., (2012), “ORGANIZATIONAL CULTURE AND ITS WAY OF EXPRESSION WITHIN THE ORGANIZATION”, Annual of faculty of economics, vo;.1, no. 2, Pp.371-376.
14-Giberson, T.,  Resich, CH.,  Dickson, M.,  Mitchelson, J.,  Randall, K., & Clark, M.(2009). Leadership and organizational culture: linking CEO characteristic to cultural value. Journal of Business Psychology, Vol.24, Pp.123-137.
15-Green W. and C;iley R,(2014),” The field of radical innovation: making sense of organizational cultures and radical innovation”, Industrial marketing management, Vol.43, PP.1343-1350.
16-Gregory B., Harris S., Armenkis A., and Shook C.,(2009),” Organizational culture and effectiveness: a study of values, attitudes, and organizational outcomes”, journal of business research, vol.62, Pp.673-679.
17-James P.,(2014),” Aligning and propagating organizational values” , procedia economics and finance, Vol.11, Pp.95-109.
18-Jassawalla A. and Sashittal H,(2005), “Cultures that support product innovation process”, Academy of management executive, Vol.16, No.3, Pp.42-54.
19-Jung T., Scott T. and Davis H., (2009), “Instruments for exploring organizational culture: a review of the literature”, public administration review ,Vol.69, NO.6, Pp. 1087-1097.
20-Kerwin S., Maclean J. and Laroche D, (2014), “The mediating influence of management by values” ,  journal of sport management, Vol.28, Pp. 646-656.
21-Mayfield J., Mayfield M. and Sharbrough W,(2015), “Strategic vision and values in top leaders communications: motivating language at a higher level”, International journal of business communication, Vol.53, No.1, Pp. 97-121.
22-Murphy M. and Davey K.M.,(2002), “Ambiguity, ambivalence and indifference in organizational values”, Human Resource Management Journal, Vol.12, No.1, Pp.17-32.
23-Ogbana E. and Harris L.,(2002), “Organizational culture: a ten years, two phase study of change in the UK food retails sector” , Journal of management studies, Vol.39, No.5, Pp.673-706.
24-Pikturnaite J. and Pauzoliene J.(2014), “Evaluation of organizational culture of SC”KLAIPEDOS KARTONAS””, Regional formation and development studies, vol.14, No.3, Pp.157-169.
25-Pitta D(2009), “Creating a culture of innovation at Portugal telecom”, Journal of product& brand management, Vol.18, No.6, pp.448-451.
26-Schein EH.,(1984), “Coming to a new awareness of organizational culture”, Sloan management review, Vol.25, no.2, Pp.3-16.
27-Shapiro B. and Naughton M,(2015), “The expression of espoused humanization values in organizational practice: a conceptual framework and case study”, journal of business ethics, Vol.126, Pp.65-81.
28-Taylor J.,(2014), “Organizational culture and the paradox of performance management”, public performance &management review, vol.38, No.1 Pp.7-22.
29-Vijayakumar V. and Padma R.(2014),” Impact of perceived organizational culture and learning on organizational identification”, international journal of commerce and management, Vol.24, No.1, Pp.40-62.