تحلیل تأثیر تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل بر توانمندسازی روانشناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‏ها – دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه توانمندسازی به صورت فزاینده­ای به عنوان یک استراتژی بنیادی مدیریت که به توسعه و موفقیت سازمان کمک می­کند، در محیط چالش­برانگیز و رقابتی کسب­وکار به کار گرفته می­شود. هدف از این پژوهش بررسی نقش دو متغیر تناسب فرد-سازمان و تناسب فرد-شغل بر توانمندسازی روانشناختی می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان مجتمع سپاهان باتری (۲۵۰ نفر) تشکیل داده­اند. نمونه­ای ۱۸۰ نفره به روش طبقه­بندی تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها، از پرسشنامه تناسب فرد-شغل و فرد-سازمان غیررسمی (ابعاد سازگاری ارزش و سازگاری اهداف) وگل و فلدمن، پرسشنامه تناسب فرد-سازمان (ابعاد سازگاری شخصیت و سازگاری محیط کار) اسکروگینس و پرسشنامه­ توانمندسازی روانشناختی حاتمی و دستار استفاده شده است. به منظور بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا و روایی سازه و جهت بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج گویای روایی و پایایی مناسب پرسشنامه­ها می­باشد. تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم­افزار AMOS انجام شد. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که بین میزان تناسب فرد-سازمان و توانمندسازی روان­شناختی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. تأثیر تناسب فرد-شغل بر توانمندسازی مورد تأیید قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effect of Person-Job Fit and Person-Organization Fit on Psychological Empowerment

نویسندگان [English]

  • zahra eshaghiyan 1
  • ali kazemi 2
  • ali shaemi 2
چکیده [English]

Empowerment has been
increasingly regarded as an essential management strategy that aids
organizations’ development and success in the challenging and competitive
business environment. The aim of current study was analyzing the effect of
person-job fit and person-organization fit on psychological empowerment. The
research statistical population included the all employees of Sepahan Battery
Company. The person-organization fit (values congruence and goals congruence)
and person-job fit questionnaires of Vogel and Feldman, person-organization fit
(work environment congruence and personality congruence) questionnaire of
Scroggins and psychological empowerment questionnaire of Hatami and Dastar was
used for gathering the required data. Content validity and construct validity
has used to examine validity and Cronbach‘s Alpha Coefficient was applied to
assess the reliability. The result demonstrate that the questionnaire has suitable
validity and reliability. The factorial analysis and testing of structural
equations model were performed using AMOS software. The result showed that
there is a meaningful and positive relationship between person-organization fit
and psychological empowerment. The impact of person-job fit on psychological
empowerment was not confirmed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Person-Organization Fit
  • Person-job fit
  • psychological empowerment
  • Sepahan Battery Company
1-رابینز، استیون­پی، (1385)، رفتار سازمانی(چاپ یازدهم)، (علی پارسائیان و سید محمد اعرابی)، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی
2-رابینز، استیون­پی و جاج، تیموتی­ای، (1389)، رفتار سازمانی، (مهدی زارع) ، تهران: انتشارات نص.
3-حاتمی، سکینه و حسین دستار(1390)، تبیین نقش یادگیری در بهره­وری نیروی انسانی از طریق توانمندسازی، دو فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال 4، شماره 1، صص. 53-27 .
4-عباسی، عباس(1387)، بررسی تأثیر تناسب فرد-سازمان بر نگرش و رفتار اعضای هیئت علمی دانشگاه­های منتخب در ایران، پایان نامه دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران.
5-عسگری، ناصر؛ مهدی خیراندیش؛ مهرداد غلامی و مریم خلعتبری معظم (1392)، تأثیر توانمندسازی روان­شناختی کارکنان بر توسعه ظرفیت خلق دانش در سازمان، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 5، شماره1، صص. 126-107 .
6-فرنچ، وندال و اچ­ بل، سیسیل(1391)، مدیریت تحول در سازمان،(سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد)، تهران: انتشارات صفار.
7-کامینگز، توماس­جی و ورلی، کریستوفر جی (1385)، تحول و توسعه سازمان، (کوروش برارپور)، تهران: انتشارات فراز اندیش سبز.
8- ناصری محمدآبادی، علی؛ ابوالقاسم نوری؛ آزاده عسگری و رباب صادق (1391)، نقش میانجی تناسب فرد-سازمان و فرد-شغل در رابطه میان انگیزه خدمت به خلق و عملکرد شغلی در پرستاران بیمارستان­های دولتی شهر اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 9، شماره 5، صص. 743-733 .
9-Ahmad, N., & Oranye, N.O. (2010), Empowerment, job satisfaction and organizational commitment: A comparative analysis of nurses working in Malaysia and England,Journal of Nursing Management, 18(1): 582-591.
10-Attia, M.J. (2008), Youth empowerment strengthening self-esteem: A program to increase community socialization and strengthen self-esteem,Doctoral Dissertation, California State University. 
11-Barton, H., & Barton, L.C. (2011), Trust and psychological empowerment in the Russian work context, Human Resource Management Review, 21(3): 201-208.
12-Berggren, K., & Bernshteyn, R. (2007), Organizational transparency drives company performance, Journal of Management Development, 26(5): 411-417.
13-Bordin, C., Bartram, T., & Casimir, G. (2007), The antecedents and consequences of psychological empowerment among Singaporean IT employees,Management Research News,30(1): 34-46.
14-Bowen, D.E., & Lawler, E.E. (1995), Empowering service employees, Journal of Sloan Management, 36(1): 81-95.
15-Cable, D.M., & DeRue, D.S. (2002), The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions, Journal of Applied Psychology, 87 (5): 875-884.
16-Carless, S.A. (2005), Person-job fit versus person-organization fit as predictors of organizational attraction and job acceptances intentions: A longitudinal study, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(1): 411-429.
17-Corsun, D.L., & Enz, C.A. (1999), Predicting psychological empowerment among service workers: the effect of support based relationships,Journal of Human Relations, 52(2): 205-224.
18-Delgoshaei, B., Tofigi, Sh., & Kermani, B. (2008), The relationship between organizational climate and organizational commitment in teaching hospital of Hamedan University of medical sciences, Organizational Development, 14(4): 60-69.
19-Dewettinck, K., & Ameijde, M.V. (2011), Linking leadership empowerment behavior to employee attitudes and behavioral intentions: Testing the mediating role of psychological empowerment, Personnel Review, 40(3): 284-305.
20-Farzaneh, J., Dehghanpour, F., & Kazemi, M. (2014), The impact of person-job fit and person-organization fit on OCB: The mediating and moderating effects of organizational commitment and psychological empowerment,Journal of Personnel Review, 43(5):672-691.
21-Fock, H., Chiang, F.Y., Au, Y.K., & Hui, K.M. (2011), The moderating effect of collectivistic orientation in psychological empowerment and job satisfaction relationship, International Journal of Hospitality Management, 30(2): 319-328.
22-Gardner, W.L., Reithel, B.J., Cogliser, C.C., Walumbwa, F.O., & Foley, R.T. (2012), Matching personality and organizational culture: Effects of recruitment strategy and Five-Factor Model on subjective person-organization fit, Management Communication Quarterly, 26(4): 585-622.
23-Hall, M. (2008), The effect of comprehensive performance measurement systems on role clarity, psychological empowerment and managerial performance, Accounting Organizations and Society, 33(1): 141-163.
24-Kelly, A.P., & Derek, S.C. (2006), Subjective person-organization fit: Bridging the gap between conceptualization and measurement, Journal of Vocational Behavior, 69(1): 202-221.
25-Kim, T., & Kim, M. (2013), Leaders’ moral competence and employee outcomes: The effects of psychological empowerment and person-supervisor fit,Journal of Business Ethics, 112(1): 155-166.
26-Kristof-Brown, A.L. (1996), Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement and implications, Journal of Personnel Psychology, 49(1):1-49.
27-Kuo, T., Ho, L., Lin, C., & Lai, K. (2010), Employee empowerment in a technology advanced work environment,Industrial Management & Data Systems, 110(1): 24 – 42.
28-Lanivich, S.E., Brees, J.R., Ochwarter, W.A., & Ferris, G.R. (2010), P-E fit as moderator of the accountability-employee reactions relationships: Convergent results across two samples, Journal of Vocational Behavior, 77(1): 425-436.
29-Lauver, K.J., & Kristof-Brown, A. (2001), Distinguishing between employees perceptions of person-job and person-organization fit, Journal of Vocation Behavior, 59(1): 454-470.
30-Lu, C.Q., Wang, H.J., Lu, J.J., Du, D.Y., & Bakker, A.B. (2014), Does work engagement increase person-job fit? The role of job crafting and job insecurity, Journal of Vocational Behavior, 84(1): 142-152.
31-Mishra, A.K. (1992), Organizational response of crisis: The role of mutual trust and top management teams, Ph.D. Dissertation,University of Michigan.
32-Mulki, J.P., Jaramillo, F., & Locander, W.B. (2006), Emotional exhaustion and organizational deviance: Can a right job and a leader’s style make a difference?, Journal of Business research, 59(12): 1222-1230.
33-Ongori, H. (2007), A review of literature in employee turnover, African Journal of Business Management, 1(3): 49-54.
34-Pieterse, A.N., Knippenberg, D.V., Schippers, M., & Stam, D. (2010), Transformational and transactional leadership and innovative behavior: The moderating role of psychological empowerment, Journal of Organizational Behavior, 31(1): 609-623.
35-Raja, S., Jawad, M., Tabassum, T., & Abraiz, A. (2013), Study on work place behavior: Role of person-organization fit, person-job fit & empowerment, evidence from Pakistan, Journal of Business and Management Sciences, 1(4): 47-54.
36-Scroggins, A.W. (2008), The relationship between employee fit perceptions, job performance and retention: Implications of perceived fit, Employ Respons Rights Journal, 20(3): 44-60.
37-Seibert, S.E., Silver, S.R., & Randolph, W.A. (2004), Taking empowerment to the next level model of empowerment, performance and satisfaction, Academy of Management Journal, 47(3): 332-349.
38-Sekiguchi, t., & Huber, V. (2011), The use of person-organization fit and person-job fit information in making selection decisions, Journal of Organizational Behavior and Human Decision Processes,116(2): 203-216.
39-Shin, Y. (2004), A person-environment fit model for virtual organizations, Journal of Management, 30(5): 725-743.
40-Spreitzer, G.M. (1992), When organization dare: the dynamics of individual empowerment in the work place, PH.D. dissertation, University of Michigan.
41-Spreitzer, G.M. (1995), Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement and validation, Academy of Management Journal, 38(5):1442-1465.
42-Spreitzer, G.M. (2007), Participative organizational leadership, empowerment and sustainable peace, Journal of Organizational Behavior, 28(8): 1071-1096.
43-Spreitzer, G.M., & Mishra, A.K. (1998), Survivor responses to downsizing: the mitigating effects of trust and empowerment, justice and work redesign, Academy of Management Review, 23(3): 567-588.
44-Stewart, J.G., McNulty S.R., Griffin, T.Q., & Fitzpatrick, J.J. (2010), Psychological empowerment and structural empowerment among nurse practitioners, Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 22(1): 27-34.
45-Thomas, K., & Velthouse, B.A. (1990), Cognitive elements of empowerment: An Interpretive model of intrinsic task motivation,Academy of Management Journal, 15(4): 666-681.
46-Vilela, B.B., Gonzalez, J.A., & Ferrin P.F. (2008), Person-Organization fit, OCB and performance appraisal: evidence from matched supervisor-salesperson data set in a Spanish context, Industrial Marketing Management, 37(1): 1005-1019.
47-Vogel, R.M., & Feldman, D.C. (2009), Integrated the level of person-environment fit: The roles of vocational fit and group fit, Journal of Vocation Behavior, 75(1): 68-81.
48-Yang, S.B., & Choi O.S. (2009), Employee empowerment team performance, Team Performance Management, 15(5): 289-301.
49-Zakaria, A. (2011), Empowerment among managers in Malaysian banking: the role of leadership behavior and motivation, Doctoral thesis, University of Manchester