دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، اسفند 1395، صفحه 5-292 
طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور

صفحه 5-27

10.22111/jmr.2017.3101

فرزانه اقبال؛ رضا هویدا؛ سید علی سیادت؛ حسین سماواتیان؛ محمد حسین یارمحمدیان


طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی مشتری‌مدار در صنایع تولیدی

صفحه 29-58

10.22111/jmr.2017.3102

سعید رضایی؛ سید رضا سید جوادین؛ اسداله گنجعلی؛ بیژن عبداللهی